Aangepast zoeken

woensdag 1 juni 2016

Gelijkwaardige behandeling burgers uitgangspunt voor politie


Den Haag - De staandehouding van de bekende rapper Typhoon roept de vraag op of etnisch profileren een structureel probleem is bij de politie. Het komt voor, maar is allesbehalve schering en inslag, zegt korpschef Erik Akerboom in een eerste reactie.
Akerboom begrijpt maar al te goed dat Nederlanders met een niet-blanke huidskleur zich miskend voelen als de politie hen in hun beleving volstrekt ten onrechte staande houdt: ‘Zeker wanneer het hen vaker overkomt. Dit probleem beperkt zich bepaald niet tot de relatie tussen politie en burgers. De ervaring van discriminatie doet zich in allerlei maatschappelijke situaties voor.’

Gelijkwaardig

Korpschef Akerboom: ‘Ons uitgangspunt is dat de politie alle mensen in ons land gelijkwaardig behandelt. Al vanaf de politieopleiding, waar het vak Multicultureel Vakmanschap een vast onderdeel is, doen wij er alles aan om politiemensen te doordringen van deze kernwaarde die essentieel is voor de legitimiteit van de politie. Dit onderwerp staat onophoudelijk op onze agenda en wij stimuleren medewerkers om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook onze leidinggevenden, dus van beneden naar boven en omgekeerd.’

Striktere criteria

‘Uitsluitend op grond van vooroordelen handelen, valt in geen enkel opzicht te tolereren’, zegt de korpschef stellig. ‘Ik heb echter niet de illusie dat alle 65.000 politiemensen helemaal vrij zijn van vooringenomenheid. Onderscheid maken op grond van vooroordelen gebeurt in de hele maatschappij. Ook wij ontkomen daar niet aan, maar dat gebruik ik beslist niet als excuus. Voor ons gelden nu eenmaal striktere criteria dan elders in de samenleving.’

Extra alert 

 Akerboom wijst erop dat de aard van het politiewerk echter met zich meebrengt dat agenten extra alert moeten zijn op voorvallen en gedragingen die afwijken van het gangbare. ‘Denk hierbij aan aspecten zoals locatie, tijdstip, de combinatie van leeftijd en voertuig en uiterlijke kenmerken van personen. Iemands huidskleur of afkomst kan daarbij eveneens een overweging zijn, maar nooit de doorslaggevende factor.’ Gedegen politiewerk

Wat mensen die door de politie worden aangesproken of staande gehouden mogelijk ervaren als etnisch profileren, kan volgens korpschef Akerboom dus gewoon gedegen en verantwoord politiewerk zijn: ‘Politiemensen staan voortdurend voor de lastige uitdaging om het verschil te zien zonder onderscheid te maken. Vaak moeten zij in een fractie van een seconde handelen op basis van een vermoeden dat zij pas in een later stadium kunnen verifiëren. Zij lopen daarbij altijd het risico dat zij inschattingsfouten maken. Dat hoort ook bij het vak. Hier in alle openheid met burgers over praten, bevordert wederzijds begrip. Openstaan voor kritiek en begrijpen hoe burgers ons optreden ervaren, draagt er bovendien aan bij dat wij als politie voortdurend leren van ons handelen.’ (politie.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads