Aangepast zoeken

woensdag 28 september 2016

Financiën Zoetermeer positief: woonlasten dalen in 2017

De begroting 2017 voor de gemeente ziet er positief uit: er is ruimte voor nieuw beleid en de lasten voor de inwoners gaan omlaag. En in de tussenbalans van 2016 koerst de gemeente af op een financiële meevaller van € 1,6 miljoen. Een hogere uitkering uit het Gemeentefonds veroorzaakt het belangrijkste deel van deze meevaller.

Het economisch herstel zet door en geeft ruimte voor economische en sociale groei. De begroting 2017 biedt ruimte voor nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen waarvoor in 2017 € 2,8 miljoen extra is opgenomen. Daarnaast is sprake van kostenbesparingen voor het onderhoud aan het riool.

Wethouder Robin Paalvast (Financiën): 'Het financiële fundament van onze begroting is solide en de inwoners profiteren direct van onze financieel positieve situatie. De woonlasten zijn in het komende jaar lager dan in 2016. De OZB opbrengst en de afvalstoffenheffing worden verlaagd met het inflatiepercentage van 0,2. De rioolheffing daalt in 2017. De totale woonlasten dalen ten opzichte van 2016 met 2%.'
De begroting 2017 presenteert een aantal speerpunten van nieuw beleid.

Samen zorgen voor elkaar

Niet alle huishoudens kunnen op eigen kracht hun ondersteuning regelen. Topprioriteit blijft de bestrijding van armoede. De gemeente stimuleert de mogelijkheden op werk voor mensen in de bijstand en wil voldoende voorzieningen bieden om mensen mee te laten doen en zich verder te ontwikkelen. Het voorkomen van problematische schulden heeft ook de aandacht van de gemeente. Naast borging van de succesvolle innovaties in de zorg, worden zorgaanbieders in 2017 opnieuw uitgedaagd om met innovaties te komen. Hiervoor wordt voorgesteld opnieuw innovatiebudget beschikbaar te stellen. Voorbeelden van succesvolle innovaties zijn voorzieningen, zoals het Centrum voor Dementie en de proef Samenwerking tussen wijkverpleging en huishoudelijk hulp.

Veiligheid en wonen

Zoetermeer is een relatief veilige stad om te wonen. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met de politie, team Handhaving, woningcorporaties, jongerenwerk en vele actieve vrijwilligers. Deze samenwerking is succesvol en we zien de criminaliteitscijfers dalen. De inzet van de stadsmarshall in Buytenwegh werkt goed en gekeken wordt hoe de stadsmarshall in de andere wijken kan worden ingezet. De persoonsgerichte aanpak om radicalisering te voorkomen wordt versterkt voortgezet.
Voldoende (hoogwaardige) woningaanbod voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen zorgt voor een aantrekkelijke stad. Extra aandacht is er voor voldoende zorgwoningen en woningen voor jongeren. Daarnaast is er grote vraag naar sociale woningen, mede door de instroom van statushouders. Zoetermeer wil nog meer leegstaande kantoor- en bedrijfspanden omzetten naar woningen.

Vrije tijd, sport en cultuur

Een aantrekkelijke, levendige en leefbare stad moet over een uitnodigend en kwalitatief goed vrijetijdsklimaat beschikken. De gemeente ondersteunt daarom ook de aanpassingen in het Stadstheater en het Centrum voor Kunst en Cultuur.

Hét visitekaartje van Zoetermeer zal steeds meer de sfeervolle en bruisende binnenstad worden. Hiervoor ontwikkelt de gemeente plannen voor herinrichting, het opknappen van de gevels, toevoegen van nieuwe publiekstrekkers in het winkelaanbod en de realisatie van aantrekkelijke entrees. Dit gebeurt samen met inwoners, culturele instellingen en eigenaren. Daarbij houdt de gemeente tevens oog voor de aantrekkelijkheid van de Dorpsstraat.
Op sportgebied heeft de gemeente drie speerpunten: de ontwikkeling van topsport, sporten voor bijzondere doelgroepen en de realisatie van goede sportaccommodaties.
De verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs blijft van belang voor de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de Dutch Innovation Factory en de Dutch Tech Campus. De koppeling tussen ict-bedrijven en (hbo-)onderwijs is een belangrijke factor voor de aantrekkingskracht van Zoetermeer.

Duurzame gemeente

Regionaal werkt Zoetermeer samen in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag aan de versterking van de economische groei en de regionale bereikbaarheid. Samen met andere gemeenten zorgt Zoetermeer dat er meer oplaadpalen voor elektrische auto's komen.
De aandacht voor het terugbrengen van restafval blijft. Dit blijkt uit het gescheiden inzamelen van plastic, blik en drankenkartons. Hiervoor zet de gemeente extra minicontainers in en zorgt voor de (om)bouw van ondergrondse containers.
In de raadsvergaderingen van 31 oktober en 7 november 2016 spreekt de gemeenteraad over de begroting.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws