Aangepast zoeken

vrijdag 27 mei 2016

Partij voor de Dieren tegen uitverkoop natuur in Zuid-Holland

Den Haag,  De provincie Zuid-Holland heeft in de regio’s Rotterdam en Midden-Delfland vijf natuurgebieden te koop gezet. De Partij voor de Dieren heeft grote bezwaren tegen deze uitverkoop van Zuid-Hollandse natuur. Ze wil weten waarom dat gebeurt en of de provincie nog meer grond wil verkopen.

De natuurgebieden die Zuid-Holland wil verkopen, maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), wat vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd. In totaal gaat het om 68 hectare grond. Het betreft de Berkelse Zweth, een vijf hectare groot groengebied met water, bos en graslanden, de Ackerdijk-Midden (negen hectare weidevogelgrasland), de Keenwetering (negen hectare weidevogelgrasland), de Aalkeet-Buitenpolder (vijf hectare weidevogelgrasland) en de Wolvenpolder (40 hectare natuurgebied met water, moeras en graslanden).

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij deze gang van zaken en heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zo wil de partij weten of het provinciebestuur van plan is om alle Zuid-Hollandse NNN-gronden, die eigendom zijn van de provincie, te gaan verkopen en zo ja, waarom?

Ook vraagt de partij zich af waarom de provincie het in eigendom en beheer hebben van het Natuurnetwerk Nederland niet meer als kerntaak ziet en wat ze dan nog wel als kerntaak ziet op het gebied van natuur en natuurontwikkeling. Sowieso begrijpt de partij niet waarom Gedeputeerde Staten kiezen voor verkoop van natuurgebieden, want de provincie heeft als kerntaak om de natuur te ontwikkelen en te beheren. Met deze maatregelen heeft de provincie veel minder zeggenschap om de gestelde natuurdoelen te gaan halen.

Natuur is van ons allemaal, stelt de Partij voor de Dieren. Natuurontwikkeling en natuurbeheer dient een groot algemeen maatschappelijk belang. Als gronden met een belangrijk publiek belang worden overgedragen aan een private partij, bestaat het risico dat niet het publieke belang, maar het private en commerciële belang leidend zijn en deze marktwerking is niet in het belang van ons allemaal.

De partij is bang dat na verkoop van de gebieden de nieuwe eigenaar de grond voor heel andere, commerciële, doeleinden gaat gebruiken. Ze vraagt zich af hoe de provincie gaat handhaven en of er nog mogelijkheden zijn om in te grijpen als niet wordt voldaan aan de natuurdoelen of aan de gestelde voorwaarden. Bovendien zal bij verkoop zowel het eigendom als het beheer van die gebieden versnipperen, wat leidt tot een nog verdere achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De Zuid-Hollandse natuur gaat in de uitverkoop. Dat is toch te gek voor woorden! En als het eigendom en beheer van de ecologische infrastructuur niet meer als kerntaak wordt gezien, gaat de provincie straks dan soms ook andere infrastructuur, zoals de provinciale asfaltwegen verkopen en het beheer privatiseren?’

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads