Aangepast zoeken

donderdag 15 december 2016

Disciplinaire maatregelen tegen agenten in zaak Henriquez

Den Haag - De politie neemt disciplinaire maatregelen tegen vier van de vijf agenten die vorig jaar zomer waren betrokken bij de aanhouding van Mitch Henriquez.

Politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag maakte dit besluit donderdagochtend 15 december bekend tijdens een persbijeenkomst. “Op 27 juni vorig jaar is er in het Zuiderpark iets vreselijk misgegaan. En sindsdien heb ik het volgende dilemma”, begon de politiechef zijn verklaring. ‘Enerzijds hoe kan ik rechtdoen aan de ernst van wat hier gebeurd is? Door toedoen van de politie is iemand overleden. Anderzijds hoe kan ik recht doen aan agenten die in moeilijke situaties geacht worden een stap naar voren te doen?’

‘De betrokken agenten in deze zaak hebben ervoor gekozen om op te treden, en het gevolg van dat optreden waarbij geweldsmiddelen zijn gebruikt, was het overlijden van Mitch Henriquez. Dat is tot op de dag van vandaag voor alle betrokkenen, en in het bijzonder voor de nabestaanden, een drama. Ik verwacht van collega’s dat zij terughoudend zijn bij de toepassing van geweld en dat zij zorgvuldig omgaan met het geweldsmonopolie. Laat ik heel helder zijn: het gebruik van het geweld bij de aanhouding van Henriquez was normoverschrijdend. Het was te hard, het was te veel en het was volstrekt ongecoördineerd.’

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de aanhouding van Henriquez terecht was. Zijn optreden verstoorde de openbare orde en op dat moment vormde hij een mogelijke bedreiging voor de omgeving.
Bij het optreden van de vijf agenten ontbrak de onderlinge afstemming. Niemand had daardoor het overzicht over het groepsoptreden als geheel en over het effect van het individuele handelen. Het gebrek aan samenwerking resulteerde in ongecoördineerde geweldstoepassingen.

Het interne onderzoek heeft opgeleverd dat twee agenten geen disproportionele geweldshandelingen hebben verricht. Drie andere agenten hebben, gelet op de interne voorschriften die daarvoor gelden binnen de politie, buitenproportioneel geweld gebruikt.

Het vervoer van Henriquez in de ME-bus was in strijd met de Ambtsinstructie. Er had medische zorg gegeven moeten worden en de agenten hadden een ambulance ter plaatse moeten laten komen.

Maatregelen

Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek legt de eenheidsleiding disciplinaire maatregelen op aan vier van de vijf van de agenten. Al eerder werd de buitenfunctiestelling van één agent opgeheven omdat hem geen plichtsverzuim werd verweten.

De agent die nalatig is geweest bij het verlenen van hulp, maar geen disproportioneel geweld heeft toegepast, krijgt een schriftelijke berisping. De agent die ten dele te veel geweld heeft gebruikt, krijgt eveneens een schriftelijke berisping.

Deze twee politiemannen kunnen na een reïntegratietraject hun werkzaamheden hervatten. Wel moeten zij opnieuw getraind en gecertificeerd worden om daadwerkelijk aan het werk te kunnen en mogen.
De twee agenten die disproportioneel geweld hebben gebruikt en onvoldoende zorg dan wel hulp hebben verleend, krijgen beiden voorwaardelijk strafontslag voor de periode van een jaar. Daarbij mogen zij gedurende het strafproces in eerste en tweede aanleg niet met geweldsmiddelen op straat werkzaam zijn.

Politietuchtrecht

De maatregelen zijn gebaseerd op het politietuchtrecht. Dat is een interne procedure die geheel los staat van het strafrecht. De straffen die vanuit het politietuchtrecht kunnen worden opgelegd, zijn wettelijk vastgelegd en kunnen variëren van een schriftelijke berisping tot een strafontslag. Dergelijke strafbesluiten vallen onder het bestuursrecht en kunnen door de betrokken agenten ter toetsing aan een bestuursrechter worden voorgelegd.

Strafrechtelijke vervolging

Er loopt nog een strafrechtelijk proces. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee agenten en de rechter moet zich nog uitspreken of zij wel of geen strafbare feiten hebben begaan.

Vragen en antwoorden afronding intern onderzoek

Op de vragen die ons onder andere via social media en het landelijke telefoonnummer 0900-8844 bereiken is een overzicht met antwoorden opgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt deze lijst nog aangevuld.
Het overzicht kunt u hier vinden: https://www.politie.nl/themas/06-zaak-mitch-henriquez/06-qena-afronding-intern-onderzoek.html

Videoregistratie

Van de volledige toespraak van Paul van Musscher werd een videoregistratie gemaakt.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws