Aangepast zoeken

woensdag 29 juni 2016

Voorjaarsdebat 2016: Zoetermeerse raad geeft richting aan begroting

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de financiële koers van de gemeente voor de komende jaren. De raad heeft met de Perspectiefnota op 27 juni 2016 richting gegeven aan de begroting voor 2017. De raadsfracties deden veel voorstellen die het college bij het opstellen van de begroting zal betrekken.

De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in evenwicht. Het gaat om ongeveer 400 miljoen per jaar. Wel staan de inkomsten onder druk omdat bij het Rijk wordt bezuinigd. De Perspectiefnota bevat verschillende voorstellen die positief uitwerken voor inwoners en het bedrijfsleven. De woonlasten stijgen amper. De OZB en de afvalstoffenheffing stijgen met de inflatie mee. De rioolheffing stijgt in 2017 minder dan eerder verwacht omdat de onderhoudskosten aan het riool lager uitvallen. Er wordt van het Rijk een bijdrage ontvangen voor het huisvesten en het begeleiden van vergunninghouders naar werk.

Leisure en leefomgeving
Zoetermeerders missen een recreatief (binnen)zwembad. De raad wil dat het college gaat onderzoeken hoe recreatief zwemmen weer mogelijk wordt zonder dat dit tot structurele kosten voor de gemeente leidt. Bekeken wordt ook of er meer sport- en speelgelegenheden in het water bij het Noord-Aa kunnen komen, zoals een glijbaan of waterattractie. In samenspraak met kunstenaars wordt een plan opgesteld om meer kunstenaars in de stad te laten exposeren. Recreatie in het openbaar gebied wordt bevorderd, bijvoorbeeld door het aanwijzen van plaatsen waar mensen kunnen bbq-en of feestjes houden zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. Het nachtvervoer krijgt een impuls. Omdat veel Zoetermeerders ook ’s nachts gebruik willen maken van het openbaar vervoer, wordt met diverse partijen het gesprek aangegaan over betere (directe) nachtverbindingen tussen Rotterdam, Leiden en Den Haag. In Winkelcentrum Rokkeveen moeten opnieuw bankjes komen. Omwonenden van de reclamemast langs de A12 hebben last van het knipperende licht. Om hen tegemoet te komen, wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten zijn om deze mast aan de achterzijde af te schermen.

Schuldhulpverlening en zorg
Het aantal Zoetermeerders met schulden dat hulp zoekt, is toegenomen. De raad wil daarom een aantal verbeteringen doorvoeren bij de schuldhulpverlening. Er moet meer met vast personeel worden gedaan. Het project EMMA (Eerder Melden, Minder Achterstanden), een initiatief dat bijdraagt aan preventiebeleid om hoge schulden te voorkomen, wordt ingebed in de aanpak van schulden. De digitale gegevensuitwisseling en formulieren worden onder de loep genomen en zo nodig aangepast.

De kwaliteit van hulpmiddelen in de zorg moet verbeteren. Gebruikers worden betrokken bij het opstellen van een programma van eisen bij de komende aanbesteding. De raad wil dat de wijkrestaurants in de dienstencentra van de Leyens en Meerzicht behouden blijven. Er moet meer aandacht zijn om mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben eerder te helpen ‘achter hun voordeur’.

Economie en werk
Mensen die werkervaring hard nodig hebben, moeten een serieuze kans krijgen. Er komt een plan om te voorzien in de toenemende behoefte aan leerwerkplekken, werkervaringsplekken en stageplekken. De gemeente zal zich ook meer inspannen om beschutte werkplekken voor arbeidsgehandicapten te creëren.

Groen en duurzaamheid
Het achterstallig onderhoud in de natuurtuin in het Westerpark wordt aangepakt en de wijktuin aan de Broekwegzijde wordt voor de komende jaren behouden. Het handhaven van groen in de directe leefomgeving krijgt aandacht door middel van het opstellen van beleid, planning en bijbehorende activiteiten. Datzelfde geldt voor het ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie tot een duurzame organisatie.

Duurzaamheid krijgt aandacht in raadsvoorstellen. De raad wil dat de gemeente overstapt op Nederlandse groene stroom en hierop inzet bij de eerstkomende aanbesteding. Ook komen er watertapkranen bij speelvelden en groene gebieden.

Integrale aanpak statushouders
De raad wil een integrale aanpak voor het ontwikkelen van het langere termijnbeleid voor de opvang en het meedoen van vluchtelingen. Dat wil zeggen dat er samenhang is tussen huisvesting, gezondheid, scholing en onderwijs, werk, integratie en participatie. In het plan moet zowel aandacht besteed worden aan vluchtelingen met een verblijfstatus als aan initiatieven van Zoetermeerders.

Verbinden onderwijs en bedrijfsleven
Onderwijsactiviteiten moeten worden uitgebreid. Er wordt onderzocht of onderwijsfaciliteiten in de Dutch Innovation Factory door meer onderwijsaanbieders kunnen worden gebruikt. De raad wil dat het college gaat onderzoeken welke mogelijkheden de mbo- en hbo-instellingen in Zoetermeer zien in het (gezamenlijk) ontwikkelen en aanbieden van een Associate Degreeprogramma en wat hiervoor nodig is.

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel Perspectiefnota 2017. De SP en GroenLinks stemden tegen. De fractie van Zó! steunde het raadsbesluit op twee punten na (1 en 4l). De fracties dienden 80 moties in en een amendement. Uiteindelijk werden 58 moties in stemming gebracht. In totaal nam de raad 26 moties aan, waarvan acht unaniem. Bij twee moties staakten de stemmen. Deze worden tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De komende maanden gaat het college plannen in de Perspectiefnota uitwerken in samenspraak met bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeenteraad. De financiële vertaling daarvan komt terug in de begroting. Tijdens het najaarsdebat in november 2016 neemt de raad daarover een definitief besluit.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads