Aangepast zoeken

woensdag 13 april 2016

College legt Landschapsplan Noord Aa voor aan raad

Het Landschapsplan Noord Aa is de inhoudelijke basis voor het bestemmingsplan. Het plan geeft ook richting aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond de Zoetermeerse Plas, ook wel Noord Aa genoemd, en moet kwaliteit geven aan het gebied: een goede balans tussen recreatie en natuur. In het plan zijn verschillende gebieden benoemd. Ook worden per gebied verbetervoorstellen uitgewerkt. Het plan is daarnaast een instrument bij de afweging van initiatieven en mogelijke ontwikkelingen in het Noord Aa gebied.

Deelplannen

Het Landschapsplan bevat een aantal uitgewerkte deelgebieden, zoals het Strandzoneplan, het Padenplan, de Optie wijk en Optie brug ten behoeve van het Rondje Noord Aa en het Lange Land. Daarnaast zijn er initiatieven in de vorm van een vaarverbinding en de Groene Ontmoeting ('t Geertje). De Groene en Blauwe beheervisies zijn ideeën die na het Landschapsplan verder worden uitgewerkt.

Inspraak

Na een inspraakperiode van zes weken en nadat alle reacties op het plan zijn verwerkt legt het college van burgemeester en wethouders het Landschapsplan Noord Aa voor aan de gemeenteraad. Belangstellenden lieten zich medio november 2015 tijdens een inloopbijeenkomst uitgebreid informeren over het plan. Daarna lag het plan ter inzage in het Stadhuis en konden bewoners reageren. Wethouder Robin Paalvast (Groen en Recreatie): 'Ik ben blij dat we na een intensieve periode van overleg met betrokkenen en inwoners dit plan hebben kunnen maken. Wat we nu hebben bereikt is dat we duidelijkheid hebben gekregen hoe we met elkaar dit voor Zoetermeer belangrijke gebied willen inrichten, welke functies het gebied heeft en hoe het voor elke Zoetermeerder kan bijdragen aan recreatie, natuur en ontspanning. De enige keuze die nog openstaat is of het rondje om de Noord Aa via de wijk of via een brug gemaakt kan worden. De komende periode zullen we de diverse deelplannen met elkaar verder uitwerken'.

Besluit gemeenteraad over Optie wijk of Optie brug

Bewoners, ondernemers en verenigingen in het gebied zijn het voor het overgrote deel eens met de inhoud van het Landschapsplan. Over het Rondje Noord Aa en de twee opties hiervoor (via de wijk of een nieuwe brug) geven de inspraakreacties echter geen eenduidig beeld. Het college adviseert de raad daarom een voorkeur uit te spreken voor de Optie wijk.

Wat vooraf ging

Vanaf de tweede helft van 2013 is de Overleggroep Noord Aa actief geweest. Een breed palet van belanghebbenden was vertegenwoordigd in de groep. Eind 2014 was de planvorming van het (concept) Landschapsplan afgerond en startte samenspraak met experts, de direct omwonenden en bewoners in de stad. Dit resulteerde eind 2014 in een expertmeeting en in maart 2015 in een inloopavond voor direct omwonenden uit de wijken Noordhove en de Leyens. Het Landschapsplan was zo aanleiding tot de oprichting van de Community Zoetermeerse Plas, met daarin vooral bewoners vanuit de wijk De Leyens. Sinds juni 2015 hebben enkele leden van de Community deelgenomen aan de Overleggroep. De Overleggroep is ontbonden, nadat zij -bij afronding van het concept Landschapsplan- haar eindadvies aan college en raad had opgesteld. De inbreng van de overleggroep Noord Aa is een belangrijke bijdrage geweest voor het Landschapsplan Noord Aa.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads