Aangepast zoeken

dinsdag 8 september 2015

CDA furieus: "College legt aanbeveling rekenkamer naast zich neer."

CDA reageert furieus - ondersteuning inwoners op het spel

ZOETERMEER - Maandag 7 september was in de gemeenteraad een rapport van de Zoetermeerse rekenkamercommissie aan de orde naar de voorspelbaarheid van Wmo-uitgaven. Het onderzoek werd verricht op verzoek van de gemeenteraad. Aanleiding voor het onderzoek zijn de heftige fluctuaties die zich in de periode 2010-2014 in de uitgaven van de Wmo hebben voorgedaan. Met Wmo-geld wordt ondersteuning geboden voor hulp in de huishouding, en andere vormen van hulp voor kwetsbare inwoners. Het college van B&W zegt dat het met waardering kennis neemt van het rapport, maar legt de aanbeveling om kaders te stellen hoe om te gaan met overschotten of tekorten op Wmo-gebied desondanks naast zich neer. De CDA-fractie neemt met deze reactie geen genoegen. Wij willen vooraf weten waar mensen aan toe zijn.

Het CDA heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van zorgvuldig omgaan met zorggeld. Zo was het Zoetermeerse CDA de eerste om te pleiten voor het instellen van een stevige financiële buffer om tegenvallers in de zorg op te kunnen vangen. Fractievoorzitter Klaasjan de Jong prijst zich gelukkig dat die buffer er na stevig aandringen uiteindelijk gekomen is. Maar als het erop aankomt hoe wordt omgegaan met het beroep op gelden in de buffer geeft het college bij herhaling niet thuis. Nu ook de rekenkamercommissie oordeelt dat kaders nodig zijn hoe om te gaan met tekorten en/of overschotten op Wmo-gebied, is de maat wat hem betreft vol.

  Geen genoegen
Met de reactie van het college neemt het CDA geen genoegen. “Wij herkennen de aanbeveling van de rekenkamer, maar wijn nemen haar niet over” aldus het college van B&W. Woordvoerder Guus Liqui Lung van de CDA-fractie: “De ervaringen uit het verleden laten overduidelijk zien dat de uitgaven van beleid in de praktijk hoger of lager kunnen zijn dan verwacht. In het Wmo-beleid gaat het daarbij al gauw over grote bedragen. Dat beleid raakt direct de ondersteuning van kwetsbare mensen.” In tijden van sterk krimpende zorgbudgetten vindt liqui Lung het onverteerbaar als zorggeld onbenut op de plank blijft liggen. “Wij pleiten ervoor om gereserveerde zorggelden ook preventief aan te wenden, om daarmee een (groter) toekomstig financieel beroep te voorkomen. Op deze herhaalde oproep geeft het college vooralsnog geen thuis. De CDA-fractie ziet in de oproep van de rekenkamercommissie een krachtige ondersteuning van ons eerdere pleidooi, en zullen in de gemeenteraad pleiten voor een helder en sluitend afsprakenkader.”

  Monitoring

Goede monitoring van beleid is eveneens onmisbaar. Monitoring van beleid maakt dat tijdig inzicht wordt verkregen in de uitgaven, zodat eerder kan worden ingegrepen en bijgestuurd. Liqui Lung: “Wij zijn verheugd dat de rekenkamercommissie in haar jaarplan 2015 aangeeft dat zij een dashboard zal opstellen dat mogelijkheden biedt voor het volgen van effecten van het gekozen beleid en informatie biedt tot eventuele bijstelling van het beleid. Met zo verkregen sturingsinformatie kunnen grote afwijkingen voorkomen worden.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads