Aangepast zoeken

donderdag 15 december 2016

Partij voor de Dieren wil betere bescherming natuur in Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil de natuur in deze provincie beter beschermen. Daardoor kan met name het aantal weidevogels weer toenemen. Ook de afname van het aantal intensieve melkveehouderijen is goed voor de natuur en de gezondheid van mensen.

Het aantal weidevogels gaat nog steeds schrikbarend achteruit. Tachtig procent van de Europese populatie weidevogels als de kievit en de grutto broedt in Nederland, onder meer in Zuid-Holland. Ondanks de investeringen van de provincie om de weidevogelstand te verbeteren, nemen ook hier nemen de aantallen kieviten, tureluurs en scholeksters in snel tempo af.

Eén van de beste gebieden voor weidevogels in Zuid-Holland is de Leenheerenpolder in de Hoeksche Waard. Daar broeden relatief veel grutto’s, graspiepers, kieviten, scholeksters, tureluurs, veldleeuweriken, wulpen en witte kwikstaarten. De Partij voor de Dieren heeft daarom voorgesteld de Leenherenpolder aan te wijzen als belangrijk weidevogelgebied. Dit voorstel kreeg in de Provinciale Staten alleen steun van GroenLinks, Partij van de Arbeid en 50-Plus.

De intensieve (melk)veehouderij is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natuur in Zuid-Holland. Deze bedrijfstak draagt in ons land voor bijna de helft bij aan de uitstoot van stikstof. Daarvan is ruim de helft afkomstig uit de melkveehouderij. Melkveebedrijven stoten ook veel ammoniak uit, wat nadelige gevolgen heeft voor de natuur en de gezondheid van mensen.

In Zuid-Holland neemt het aantal bedrijven met meer dan 250 of zelfs 500 melkkoeien nog steeds toe. Momenteel zijn er meer dan 300 melkveehouderijbedrijven met meer dan 250 koeien. Alleen al dit jaar zijn er meer dan 200 vergunningen verleend voor uitbreidingen van melkveehouderijen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de melkveehouderij gaat vallen onder de provinciale regels van intensieve veehouderij. Want alleen dan is beperking van de groei van de veestapel mogelijk.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws