Aangepast zoeken

maandag 3 juli 2017

'Moeilijke jaren in de thuiszorg'

Ondanks de vernieuwingen in de zorg, dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en dáár de benodigde zorg krijgen, is de politieke agenda echter vooral gevuld met plannen om de verpleeghuiszorg te verbeteren. En  juist veel thuiszorgorganisaties hebben het bijzonder zwaar. "Feit is dat de politieke focus op de thuiszorg in de voorbije jaren gemakkelijk is verdrongen door incidentele rampspoedverhalen uit verpleeghuizen. De politieke arena discussieert blijkbaar liever over wat er niet goed gaat in het verpleeghuis dan over misstanden bij kwetsbare ouderen achter hun eigen voordeur. Dit vertaalt zich nu zelfs in de Kamerbrede overtuiging dat miljarden euro’s extra nodig zijn in de sector van verpleeghuizen", zo schrijft zorgbestuurder Jeroen van den Oever van Fundis, een regionale zorgaanbieder in het Groene Hart. Echter, juist thuiszorg en wijkverpleging hebben cruciale rol in de gezondheidszorg voor de kwetsbare mensen die thuis wonen – en thuis willen blijven wonen. En dáár moet ook de politieke focus liggen.

Investeer in zorg thuis!

Al maanden verbindt ANBO de belangen van werkgevers, werknemers, cliënten, mantelzorgers, verzekeraars en gemeenten, om te bewerkstelligen dat de politieke focus, óók aan de formatietafel, verplaatst naar zorg thuis. Er is zoveel gesneden in de ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen, dan zij onvoldoende ondersteund worden. 

Wat moet er gebeuren?

Op de korte termijn:
  • Alloceer extra middelen voor kwetsbare ouderen evenwichtig en daar waar ze het hardstnodig zijn. Vergeet niet de noodzakelijke budgetruimte voor langdurige verpleegzorg buiten de muren van het verpleeghuis;
  • Los de perverse prikkel op tussen de eigen bijdrage voor wijkverpleging vanuit Volledig Pakket Thuis en de bijdragevrije wijkverpleging uit Zorgverzekeringswet;
  • Zorg dat zorgverzekeraars en Zorgkantoren reële NZa-tarieven betalen tot 100 procent in plaats van tot 93 tot 96 procent;
  • Breidt de capaciteit van eerstelijnsbedden verder uit en voorkom dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis terecht komen
Op de lange termijn: 

  • Investeer in beeldvorming, opleiding en arbeidsmarkt: beeldvorming rond het werken in de (ouderen) zorg moet veranderen naar een
  • positieve setting waar mensen graag willen gaan werken, investeren in de opleidingen en betere begeleiding bij stages en vervolgstappen, organisaties faciliteren om met praktijkgerichte opleidingen te starten, toepassing goed werkgeverschap. We vragen betere selectie van bestuur en minder focus op tijdelijk werk, selectiecriteria à la de pensioensector zouden geen overbodige luxe zijn in de langdurige zorg, herintreders faciliteren.
  • Creëer goede randvoorwaarden om het mogelijk te maken dat mantelzorgers een betere combinatie kunnen maken met werk en mantelzorg;
  • Stimuleren en faciliteren van toepassing nieuwe technologieën die zorgtaken kunnen overnemen en werk professional en familie vergemakkelijken;
  • Betere synergie tussen budgetten voor ZvW, Sociaal domein en Langdurige zorg.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws