Aangepast zoeken

woensdag 13 april 2016

Samenspraaktraject over de haalbaarheidsonderzoeken Holland Outlet Mall

Naar aanleiding van de raadscommissie Stad van 14 maart jl. ontvangt u hierbij een nadere beschrijving van het samenspraaktraject over de haalbaarheidsonderzoeken voor de Holland Outlet Mall. De gemeente wil in de samenspraak zoveel mogelijk mensen betrekken en transparant zijn op zowel proces als inhoud. Hierbij maken wij tevens gebruik van een actieve social media aanpak, in aanvulling op de meer traditionele samenspraakmiddelen. Het samenspraaktraject rondom de haalbaarheidsonderzoeken naar de HOM zal er, conform de criteria voor de samenspraakprocedure uit artikel 4 van de samenspraakverordening, als volgt uitzien:

Fase 1: start onderzoekstraject Stads- en wijkbrede informatieavond
Ten behoeve van de samenspraak-doelgroepen ‘inwoners Stadsbreed’ en voor de bewoners van de drie omliggende wijken Buytenwegh, De Leyens en Centrum wordt eenieder die is geïnteresseerd in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het onderzoekstraject en een reactie mee te geven aan de gemeente en de onderzoeksbureaus. Hiervoor organiseert de gemeente een inloopavond op 20 april, waar ook de onderzoeksbureaus bij aanwezig zijn en toelichting geven. Het uitnodigen voor en bekendmaken van deze avond gebeurt via de gemeentelijke media: Stadsnieuws, persbericht, gemeentelijke website, Facebook en Twitter. Bewoners van de wijken Buytenwegh, De Leyens en Centrum ontvangen tevens een uitnodigingsbrief.

 Op de avond kan doorlopend een ‘Onderzoeksplein’ bezocht worden. Hierbij is o.m. gelegenheid om met de onderzoeksbureaus en deskundigen in gesprek te gaan. Verslag en terugkoppeling van de informatieavond vindt plaats op www.zoetermeer.nl/binnenstad. Er zijn notulisten aanwezig op de avond. Opmerkingen worden meegenomen in een evaluatieverslag van de totale samenspraak.

Informatieavond organisaties en bedrijven
Belanghebbende organisaties en bedrijven worden uitgenodigd voor een aparte informatieavond waar tevens de gelegenheid is tot het voeren van korte persoonlijke gesprekken met deskundigen. Zij worden hiervoor rechtstreeks door de gemeente benaderd met een uitnodigingsbrief. De opzet van de avond voor organisaties en bedrijven is gelijk aan de avond voor inwoners, met aanvulling van mogelijkheden tot persoonlijk gesprek en verdiepingspresentaties over de onderzoeken. Verslag en terugkoppeling van de informatieavond voor organisaties en bedrijven vindt plaats op www.zoetermeer.nl/binnenstad. Er zijn notulisten aanwezig op de avond. Opmerkingen worden meegenomen in een evaluatieverslag van de totale samenspraak.

Tafelgesprekken direct belanghebbenden
Een kleinere groep direct belanghebbenden wordt uitgenodigd voor de bredere samenspraakbijeenkomsten die per fase worden georganiseerd, maar vanwege hun specifieke belang uitgenodigd om in kleinere setting in gesprek te gaan met de gemeente en de onderzoeksbureaus. De direct belanghebbenden worden in vier klankbordgroepen verdeeld:

1) Klankbordgroep woningeigenaren Mercurius, Neptunus en Saturnus Specifiek belang: direct aanwonend en daardoor een direct belang bij de wijze waarop de plannen worden uitgewerkt, met name met betrekking tot de verkeersafwikkeling en stedenbouwkundige inpassing. Genodigden: de besturen van de VVE’s Mercurius, Neptunus en Saturnus Onderzoeken die worden besproken: DPO, verkeer, stedenbouw, brede effecten

2) Klankbordgroep bewoners Buytenwegh, De Leyens en Centrum Specifiek belang: aanwonend en daardoor een belang bij de wijze waarop de plannen worden uitgewerkt, met name met betrekking tot de verkeersafwikkeling. Genodigden zijn een afvaardiging van: wijkbewoners De Leyens, wijkbewoners Buytenwegh, wijkbewoners Centrum (incl. wijkverkeersgroepen). Onderzoeken die worden besproken: verkeer, stedenbouw, brede effecten

3) Klankbordgroep omliggende bedrijven/organisaties Specifiek belang: organisaties en bedrijven die gevestigd zijn in de directe omgeving en daardoor een belang hebben bij de wijze waarop de plannen worden uitgewerkt, met name met betrekking tot de verkeersafwikkeling en stedenbouwkundige inpassing. Genodigden zijn een afvaardiging van: de Vredekerk, Teleperformance, Monteverdi, AIVD etc. Onderzoeken die worden besproken: verkeer, stedenbouw, brede effecten

 4) Klankbordgroep ondernemers en vastgoedeigenaren Binnenstad Specifiek belang: ondernemers en vastgoedeigenaren uit de directe omgeving en daardoor een belang hebben bij de wijze waarop de plannen worden uitgewerkt, met name met betrekking tot de programmatische invulling en de verkeersafwikkeling. Genodigden zijn een afvaardiging van: Unibail-Rodamco, de BV en kleinere vastgoedeigenaren in de Binnenstad, winkeliersvereniging Stadshart, winkeliersvereniging Woonhart, winkeliersvereniging Dorpsstraat. Onderzoeken die worden besproken: DPO, verkeer, stedenbouw, brede effecten De klankbordgroepen worden per samenspraakfase één keer uitgenodigd om met de gemeente en deskundigen dieper in gesprek te gaan over de haalbaarheidsonderzoeken voor de HOM. De onderzoeksbureaus zullen bij deze tafelgesprekken worden uitgenodigd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Elke groep wordt uitgenodigd voor een tafelgesprek van 1,5 uur. Bij het gesprek zal een notulist aanwezig zijn die reacties noteert. De reacties worden, samen met de reacties uit de andere samenspraakmomenten, verwerkt.
Stadsexcursie en presentatie omliggende gemeenten
Delegaties van omliggende gemeenten worden uitgenodigd voor een rondleiding door de binnenstad (inclusief toelichting bij het Woonhart) waarna het college de huidige stand van zaken toelicht en de onderzoeksbureaus een toelichting geven op de onderzoeksmethodiek. De excursie en presentatie wordt afgesloten met een informele borrel.

  Zwijgende meerderheid via social media
Het college weet dat er in Zoetermeer evenals in andere steden sprake is van een grote zwijgende meerderheid. Kenmerkend voor de zwijgende meerderheid is onder andere dat de meningsvorming langzaam tot stand komt en dat de mening van de zwijgende meerderheid bovendien wat minder uitgesproken is dan die van actieve inwoners. Het college wil de mening van de zwijgende meerderheid graag horen. Online kanalen (waaronder sociale media als Facebook en Twitter) worden steeds vaker, en met succes, ingezet om deze groep te bereiken. Voor de onderzoeksfase HOM wordt social media ook ingezet. Bij de start van het samenspraaktraject is het belangrijk dat belanghebbenden dezelfde informatie op hetzelfde moment krijgen, zodat de klokken gelijk komen te staan. We gaan uit van twee berichten via Facebook:

 1) Bericht gemeentelijke Facebook (bereik alleen volgers): aankondigen inloopavond over onderzoekstraject

 2) Gekochte advertentie Facebook (bereik heel Zoetermeer): impressie van de avond en link naar materiaal (sheets, foto’s etc.) We verwachten dat, hoewel we geen concrete vragen stellen, we toch veel reacties krijgen van belanghebbenden onder de berichten op social media.

In het samenspraakverslag worden ook de hoofdlijnen van de maatschappelijke discussie op social media opgenomen.

 Fase 2: tussenstand onderzoeken
Vooralsnog wordt de samenspraak in deze fase ingevuld conform de aanpak uit fase 1, waarbij de ervaringen en evaluatie uit de voorgaande samenspraak worden meegenomen.

Zwijgende meerderheid via social media
Ook voor het informeren over de tussenstand van de onderzoeken, wordt de zwijgende meerderheid via social media betrokken. We gaan wederom uit van twee berichten via Facebook:

1) Bericht gemeentelijke Facebook (bereik alleen volgers): aankondigen inloopavond over tussenstand

2) Gekochte advertentie Facebook (bereik heel Zoetermeer): impressie van de avond en link naar materiaal (sheets, foto’s etc.) We verwachten dat, hoewel we geen concrete vragen stellen, we toch veel reacties krijgen van belanghebbenden onder de berichten op social media. In het samenspraakverslag worden ook de hoofdlijnen van de maatschappelijke discussie op social media opgenomen.

 Fase 3: onderzoeksresultaten 
Vooralsnog wordt de samenspraak in deze fase ingevuld conform de aanpak uit fase 1 en 2, waarbij de ervaringen en evaluatie uit de voorgaande samenspraak worden meegenomen.

Zwijgende meerderheid via social media
Ook voor het informeren over de eindresultaten, wordt de zwijgende meerderheid via social media betrokken. We gaan wederom uit van twee berichten via Facebook, dit maal met andere inhoud dan in de vorige twee fases: 1) Gekochte advertentie Facebook (bereik heel Zoetermeer): de onderzoeken zijn gereed, link naar onderzoeksrapporten 2) Bericht gemeentelijke Facebook (bereik alleen volgers): aankondigen inloopavond over onderzoeksresultaten We verwachten dat, hoewel we geen concrete vragen stellen, we toch veel reacties krijgen van belanghebbenden onder de berichten op social media. In het samenspraakverslag worden ook de hoofdlijnen van de maatschappelijke discussie op social media opgenomen.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads