Aangepast zoeken

vrijdag 8 januari 2016

Protest tegen SnowWorld3+

Het Kwaliteitsteam Buytenpark is de eerste zitting van de Raad van State over de uitbreidingplannen van SnowWorld - dinsdag 22 december 2015 - begonnen met een protest. Daarbij ging het om het onlangs bekend geworden advies, om binnen het werkterrein voor verlenging van de derde baan alvast vogels als het ware te verjagen. Dit om te bereiken dat komend voorjaar het werk kan beginnen, ook al is dat midden in het broedseizoen. Het advies is onderdeel van de zogeheten werkterreinvergunning die de aannemer van de uitbreiding heeft aangevraagd.
Uit die aanvraag blijkt dat SnowWorld in mei met het werk wil beginnen. Probleem is, dat dit midden in het broedseizoen valt zodat er niet zou kunnen worden gebouwd in het park. Maar daar is het volgende op gevonden. De aanvraag bevat de aanbeveling de komende maanden binnen het werkterrein alle struiken te verwijderen zodat er geen vogels meer terecht kunnen om te broeden. Plus het idee om takken, stenen, boomstammen en dergelijke te keren en de padden, kikkers, muizen die dan tevoorschijn komen te verzamelen en in de omgeving uit te zetten. Dit om te bewerkstelligen dat er ook geen prooi meer is om broedsel te voeden.
Wij vinden dit te gek voor woorden en willen dat nu eerst een beslissing valt over alle argumenten die we bij de Raad van State in ons beroepschrift hebben aangegeven. Om dat te bereiken moet nu een pauze worden aangehouden in alle procedures. Zie ons pleidooi op 22 december onderaan deze pagina. Maar of ons dat gaat lukken is zeer de vraag. Een elf mensen sterke delegatie van gemeente, SnowWorld en provincie betoogde bij herhaling, dat aan alle formele regels is voldaan, zodat SnowWorld niet langer mag worden tegengehouden. Zo staat het ook in een verweerschrift van de gemeente, waartegen we in een aparte brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bezwaar hebben gemaakt. Die brief is onderaan deze pagina te vinden.
In de hoofdzaak, die later nog aan de orde komt gaat het erom tegen te houden dat de derde baan van SnowWorld in het Buytenpark tot ruim 300 m mag worden verlengd en tot ongeveer 70 m verhoogd. We hebben dit besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer op 30 oktober 2015 ter beoordeling voorgelegd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege in Nederland. Voor ons had het zover niet hoeven te komen. Vanaf maart hebben wij immers de gemeente herhaaldelijk voorgesteld een tussentijdse toets te laten doen door een onafhankelijke groep deskundigen van alles wat tegen dit plan is ingebracht. We hebben altijd gesteld dat we ons bij het resultaat daarvan zouden neerleggen. De gemeente heeft zo’n toets echter geweigerd en het plan zo goed als ongewijzigd doorgezet. Dus zat er niets anders op dan het oordeel vragen van de Raad van State.
Dertien hoofdbezwaren
We doen dit mede namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN) en twee buren van het Buytenpark, plus de steun in de rug van talloze liefhebbers van de natuur in het park alsmede de interprovinciale Stichting Groene Hart. We komen in ons beroepschrift niet alleen op voor de waarden van de planten en dieren in het Buytenpark, waaronder meer dan honderd vogelsoorten, maar brengen ook dertien hoofdbezwaren in tegen de gevolgde procedure. Zo is aantoonbaar een onjuist beeld geschetst van de schade die deze uitbreiding van SnowWorld de natuurkern zal bezorgen.
Daarmee is om te beginnen de provincie, die ontheffing moest verlenen voor het bouwverbod hier, een rad voor ogen gedraaid. Dit onder meer door misleidende foto-impressies van het plan.
Los daarvan wijzen we erop dat ook de provincie zelf beter had moeten opletten. Hierbij gaat het onder meer om de provinciale eis dat alleen zou mogen worden gebouwd als onder de baan beplanting komt, een eis die door de gemeente gewoonweg niet is gerespecteerd. Bovendien is er strijdigheid met een reeks van beschermende maatregelen die gelden voor het Land van Wijk en Wouden waartoe zowel het Buytenpark als de aangrenzende Meerpolder behoren. We hebben hierop het provinciebestuur laatst nog eens in een brief gewezen. Ook die brief is onderaan deze pagina te lezen.
Bij de bezwaren zitten ook diverse punten waarop het plan conflicteert met eerder vastgesteld gemeentelijk beleid. Zo is de toegezegde compensatie voor de natuur die verloren gaat naar ons oordeel ondeugdelijk geregeld en is ten onrechte voorzien in extra parkeerruimte. Vlak voor de zitting hebben we enkele van die punten nog eens herhaald in een brief aan de Raad van State. Ook die brief is hieronder opgenomen.
Omdat SnowWorld niet verplicht is te wachten op de afloop van de procedure voor de Raad van State hebben we zowel de directie van SnowWorld als het Zoetermeerse college van B&W enkele weken geleden om de garantie gevraagd dat voorlopig geen enkele stap verder wordt gedaan. Ook die twee brieven zijn onderaan deze pagina te lezen. Omdat daarop geen reactie is binnengekomen, heeft het Kwaliteitsteam de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd uit te spreken dat SnowWorld niet tussendoor mag beginnen. Ons beroepschrift en ons verzoek aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak zijn onderaan deze pagina weergegeven.
In de zitting van dinsdag 22 december 2015 kwamen diverse elementen aan de orde die we ook bij de volgende zitting zullen gebruiken. Zo excuseerde de advocate van de gemeente zich voor het feit dat ze in haar verweerschrift niet is ingegaan op onze opmerkingen over de mogelijk nadelige schaduwwerking van de nieuwe baan. Een tweede element waar muziek in zit is de natuurcompensatie, omdat de gemeente heeft gekozen voor vervanging van zogeheten droge natuur door natte natuur. Dat heeft onder meer grote gevolgen voor de vlinderstand in het park.
Zienswijzen
In maart 2015 zijn door ons officiële zienswijzen ingediend zowel tegen het bestemmingsplan als tegen het bouwplan. Een uitvoerig samenvattend bericht daarover en de zienswijzen zelf zijn eveneens onderaan deze pagina te lezen. Enkele bijzondere bijlagen die daarbij horen zijn weergegeven op de subpagina lopende zaken. Daar is ook te lezen over eerdere bezwaren en punten van kritiek die we hebben ingebracht.
Onze standpunten hebben we ook nog eens uitgebreid verwoord tijdens een hoorzitting van de gemeenteraadscommissie Stad op dinsdag 25 augustus 2015. Daar is het woord gevoerd door zeven mensen namens iedereen die op het plan een zienswijze heeft ingediend. Die teksten zijn eveneens op deze pagina opgenomen.
Van vele kanten hebben we intussen financiële steun gekregen om deze procedures mogelijk te maken. Alleen aan de griffierechten bij de Raad van State zijn we namelijk € 662 kwijt. Maar dat geld hebben we beschikbaar gekregen, waarvoor hartelijke dank.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads