Aangepast zoeken

dinsdag 14 februari 2017

Worldwide web grootste winkelcentrum Randstad

Inwoners van de Randstad besteden bijna 21% van hun totale uitgaven voor de niet-dagelijkse inkopen bij webwinkels. Het worldwide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is een van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2016’.

Het Koopstromenonderzoek 2016 is uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en biedt inzicht in het winkelgedrag binnen de 3 Randstadprovincies. Aan het onderzoek hebben 100.000 huishoudens meegewerkt. De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op www.kso2016.nl.

Kleine en grote winkelcentra doen het goed

Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelcentrum van Nederland. De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Inwoners uit de Randstad besteden 11,9% van hun uitgaven aan producten bij webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaat het om 1,6% van de totale uitgaven. Dit was in 2011 nog 0,8%. Voor de niet-dagelijkse aankopen (zoals kleding en elektronica) groeide dit van 11% in 2011 naar 21,6% in 2016. Naar verwachting zet deze groei door aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen. Consumenten zijn daarnaast hun dagelijkse boodschappen dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral de kleinere winkelcentra. Ondanks de toenemende rol van webwinkels, versterkten ook de grootste centra in de grote steden hun positie voor de niet-dagelijkse aankopen. De middelgrote winkelcentra tussen de 40.000 en 60.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo) in wijken en stadsdelen hebben het  moeilijk.

Provincie voert actief detailhandelsbeleid

De provincie Zuid-Holland streeft naar krachtige steden en dorpen waarin het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Een goed winkelaanbood met weinig leegstand draagt bij aan de leefbaarheid van onze provincie. Bovendien verdient 10% van de Zuid-Hollanders zijn brood in de detailhandel. Vanwege deze redenen voert de provincie een actief detailhandelsbeleid waarbij het uitgangspunt is dat nieuwe detailhandel wordt geconcentreerd in bestaande centra.

Zuid-Holland meeste winkelruimte

Zuid-Holland is wat economische kracht en inwoneraantal betreft een belangrijke regio en heeft, met ruim 5 miljoen vierkante meters, de meeste winkelruimte van Nederland. Ruim 1 miljoen vierkante meters hiervan is gebouwd in het laatste decennium. De leegstand bedraagt op dit moment ongeveer een half miljoen vierkante meters. De centra van middelgrote steden staan, net zoals in veel andere delen van Nederland, onder druk. Juist deze centra zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar hebben bij teruglopende bestedingen minder onderscheidend vermogen ten opzichte van andere grote centra en internet.

Input detailhandelsbeleid

Op basis van het Koopstromenonderzoek kijkt de provincie hoe de detailhandel in Zuid-Holland funtioneert en welke consequenties dat eventueel heeft voor de detailhandelsstructuur en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de detailhandel. Dit vormt belangrijke input voor de actualisering van het huidige provinciale detailhandelsbeleid in een nieuwe ‘notitie detailhanddel Zuid-Holland’. De ruimtelijk relevante onderdelen uit de notitie zullen worden opgenomen in de actualiseren van de Visie en Verordening Ruimte & Mobiliteit. Dit staat voor het tweede halfjaar van 2017 op de planning. De notitie detailhandel is ook een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Daarnaast zullen wij in de notitie aandacht besteden aan ‘flankerend beleid’ dat in een uitvoeringsprogramma wordt opgenomen, zoals het verhogen van de organisatiegraad van winkeliers (BIZ) op lokaal niveau, stimuleren van regionale visies, inzetten op kennisdeling en mogelijke transformatie van PDV-locaties.

Openbaar

De KSO 2016-data zijn openbaar. De uitkomsten van het Koopstromenonderzoek 2016 stellen de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland in staat haar adviserende rol goed te kunnen blijven uitoefenen. Regio’s, gemeenten en marktpartijen kunnen de data gebruiken voor ruimtelijk-economische onderbouwingen van nieuwe winkels in bestemmingsplannen maar bijvoorbeeld ook als basis voor lokale en regionale visies.
(zuid-holland.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws