Aangepast zoeken

donderdag 5 januari 2017

Politieagenten hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek

Oud en Nieuw 2016-2017 legt op een pijnlijke manier het maatschappelijke probleem van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners bloot. Over het hele jaar gezien, is er bij de politie een groot tekort aan mensen, middelen en bevoegdheden. En aan het eind van het jaar zijn de mogelijkheden simpelweg uitgeput. Dat maakt het voor politiecollega’s onmogelijk om veilig hun werk te kunnen doen. Een enquête waarin de ACP vroeg naar ervaringen werd in 24 uur ruim 1700 keer ingevuld. De toon van de reacties is duidelijk: Politiek, er moet NU iets gebeuren!
“De bezetting was totaal uitgekleed. We waren met één in plaats van twee groepen en er was geen bijstand”
“Er moeten meer collega’s achter de hand worden gehouden”
“Meer operationele mensen op straat!”

Handelingsperspectief

Het gebrek aan capaciteit: dat zien veel collega’s als een belangrijke reden waardoor het voor kwaadwillenden mogelijk is om zich (met geweld) tegen de politie te keren. Al ver voor de jaarwisseling bereikt het uitsmeren van de beschikbare capaciteit haar max. Politiek en openbaar bestuur overvragen de organisatie structureel. Politiemensen moeten de middelen hebben om hun werk te kunnen doen, de bevoegdheden om tot actie over te gaan en de menskracht om ongewenste situaties tot een goed einde te kunnen brengen. Zowel in handhaving als in opsporing. Veel collega’s noemen het tekort aan politiemensen dan ook in combinatie met een tekort aan middelen en/of bevoegdheden. Alle drie zijn nodig om het politiewerk goed te kunnen doen. Doordat daarin nu tekort wordt geschoten, ervaren collega’s een gebrek aan handelingsperspectief.

Mentaliteitsprobleem

Het geweld tegen hulpverleners wordt misschien zichtbaar met Oud en Nieuw, maar ook op alle andere dagen van het jaar krijgen zij daarmee te maken. Politiemensen doen in de enquête dan ook een dringend beroep op de maatschappij: de mentaliteit moet veranderen. Op school moet meer aandacht zijn voor waarden en normen en scholieren moeten door voorlichting over en confrontatie met de gevolgen van geweld beter doordrongen raken van hun acties. “Geweldplegers moet je confronteren met zichzelf en hun omgeving en veel zwaarder straffen,” schrijft een collega. De politiek kan wel leidend zijn in die maatschappelijke discussie. Als rechters niet aan een hogere strafmaat willen, moeten er minimumstraffen komen (tenminste in plaats van ten hoogste). Bij minderjarigen moet het overtreden van de wet ook financieel voelbaar zijn voor de ouders. “Wij willen wetgeving die zorgt voor de mogelijkheden om sneller in te grijpen en straffen die indruk maken”, zegt een collega en “Je kunt niet alles voorkomen, maar ruggensteun door politiek, politieleiding en OM is een absolute must.”

Politiek, kom in actie!

Uit de reacties van collega’s blijkt dat er totaal geen vertrouwen meer is dat de politiek de problemen actief op gaat pakken. “Er wordt veel gepraat, maar er zijn weinig daden”. De tijd van holle frases is voorbij. De lat moet hoger worden gelegd. Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen. Ook losse maatregelen zijn dus niet langer voldoende!

Nieuwe middelen

Naast de middelen die nu al beschikbaar zijn, spreekt uit de enquête ook een wijdverbreide behoefte aan nieuw materiaal. Tasers en de uitschuifbare wapenstok om afstand te bewaren en bodycams voor bewijsmateriaal, worden daarbij het vaakst genoemd. Dat geluid is niet nieuw. De ACP roept al jaren om deze middelen, waardoor de werkgever inmiddels al vele succesvolle proeven heeft gedaan. Maar hoewel taser, bodycam en uitschuifbare wapenstok in de pijpleiding zitten, blijven deze telkens hangen. De boodschap is dan ook duidelijk: Maak het mogelijk dat deze middelen er gewoon komen en gebruikt kunnen worden door de collega’s die deze nodig hebben. En ja, dat kost inderdaad geld.

Politiek, leg de lat hoger!

De politiek moet de lat hoger leggen! Meer mensen, middelen en bevoegdheden. De politiek moet daarbij inzetten op samenhang. Losse maatregelen kunnen de situatie waarin collega’s zijn gedrukt niet veranderen.

PUNTENLIJST OUD EN NIEUW:

Behalve de overkoepelende vraag om te investeren in mensen, middelen en bevoegdheden, worden er door collega’s ook ideeën aangereikt om het geweld tijdens Oud en Nieuw specifiek aan te pakken:
  1. Met genoeg capaciteit, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Ook met Oud en Nieuw. Zo kun je met observatie aanstichters al vooraf in beeld krijgen en stappen ondernemen. De groep aanspreken en namen noteren en contact met ouders maakt het lastig om anoniem de wet te overtreden.
  2. Bekijk in hoeverre illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie kan worden gebracht (dat geeft extra bevoegdheden en daarbij behorende straffen).
  3. Bij aantreffen illegaal vuurwerk niet alleen vuurwerk in beslag nemen maar ook het voertuig, waarbij het voertuig verbeurd wordt verklaard.
  4. Het opslaan/in bezit hebben van illegaal vuurwerk in een woning moet kunnen leiden tot verlies van de woning zoals bij hennepteelt aan de orde is.
  5. Voor het gooien van vuurwerk en andere middelen naar hulpverleners een boete van minimaal 5000 euro. Direct beslag laten leggen en vorderingen instellen. Bij minderjarigen verhalen op de ouders met dezelfde aanpak.
  6. Heb je alcohol of drugs op en gooi je vuurwerk? Dan wordt bovenstaande boete verdubbeld.
  7. Maak deze benadering ook mogelijk indien dit in groepsverband aan de orde is waarbij het niet uitmaakt wie uiteindelijk gegooid heeft.
  8. Ken de politie bevoegdheden toe ten aanzien van het kunnen handhaven van sociale veiligheid (bijv. afkoelingsperiode om escalatie naar strafrecht te voorkomen).
  9. Publiceer bij herhaling van het gooien met vuurwerk de identiteit van de betrokken persoon.
  10. Voer minimumstraffen in.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws