Aangepast zoeken

donderdag 13 oktober 2016

Wachtlijsten psychische hulp

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad met als titel "Wachtlijst psychische hulp kan gevaarlijk zijn voor patiënt" heeft Zoetermeer Vooruit schriftelijke vragen aan het college gesteld. Juliette Meurs: “niet omdat we dat niet weten maar daaronder staat te lezen: "Bijna iedereen die hulp zoekt in de geestelijke gezondheidszorg komt op een wekenlange wachtlijst terecht. .... Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen onnodig in crisissituaties belanden" en dat is een zorgelijke en onwenselijke situatie.” Vandaar dat Zoetermeer Vooruit aan het college gevraagd heeft of het college aan kan geven hoe het gesteld is met de huidige wachtlijsten in Zoetermeer, wat het college kan doen als blijkt dat wachttijden worden overschreden en wat het college er concreet aan gaat doen als blijkt dat de afgesproken wachttijden worden overschreden.” Verder geeft de partij aan er vanuit te gaan dat we het in Zoetermeer naar omstandigheden goed geregeld hebben maar voor de zekerheid is er wel navraag naar gedaan.Dit alles vanuit het gegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kwetsbare burgers en jeugdzorg en de controlerende rol van de raad.

Naar aanleiding van berichtgeving in het Algemeen Dagblad, gebaseerd op een rapport van GGZ Nederland, waarin gesteld wordt dat “bijna iedereen die hulp zoekt in de geestelijke gezondheidszorg op een wekenlange wachtlijst terecht komt…. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen onnodig in crisissituaties belanden” en het gegeven dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor onder andere de volgende taken:
  • Uitvoering geven aan de jeugdhulpplicht die waarborgt dat jeugdigen goede toegang krijgen tot passende zorg;
  • Voldoende aanbod hebben van gecertificeerde instellingen om de jeugdhulp in te kunnen zetten die uitvoerders van de jeugdbescherming en jeugdreclassering nodig achten;
  • Bij complexe hulpvragen of wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, zo snel mogelijk specialistische hulp inschakelen of een verzoek tot onderzoek door de raad bij de kinderbescherming overwegen;
  • 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn en bij crisissituaties direct de juiste jeugdhulp inschakelen;
  • Het organiseren van een meldpunt Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling);
Gemeente:
  • Vervult regierol en zorgt voor een kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod om aan de taken voortvloeiend uit de Jeugdwet te kunnen voldoen;
(Bron: Factsheet Jeugdwet voor Jeugd GGZhulpverleners)

heeft Zoetermeer Vooruit de volgende vragen.

  1. Kan het college aangeven hoe het is gesteld met de huidige wachtlijsten in Zoetermeer, of voor mensen uit Zoetermeer, die psychische hulp behoeven (zowel WMO als Jeugdzorg dus zowel voor volwassenen als jeugdigen/kinderen)? Graag een overzicht hiervan.
  2. Kan het college aangeven welke mogelijkheden / oplossingen zij heeft indien afgesproken wachttijden worden overschreden? Zo ja, welke zijn dat. Zo niet, hoe komt dat?
  3. Is het college bereid actie te ondernemen indien afgesproken wachttijden worden overschreden zodat de kwetsbare burgers hier niet de dupe van worden en toch (tijdig) de benodigde hulp kunnen krijgen?

Dit alles vanuit het gegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kwetsbare burgers en jeugdzorg en de controlerende rol van de raad.

fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws