Aangepast zoeken

woensdag 19 april 2017

Beschermde diersoorten in Zuid-Holland vogelvrij

De provincie Zuid-Holland heeft een aantal nationaal beschermde diersoorten ‘vogelvrij’ verklaard. Het gaat onder meer om diverse muizensoorten, de egel, het konijn, de haas, de vos, het ree en enkele kikkers. De Partij voor de Dieren wil weten waarom de provincie deze dieren niet wil beschermen, ook al omdat een onderbouwing volledig ontbreekt.

Sinds 1 januari jl. is de Wet natuurbescherming van kracht. In deze wet staat welke plant- en diersoorten in Nederland wettelijk worden beschermd. Het gaat daarbij onder andere om alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn en alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn staan vermeld. Daarnaast is er nog een lijst met ‘overige soorten’ die alleen op nationaal niveau beschermd zijn.

Provincies mogen afwijken van laatstgenoemde lijst. Zij kunnen vrijstelling verlenen voor bepaalde diersoorten. Zo’n lijst kan per provincie verschillen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een vrijstelling afgegeven voor diverse soorten zoogdieren en amfibieën. Het gaat onder meer om acht muizensoorten, de bunzing, de egel, de haas, de hermelijn, het konijn, het ree, de vos, de wezel, drie soorten kikkers, de pad en de kleine watersalamander.

Deze nationaal beschermde soorten worden in Zuid-Holland dus niet beschermd. Een onderbouwing die tot deze vrijstelling en feitelijk dus tot ‘vogelvrijverklaring’ heeft geleid, ontbreekt echter volledig. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft daarom over deze gang van zaken vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De partij wil allereerst weten hoe de lijst met vrijgestelde diersoorten tot stand is gekomen en waarom het provinciebestuur daarbij geen onderbouwing heeft gegeven. Vooral over het vogelvrij verklaren van de bunzing, de hermelijn en de wezel is de Partij voor de Dieren zeer verbaasd, omdat deze dieren in Zuid-Holland zeldzaam zijn en geen schade veroorzaken. Hetzelfde geldt feitelijk voor de dwergspitsmuis, een insecteneter die niet groter is dan een mensenduim.

Ook wijst de partij er op dat een aantal van de genoemde diersoorten voorkomen in de Biesbosch, dat bestaat uit een Zuid-Hollands en een Noord-Brabants deel. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘In Noord-Brabant is voor de bunzing, de hermelijn en de wezel geen vrijstelling verleend. Waarom worden die dieren daar wel beschermd en in Zuid-Holland niet? Zo’n verschil is onverklaarbaar, onwenselijk en onwerkbaar’.

Sowieso zouden alle provincies met elkaar moeten overleggen over het verlenen van vrijstellingen van bepaalde diersoorten. Want alleen dan is het mogelijk om landelijk en regionaal een goede bescherming van dieren te waarborgen en te voorkomen dat er onwenselijke verschillen tussen provincies ontstaan. Van Viegen: ‘Zuid-Holland zou de huidige lijst met vrijgestelde diersoorten dan ook moeten heroverwegen’.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws