Aangepast zoeken

zaterdag 16 april 2016

Gemeenten kunnen statushouders gewoon voorrang verlenen bij toewijzing huurwoning

De VNG heeft met minister Blok overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel dat het verlenen van voorrang aan statushouders bij toewijzing van een huurwoning regelt. Hierdoor ligt er nu een voor gemeenten uitvoerbaar wetsvoorstel.

De automatische voorrangspositie van statushouders bij de toewijzing van een huurwoning wordt uit de Huisvestingswet geschrapt. Omdat gemeenten een wettelijke taakstelling hebben om statushouders snel te huisvesten, kunnen ze zelf bepalen hoe dit gebeurd: al of niet met voorrang boven andere woningzoekenden.

Maximale ruimte

De wetswijziging zorgt ervoor dat de gemeenteraad maximale ruimte krijgt om de woonruimteverdeling voor statushouders en andere woningzoekenden te regelen, naar eigen inzicht. De gemeente kan de huisvesting van statushouders opnemen in de huisvestingsverordening, via een plan van aanpak of regels in de gemeentelijke woonvisie. Gemeenten zijn daarin nu vrij.

Eerder voorstel

In een eerder kabinetsvoorstel werd alleen maar de positie van statushouders als urgent woningzoekenden uit de wet werd geschrapt. De VNG vond dat voorstel onuitvoerbaar omdat het voorbijging aan de wettelijke taakstelling van de gemeenten.
(vng.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads