Aangepast zoeken

donderdag 26 mei 2016

Zoetermeer investeert in de stad

Het college van Zoetermeer heeft de Perspectiefnota aan de gemeenteraad aangeboden. De Perspectiefnota geeft de actuele financiële situatie van de gemeente weer met voorstellen voor aanvullende plannen voor de komende jaren. Wethouder Robin Paalvast (Financiën): 'We zijn halverwege deze collegeperiode. Er is inmiddels veel bereikt, maar we gaan ook nog veel doen. Gelukkig biedt de financiële positie van de gemeente hiervoor de ruimte.'
De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in evenwicht. Het gaat om ongeveer 400 miljoen per jaar. Volgens Paalvast zijn er ondanks die goede financiële vertreksituatie nog wel uitdagingen: 'Met het ouder worden van de stad nemen de uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte toe. En de inkomsten staan onder druk doordat het rijk wijzigingen aanbrengt in de verdeling van de rijksbijdragen aan gemeenten'. Ook een onzekerheid is wat de kosten voor het huisvesten en begeleiden van vergunninghouders de komende jaren zullen zijn. Meer duidelijkheid over de omvang van de rijksbijdragen ontvangt de gemeente begin juni.
De Perspectiefnota bevat verschillende voorstellen die goed uitwerken voor inwoners en het bedrijfsleven. De woonlasten stijgen amper. De OZB en de afvalstoffenheffing stijgen met de inflatie mee; een stijging tot 0,4% in het komende jaar. De rioolheffing stijgt in 2017 opnieuw minder dan eerder verwacht omdat de onderhoudskosten aan het riool lager uitvallen.

Veiligheid: persoonsgerichte aanpak

De veiligheid in Zoetermeer is de afgelopen jaren toegenomen. Dit gaat niet vanzelf. Om de toename voort te zetten wordt in de Perspectiefnota 2017 voorgesteld jaarlijks budget vrij te maken voor de persoonsgerichte aanpak van criminele en overlastgevende jeugd. Ook voor de aanpak van radicalisering wordt extra geld beschikbaar gesteld.

Kwalitatief goede zorg

De nieuwe Wmo en Jeugdwet zijn ingevoerd. De organisatie staat en de inzet van de gemeente is ondersteuning voor mensen met een hulpvraag of beperking verder vorm te geven door samenwerking met alle relevante zorgaanbieders. Om kwalitatief goede zorg voor iedereen beschikbaar te hebben wordt extra geïnvesteerd. Ook komt de komende jaren meer geld beschikbaar om huishoudelijke hulp als maatwerk voort te zetten.

Perspectief op werk

Extra geld wordt ingezet om honderd langdurig werkzoekenden een arbeidsovereenkomst aan te bieden om met intensieve begeleiding ervaring op te doen in een baan bij een leer-werkbedrijf. De uitstroom naar een gewone baan na afloop van deze arbeidsovereenkomst is met 40% uitzonderlijk hoog. Deze door Zoetermeer ontwikkelde formule wordt de komende jaren onverminderd voortgezet.

Verbeteren duurzaamheid

Zoetermeer investeert samen met de Metropoolregio extra in het plaatsen van openbare laadpalen om elektrische auto's op te laden: 130 stuks voor de periode 2016 tot en met 2018. Verdere uitbreiding van gescheiden afvalinzameling draagt ook bij aan duurzaamheid en beperking van kosten, waardoor de afvalstoffenheffing beheersbaar blijft.

Entree Zoetermeer - A12 zone

De ambities en aanpak van Entree Zoetermeer zijn in 2015 vastgesteld. De ontwikkeling van het A12 gebied is gestart, zowel het uiterlijk als de invulling van het gebied: woningen en voorzieningen, kunst, verfraaiing van de openbare ruimte in samenwerking met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen bij de belangrijkste ingang van de stad.

Ontwikkeling economie en bedrijfsleven

Het Dutch Innovation Park is belangrijk voor de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid. Nieuwe initiatieven als onderzoek en onderwijs, het opzetten van een Big Data Innovatie Hub en andere onderdelen uit het Actieplan Economie versterken de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in de stad. Ook gaat het college samen met de Haagse Hogeschool het HBO onderwijsveld versterken.
Op 20 en 27 juni worden de in de Perspectiefnota opgenomen begrotingsvoorstellen besproken tijdens het Voorjaarsdebat met de gemeenteraad.
De Perspectiefnota is te vinden op www.zoetermeer.nl/perspectiefnota.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads