Aangepast zoeken

donderdag 26 mei 2016

Gemeente en corporaties werken samen aan goed wonen in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer en de drie woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia werken samen aan behoud en verbeteren van de sociale woningvoorraad in Zoetermeer. Hoe zij dit doen, leggen zij periodiek vast in prestatieafspraken. Voor de periode tot en met 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt. De partijen gaan de gemaakte afspraken jaarlijks herijken en uitvoeren. Voor het eerst is ook de huurdersorganisatie Woonkoepel hierbij betrokken, de overkoepelende belangenorganisatie voor huurders in Zoetermeer.

Drie centrale thema's

In de prestatieafspraken staan drie uitdagende thema's centraal: meer betaalbare huurwoningen, verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en afspraken over het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Op al deze gebieden staan we voor een grote uitdaging. De drie partijen willen de doelen uit de Woonvisie Zoetermeer (2015) samen realiseren.

Betaalbare huurwoningen

Vidomes en De Goede Woning vergroten hun aandeel betaalbare huurwoningen in de woningvoorraad. Hierdoor komen er meer woningen beschikbaar voor de mensen die dit het hardst nodig hebben; de huishoudens met recht op huurtoeslag. Dit is de kerntaak van de corporaties en een belangrijk streven van de gemeente. De Goede Woning bouwt in de periode 2016-2020 400 nieuwe woningen, ook toegankelijk voor jongeren. Met het bouwen van extra woningen wordt ook een oplossing gezocht voor de huisvesting van vergunninghouders. Door de financiële problemen van Vestia uit 2012, is de bijdrage aan de doelstellingen uit de Woonvisie van Zoetermeer zeer beperkt. Het aantal betaalbare huurwoningen van Vestia loopt terug. Dit zorgt ervoor dat het totale aantal betaalbare Zoetermeerse huurwoningen niet toeneemt.

Verduurzaming van de voorraad

De drie corporaties dragen bij aan de verduurzaming van hun woningbezit. Vestia en Vidomes onderzoeken in 2016 welk deel van hun bezit zo gerenoveerd kan worden dat ze evenveel energie opwekken als gebruiken, ook wel bekend als Nul-op-de-Meter woningen. Vestia plaatst zonnepanelen op een deel van haar woningen. Vidomes gaat de helft van haar woningen met slechte energielabels aanpakken. De Goede Woning gaat, bij een sluitende business case, 120 woningen in Palenstein naar Nul-op-Meter renoveren. De gemeente levert een financiële bijdrage aan het project van De Goede Woning. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de woningvoorraad in Zoetermeer.

Huisvesting voor mensen met een zorgvraag

De komende jaren zal de vraag naar geschikte woningen voor mensen met een zorgvraag toenemen. Dat komt doordat mensen langer en vaker zelfstandig thuis wonen. Niet alleen als ze ouder worden, maar ook wanneer zij een verstandelijke beperking of een psychisch probleem hebben. De corporaties streven er naar om de mensen met een zorgbehoefte tijdig te huisvesten. De gemeente zorgt daarbij voor zorg en begeleiding. Gemeente en corporaties proberen de toenemende vraag in goede banen te leiden.

Bijlage:

Hoofdpunten uit de Prestatieafspraken Zoetermeer 2016-2019
 • Vidomes en De Goede Woning zorgen ervoor dat respectievelijk 5.950 en 5.350 woningen na leegkomst betaalbaar zijn voor de huurtoeslagdoelgroep. Daartoe verlagen zij zo nodig de huur. Dit betreft 80% van hun huidige woningvoorraad. Dit betekent een toename van het aantal betaalbare huurwoningen van Vidomes en De Goede Woning.
 • De voorraad sociale huurwoningen van Vestia daalt op middellange termijn met ruim 2300 woningen (+/- 140 per jaar).
 • Jaarlijks verwachten De Goede Woning en Vidomes op basis van voornoemde aantallen ongeveer 940 betaalbare sociale huurwoningen (huur tot € 628,-) en bijna 90 met een huur tussen € 628,- en € 710,- te gaan verhuren, afhankelijk van de opzeggingen van vertrekkende huurders.
 • Tot 2020 worden gezamenlijk maximaal 400 woningen verkocht door de corporaties.
 • Corporaties bouwen in de periode 2016-2020 400 nieuwe woningen, toegankelijk voor jongeren.
 • De Goede Woning renoveert bij een sluitende business case en instemming van minimaal 70% van de betreffende huurders 120 woningen in de laagbouw Palenstein naar Nul-op-de-Meter.
 • Vidomes en Vestia voeren in 2016 verkenningen uit naar mogelijkheden tot Nul-op-de-Meter renovatie in hun bezit, waarbij een sluitende businesscase als basis geldt.
 • Vidomes gaat de helft van de woningen met E-, F-, en G-labels aanpakken tot 2021.
 • Om de doorstroming te bevorderen passen corporaties een gerichte en inkomensafhankelijke huurverhoging toe en bouwen corporaties huurkortingen af bij inkomens die die huurkorting niet meer nodig hebben. Ook wordt de seniorenmakelaar vanaf de zomer bij alle corporaties ingezet om ‘empty nesters’ met een verhuiswens in beweging te krijgen en zo schaarse woningen vrij te krijgen.
 • De corporaties zetten complexbeheerders, sociaal beheerconsulenten en wijkbeheerders in voor het realiseren van schoon, heel, veilig en geen overlast.
 • De corporaties streven ernaar om de zorgbehoevende na aanmelding binnen drie maanden te huisvesten. Op deze manier worden in de komende periode (2016-2019) 40-80 extra plekken voor volwassenen met psychiatrische problemen gerealiseerd en 25-50 extra plekken voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads