Aangepast zoeken

woensdag 26 juni 2019

Gemeente Zoetermeer al in 2015 op de hoogte van toenemende geluidsoverlast vliegverkeer

Het gemeentebestuur is medio mei 2015 benaderd voor een overleg over een voorgenomen wijziging van de vertrekroute van vliegtuigen vanuit Rotterdam The Hague Airport. Deze wijziging zal ook gevolgen hebben voor de vliegbewegingen boven Zoetermeer. Dit memo is er op gericht om de raad hierover nader te informeren.

Aanleiding
Er is nu sprake van ongewenste interferentie van het opstijgende luchtverkeer vanuit Rotterdam-The Hague Airport en het landende verkeer naar Schiphol. De luchtverkeersleiding wil dit oplossen door de vertrekroute vanuit Rotterdam-The Hague Airport te wijzigen.

Varianten
Men wil de route vanuit Rotterdam-The Hague Airport voortaan zo snel mogelijk in westelijke richting leiden zodat het vliegverkeer naar Schiphol minder gehinderd wordt. Dat zal in alle gevallen er toe leiden dat er vertrekkende vliegtuigen vrij kort na de start boven de wijk Rokkeveen vliegen. In het onderstaande kaartje is een aantal mogelijke routes weergegeven. De groene lijn geeft de huidige voorgeschreven route weer. De onderbroken groene lijn geeft de werkelijk gevlogen huidige route weer. De overige lijnen (paars, blauw, bruin en rood) zijn de varianten voor de nieuwe vertrekroute.

Procedure
Het vaststellen van (een wijziging van) vliegroutes/procedures vindt plaats via een eigenstandige besluitvormingsprocedure op basis van de Wet luchtvaart (artikel 5.11). De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu neemt de eindbeslissing.

Er is een zogenoemd “artikel 5.11 werkproces” waarin is opgenomen wat initiatiefnemers voor een route/procedurewijziging moeten doen. Zo moet de initiatiefnemer, in dit geval Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), onder meer relevante luchtruimgebruikers en andere betrokken partijen consulteren over het voorgenomen ontwerp van de route/procedurewijziging. In dat kader kunnen regionale overheden hun standpunt geven. De nu voorliggende voorgenomen wijziging moet 12 november 2015 ingaan (dit is een internationaal bepaalde datum waarop wijzigingen kunnen ingaan): daartoe moet het wijzigingsvoorstel op 12 augustus 2015 internationaal zijn aangemeld en in dat kader krijgen regionale overheden waaronder de betrokken gemeenten de gelegenheid om een voorkeur uit te spreken. Gemeenten hebben geen formeel recht van instemming of bezwaar.

Voorkeur gemeente Zoetermeer
De gemeente heeft gevraagd om meer informatie over de geluidhinder die te verwachten is bij de verschillende varianten maar heeft deze informatie niet gekregen. Bekend is dat de vliegtuigen tenminste op 3000 voet (ongeveer 1000 meter) en ten hoogste 5500 voet (ongeveer 2000 meter) zullen vliegen. Volgens een expert van Luchtverkeersleiding Nederland wijkt dit niet veel af van de hoogte die vliegtuigen nu boven Zoetermeer vliegen en zijn vertrokken vanuit Rotterdam-The Hague Airport. Op grond van deze informatie heeft Zoetermeer een voorkeur uitgesproken voor varianten waarbij er zo weinig mogelijk over bewoond gebied in Zoetermeer wordt gevlogen. Dit zijn de rode en de blauwe lijn in de kaart. Deze voorkeur is in een brief aan LVNL uitgesproken.


HEEFT U ALS INWONER VAN ZOETERMEER VEEL OVERLAST VAN GELUIDSHINDER OVERDAG EN SNACHTS DOOR VLIEGVERKEER 
VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT, DAN KUNT U REAGEREN ONDER DIT BERICHT.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws