Aangepast zoeken

vrijdag 24 juni 2016

Samen werken aan veiligheid in de Schilderswijk

Den Haag - Diverse organisaties hebben aangekondigd maandag 27 juni in Den Haag te willen demonstreren tegen politiegeweld. Politiechef Paul van Musscher betreurt deze oproepen. ‘Samen met de bewoners hebben we als politie het afgelopen jaar tal van maatregelen genomen en zijn we met elkaar het gesprek aangegaan om samen de veiligheid in de stad te vergroten. Met resultaat!’
Maandag is het precies een jaar geleden dat Mitch Henriquez tijdens Night at the Park door de politie werd aangehouden. Een dag later overleed hij. Vijf agenten die bij deze aanhouding waren betrokken, zijn tot op de dag van vandaag buiten functie gesteld. ‘Natuurlijk is het verschrikkelijk als iemand om het leven komt na een aanhouding’, staat politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag hierbij stil. ‘Ook bij ons is dit hard aangekomen. Bij de politie werken mensen die willen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Zij spannen zich juist in om burgers te beschermen…’

Goed geluisterd

Na het overlijden van Mitch Henriquez vond een demonstratie tegen politiegeweld plaats bij het in de Schilderswijk gelegen politiebureau De Heemstraat. Enkele dagen met rellen in de wijk volgden. Dat nu voor 27 juni opnieuw demonstraties zijn aangekondigd, is volgens de politiechef spijtig. ‘Iedereen heeft natuurlijk het recht te demonstreren en zijn mening te verkondigen. Deze demonstraties kunnen echter een deel van wat wij afgelopen jaar samen met de inwoners hebben bereikt weer teniet doen.’ De politiechef benadrukt dat de politie het afgelopen jaar goed heeft geluisterd naar de kritiek van inwoners over haar optreden en daar, al dan niet samen met deze inwoners, volop mee aan de slag is gegaan.

Mooie initiatieven

In de Schilderswijk leidde dit tot in totaal achttien actiepunten. Zo zijn intensieve contacten met scholen en speciale lesprogramma’s voor basisscholen ontwikkeld. Verschillende groepen jongeren staan in direct contact met de politie om kennis en ervaring uit te wisselen. Wijkagenten hebben veel tijd geïnvesteerd in het versterken van hun lokale netwerken. ‘Een groot deel van deze punten voeren we uit in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers uit de wijken. Ook zijn er diverse bewoners en instellingen die zelf met mooie initiatieven aan de slag zijn gegaan om de veiligheid in hun wijk te verbeteren en de rust te bewaren.’

Multicultureel Jongeren Geluid

Een van deze inwoners is Mustapha Barbouch, oprichter van de Stichting Multicultureel Jongeren Geluid in de Schilderswijk en tevens ondernemer aan de Hoefkade. Al in januari 2015 startte de stichting in samenwerking met de politie het project ‘Second Wave’. Dit project is erop gericht het onderlinge vertrouwen te vergroten aan de hand van workshops die jongeren en agenten samen volgen.

Nog voor het project was beëindigd, braken de rellen in de Schilderswijk uit. ‘Dertig jongeren hebben zich toen vrijwillig in gele hesjes gestoken om samen met de politie de veiligheid en rust in de wijk te laten terugkeren.’ Ook na de rellen bleef het contact met de politie goed. In overleg met de politie en gemeente Den Haag gaat de stichting het project ‘Second Wave’ dan ook uitrollen in andere wijken.

Ook als het gaat om het maken van verbinding met de wijkbewoners, heeft de politie het afgelopen jaar grote stappen gezet, meent Mustapha. ‘Het gaat steeds beter. Ik ben dagelijks in de wijk en zie dat er steeds minder miscommunicatie is tussen de politie en jongeren. Steeds meer zie ik dat agenten jongeren in de wijk groeten, een praatje met ze maken. Dat jongeren en agenten normaal met elkaar omgaan.’

Stichting 2Gather

Hafida Leri, projectleider van de Stichting 2Gather, ervaart in de houding van agenten een wereld van verschil met een jaar geleden. Toen de politie na de rellen haar plannen presenteerde om het anders aan te pakken, had ze daarover haar twijfels. ‘In het verleden is het wel vaker geprobeerd, zonder resultaat. Maar als ik zie hoe er nu vanuit de politie wordt gecommuniceerd, hoe de houding van agenten is veranderd en hun mentaliteit is verbeterd. Ik vind het echt ongelooflijk wat er in zo’n korte tijd is bereikt. Ik ervaar een wereld van verschil.’

Met de Stichting 2Gather heeft Hafida geprobeerd zoveel mogelijk contactmomenten tussen jongeren en agenten te leggen. ‘Zo leer je elkaar kennen, zien jongeren dat agenten ook mensen zijn. En andersom. Dat leidt uiteindelijk tot wederzijds respect. De politie krijgt vertrouwen in de bewoners, de bewoners in de politie. In het verleden is dat zeker anders geweest.’

Culturele achtergronden

Een van de punten die het afgelopen jaar is aangepakt, is de ontwikkeling van de wijkagenten en de variëteit en diversiteit bij de verschillende teams. ‘Hierbij hebben we goed gekeken naar wat het werk van de agenten in een wijk als bijvoorbeeld de Schilderswijk met zich meebrengt en vraagt van een agent. Agenten die nieuw in de teams komen werken, worden door middel van een drie weken durende stageperiode zorgvuldig voorbereid op het werken in deze wijken. Ook proberen we in de werving van nieuw personeel zoveel mogelijk rekening te houden met de diversiteit in de teams. Op al deze manieren vinden we beter aansluiting bij de diverse culturele achtergronden in de wijk.’

Nog meer in gesprek

Hoewel de wijkagenten in de Haagse wijken in hun werkgebied al volop in gesprek gaan met inwoners en ondernemers, zijn agenten op straat sowieso beter aanspreekbaar geworden. Waar mogelijk wordt de surveillanceauto ingeruild voor bijvoorbeeld een fiets. Hierdoor kunnen inwoners hen makkelijker aanspreken. Door tal van andere initiatieven zoekt de politie al dan niet samen met partners actief contact met inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is het Educatief Programma Jongeren (EPJO), waarbij wijkagenten lesgeven op basisscholen. In het centrum van Den Haag doen in totaal tien scholen mee. Daarnaast grijpen agenten zoveel mogelijk lokale bewonersbijeenkomsten aan om kennis te maken met de bewoners en met hen in gesprek te gaan.

Identiteitscontroles

Incidenten op straat zijn echter nooit te voorkomen, beseft ook de politiechef. ‘Dat is immers onlosmakelijk verbonden met het politiewerk.’ Ook daarin heeft de politie echter waar mogelijk maatregelen genomen. Zo klonk er vanuit diverse Haagse wijken kritiek op de, in de ogen van veel inwoners overvloedige en willekeurige, controles van identiteitsbewijzen. ‘In de diverse politieteams wordt dit regelmatig ter sprake gebracht. Niet alleen wordt gekeken hoe dit wordt toegepast, ook wordt altijd benadrukt dat agenten goed moeten kunnen uitleggen waarom ze iemand staande houden en een identiteitsbewijs willen zien.’

Geweldsincidenten direct besproken

Dat de politie ook geweld moet toepassen om de orde te handhaven of de maatschappij te beschermen, is onoverkomelijk. ‘Afgelopen jaar zijn we bij de Haagse teams gestart om alle geweldsincidenten die plaatsvinden intern te bespreken, te toetsen aan de regels en te delen met collega’s. Hierbij maken we ook gebruik van beelden van bodycams, voor reconstructies van incidenten en voor opleidingsdoeleinden. Dit alles wordt begeleid door een docent die doorlopend feedback geeft aan de agenten.’ Politiemedewerkers die zich misdragen en de wet overtreden, riskeren net als iedere andere burger vervolging en veroordeling.

Minder geweld gebruikt

Of de maatregelen ook echt effect hebben, is in de meeste gevallen maar moeilijk meetbaar. Wel blijkt uit de cijfers dat het aantal geweldstoepassingen door agenten in het centrum van Den Haag de afgelopen jaren is afgenomen. Gebruikten agenten in 2013 nog 495 keer geweld en 415 keer in 2014, in 2015 was dit aantal al teruggelopen tot 356 keer. Tot 24 juni van dit jaar gebruikten agenten in Den Haag centrum 147 keer geweld. Als deze trend zich doorzet, kent dit op jaarbasis dus opnieuw een flinke daling.

Ook het aantal processen-verbaal dat bij identiteitscontroles is uitgeschreven, is aanzienlijk verminderd. Gebeurde dit in 2013 in het centrum van Den Haag nog 1523 keer en in 2014 1602 keer, in 2015 was dit teruggebracht tot 1057. Tot en met 15 juni van dit jaar schreven agenten in het Haagse centrum 436 boetes uit. Ook hier valt het aantal op jaarbasis dus lager uit als deze trend zich doorzet.

Samen inspannen voor veiligheid

‘Politiewerk is en blijft complex’, sluit politiechef Paul van Musscher af. ‘Vaak moeten we op het scherpst van de snede opereren en snel handelen. Daarbij staat voor ons de veiligheid van de regio, van onze inwoners, altijd voorop. Wij staan altijd open voor de mening van onze inwoners op ons optreden, op ons werk. Initiatieven als die van Mustapha en Hafida ondersteunen wij van harte. Veiligheid is tenslotte iets waar niet alleen de politie voor moet zorgen, maar waaraan iedereen zelf kan bijdragen.’
(politie.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads