Aangepast zoeken

woensdag 2 oktober 2019

Zoetermeer geeft met begroting signaal af aan de landelijke politiek

Het college heeft woensdag 25 september de Programmabegroting 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze programmabegroting is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt, waaraan de gemeenteraad eerder in het voorjaarsdebat richting heeft gegeven.


Marc Rosier – wethouder financiën: 'Ondanks een sluitende begroting voor 2020, is nu duidelijk dat de financiële situatie niet houdbaar is op langere termijn. Dit komt vooral doordat het rijk gemeenten onvoldoende geld geeft om hun taken uit te voeren.'

Met de Perspectiefnota 2020 dacht de gemeente een structurele sluitende begroting te kunnen presenteren. Voordat de gemeente dit kon doen verslechterde de financiële situatie. Ondanks deze extra financiële tegenvallers is het de gemeente gelukt om een sluitende begroting voor 2020 aan te bieden aan de raad. Bovendien is het in tijden van bezuinigingen noodzakelijk om te blijven investeren in de stad, zoals het bouwen van betaalbare en toekomstbestendige woningen en de energietransitie.

Signaal aan de landelijke politiek

Hoewel de begroting voor 2020 sluitend is, geldt dit niet voor de daarop volgende jaren. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het rijk. Een besluit hierover wordt overgelaten aan het volgend kabinet. 'Terwijl het geld bij het rijk over de plinten klotst, nemen zij niet de verantwoordelijkheid om gemeenten voldoende geld te geven om belangrijke taken zoals jeugdzorg en Wmo fatsoenlijk uit te voeren. Het kabinet moet wat mij betreft echt gaan bewegen', aldus Rosier.

Vernieuwen, investeren en bezuinigen

De in de begroting verwerkte besparingsmaatregelen zullen voelbaar en zichtbaar zijn in de stad. Zo blijft het college inzetten op de brede ontwikkeling van kinderen in het onderwijs, maar wordt er bespaard door minder soorten activiteiten per school aan te bieden en door meer samen te werken met partijen op het gebied van cultuur, educatie en sport. De verbouwplannen van Cultuurpodium Boerderij worden een aantal jaren uitgesteld. Het college vindt het belangrijk om een bibliotheekfunctie in de wijk te behouden en onderzoekt op welke wijze onder meer de bibliotheek betrokken kan worden bij de ontwikkeling van het 'Huis van de Wijk'.
De tarieven voor de parkeervergunningen en bezoekersparkeren gaan omhoog en de betaalde tijden worden verruimd. Daarmee hoopt het college het gebruik van andere vormen van vervoer te stimuleren, zoals de fiets en het openbaar vervoer.
Vanaf 2020 wordt stapsgewijs een nieuw inzamelsysteem ingevoerd, waarbij de afvalstoffenheffing op een andere manier wordt berekend. Het nieuwe afvalbeleid levert een bijdrage aan zowel de milieudoelstellingen, als aan een vermindering van de kosten voor de inwoners en voor de gemeente.

Programmabegroting in de raad

De gemeenteraad bespreekt de Programmabegroting 2020 op 4 en 11 november 2019 tijdens het Begrotingsdebat. De Programmabegroting 2020 is vanaf 25 september te bekijken op www.zoetermeer.nl/programmabegroting.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws