Aangepast zoeken

donderdag 9 februari 2017

Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend en achtduizend voltijdbanen verdwenen

Het aantal verlieslijdende organisaties in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Gehandicaptenzorg (GHZ) is in 2015 toegenomen naar 160. Dat zijn er 46 meer dan een jaar eerder. Ook gingen in de VVT bijna 8 duizend voltijdsbanen verloren in 2015. Ruim de helft van de verliesgevende instellingen had een omzet kleiner dan 10 miljoen euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Gegevens over 2016 zijn nog niet bekend.

 Het aandeel VVT-instellingen dat verlies leed, groeide van 21 procent in 2014 naar 29 procent een jaar later. In de GHZ was 12 procent van de instellingen verliesgevend, een jaar daarvoor was dat nog 9 procent. Het resultaat van alle VVT-instellingen samen daalde van 260 miljoen euro in 2014 naar 77 miljoen euro het jaar daarop. Bij GHZ-instellingen is daarentegen sprake van een lichte stijging, van 196 naar 209 miljoen euro.

Omzet instellingen langdurige zorg krimpt

De omzetten in de VVT en GHZ krompen in 2015 voor het eerst sinds lange tijd. In de VVT daalde de omzet met ruim 4 procent naar 16,5 miljard euro. De bedrijfsopbrengsten van aanbieders in de GHZ groeiden in 2014 nog met 2,5 procent, maar een jaar later waren die met 1,4 procent gedaald naar 8,4 miljard euro.

Vooral minder personeel in VVT

Vooral bij VVT-instellingen verdween er personeel. Net als in 2014 gingen in 2015 bijna achtduizend voltijdbanen verloren. In de GHZ is de daling geringer. Wel kende deze sector al eerder een grotere uitstroom: zo verdwenen in 2013 meer dan tweeduizend banen.

Instellingen langdurige zorg afhankelijk van meerdere wetten en financieringsbronnen

Aanbieders van langdurige zorg kregen voor de financiering vanaf 1 januari 2015 te maken met meerdere en andere financieringsbronnen, instanties en wetten. Dat kwam door het afschaffen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de overheveling van een deel van de langdurige zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars. 

De instellingen worden vanaf dat moment onder andere gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Vooral instellingen in de VVT zijn voor hun inkomsten afhankelijk van meerdere financieringsbronnen. 

(cbs.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws