Aangepast zoeken

woensdag 8 maart 2017

Zoetermeer ondertekent Green Deal op weg naar een aardgasvrije toekomst

Woensdag 8 maart ondertekenen wethouders Taco Kuiper (wonen) en Robin Paalvast samen met 30 gemeenten en 5 netbeheerders een Green Deal met minister Kamp van Economische Zaken. Doel van deze Green Deal is om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met deze ondertekening wordt een concrete stap gezet in de uitwerking van de nationale Energieagenda die de route aangeeft naar een CO2-arme samenleving in 2050. Zoetermeer wil niet tot 2050 wachten, maar heeft in haar plannen vastgelegd dat de stad in 2035 al CO2 neutraal moet zijn.

Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft eind 2016 het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2016-2020 vastgesteld. In dit programma is de route vastgelegd naar een CO2 neutrale stad. De ondertekening van de Green Deal met het ministerie van Economische Zaken onderstreept deze doelstelling.

Wethouder Kuiper: 'Zoetermeer onderschrijft de noodzaak van het zo snel mogelijk terugdringen van de uitstoot door fossiele brandstoffen. In de nieuw te bouwen woningen is niet meer standaard een gasaansluiting. Daarnaast staat Zoetermeer voor de grote opgave om ook in bestaande bouw het gebruik van aardgas terug te dringen. Bij de herstructurering van Palenstein wordt al rekening gehouden met een aardgasloze toekomst. Om dit te bereiken werk ik nauw samen met mijn collega Robin Paalvast, die verantwoordelijk is voor de duurzaamheid. Het vraagt van ons allemaal een andere kijk op stoken en koken.'

Achtergrond

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuwe gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.

Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu aardgas wordt gebruikt. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws