Aangepast zoeken

woensdag 22 juni 2016

Vragen PvdA/LHN: Onderhoud van openbare ruimte Zoetermeer rommelig en slordig

De afgelopen weken hebben onze fracties verschillende berichten bereikt over het onderhoud in de wijken. Hierbij werd aangegeven dat het onderhoud van de openbare ruimte rommelig en slordig plaatsvindt. Bosjes worden scheef gesnoeid, takken en snoeiafval worden niet opgeruimd en perken worden kapot gereden door maaimachines.

Deze situaties hebben bij onze fracties de volgende vragen opgeworpen:

1. Is het college bekend met deze signalen? Hoeveel meldingen zijn er bij de gemeente ontvangen? Vanuit welke wijken zijn deze meldingen afkomstig?
2. Is het college met de PvdA en LHN eens dat deze manier van onderhoud niet wenselijk is voor de gemeente Zoetermeer? In 2015 is de motie goed opdrachtgeverschap ingediend door de LHN, PvdA en de VVD, welke gaat over het onderhoud van het groen.
3. Kan het college aangeven wat er met deze motie is gebeurd?
4. Op welke manier wordt er toezicht gehouden en bezien of de aannemer zich aan zijn contactuele verplichtingen houdt?
5. Is er een evaluatie moment van het groenonderhoud? Wordt dit bijvoorbeeld meegenomen in de omnibusenquete?
6. Is er in de aanbesteding een clausule opgenomen wanneer het onderhoud niet naar wens is, de gemeente zich het recht behoudt de overeenkomst eenzijdig op te zeggen? (Zie art 6:265 BW). Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads