Aangepast zoeken

maandag 10 maart 2014

Verkiezingsbeloften: Wat gaat het CDA ZOETERMEER in 2014-2018 doen voor GEZINNEN?

1.     Zoetermeer gezinsstad bij uitstek

Het CDA wil dat de uitstraling van Zoetermeer als ideale gezinsstad voor prettig en veilig wonen, werken en recreëren verder wordt uitgebouwd en dat Zoetermeer zich daarmee profileert.
Het CDA wil onze uitstraling als gezinsstad verder uitbouwen en koesteren, met oog voor de belangen van jongeren, ouderen en alleenstaanden. Uit landelijke peilingen komt naar voren dat onze inwoners veel waardering hebben voor het wonen, verblijven en recreëren. Deze sterke kenmerken willen we actief uitdragen, verduurzamen en meer gewicht geven om ook andere kenmerken zoals werkgelegenheid en cultuur te versterken. Wij zijn trots op de stad Zoetermeer en haar inwoners.

14.    Preventie van risico’s bij jongeren

Het CDA geeft voorrang aan een preventieve aanpak van overgewicht en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren.
Actieve sportdeelname met veel beweging is gezond voor jongeren en gaat overgewicht tegen. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap van sportverenigingen en kijkt samen met de verenigingen naar mogelijkheden om jongeren actief te houden. Daarnaast bevordert deelname aan sportactiviteiten teamgeest en het zich leren inzetten voor anderen. Ook de sportdeelname tijdens de naschoolse opvang ziet het CDA als een nuttige uitwerking. Een permanente campagne vergroot de geloofwaardigheid van de aanpak. Die campagne dient gelijk op te lopen met de aanpak van de alcohol- en drugsgebruik.
16.    Gezinnen met kinderen beter helpen
Het CDA is de gezinspartij bij uitstek, voor gezin en familie zet het CDA zich extra in.
Het CDA is een gezinspartij. Daar leggen we de nadruk op, omdat in gezinnen de toekomst van Nederland opgroeit. Betrokken zijn bij de samenleving begint in de eigen omgeving, binnen de familie en het gezin. Het gezin moet een plek zijn van zorg en geborgenheid. Daar worden waarden en normen overgedragen. Daar wordt hen respect voor elkaar bijgebracht. Ondanks allerlei tegemoetkomingen hebben gezinnen met kinderen meer kosten en worden ze momenteel hard in de portemonnee geraakt. Ook daarom zet het CDA zich extra in voor gezin en familie!

21.    Dóór met maatschappelijke stages

Het CDA wil dat de maatschappelijke stages in stand blijven.
Het belang van maatschappelijke stages voor jongeren is om kennis te maken met vrijwilligerswerk en andere facetten van de maatschappij te ervaren. De verplichting en de financiering door de rijksoverheid van de maatschappelijke stages is weg. Het CDA wil dat de gemeente bevordert dat de maatschappelijke stages in Zoetermeer meerjarig worden voortgezet met medewerking van de bedrijven in de stad.

22.    Van onderwijs naar werk

Het CDA wil dat de aansluiting tussen het Zoetermeerse onderwijs en de arbeidsmarkt verder verbetert.
Er is een betere afstemming nodig tussen vraag en aanbod op de Zoetermeerse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld passende stageplaatsen voor jongeren. De gemeente kan zich inzetten om die samenspraak te bevorderen, waarbij de Sociaal-Economische Agenda (SEA een nuttig platform is. Het gaat dan vooral om een faciliterende rol van de gemeente. Het doel is dat Zoetermeerse onderwijsprogramma’s zo goed mogelijk inspelen op de behoefte van vooral de Zoetermeerse bedrijven. Het CDA wil dat de gemeente opleiding- en re-integratietrajecten beter afstemt met ondernemersverenigingen en zelfstandigen zonder personeel.

24.    Onderwijs dichtbij

Het CDA geeft prioriteit aan onderwijs dicht bij huis.
Onderwijs dicht bij huis houdt voor het CDA onder andere in dat in elke wijk ten minste een basisschool van levensbeschouwelijke signatuur aanwezig is. Verder wil het CDA deze schoolgebouwen een brede functie in de wijk geven als ontmoetingsplek in de avonduren en de weekeinden. Op HBO-niveau is een uitbreiding van technische opleidingen in onze stad wenselijk. Juist in die sector zijn er kansen om jongeren langer in de stad en aan het werk te houden.

25.    Nieuwe schooltijden

Het CDA bepleit ruimte voor nieuwe schooltijden voor kinderen.
Ouders hebben vaak moeite om school en werk te combineren. Dit heeft een weerslag op die gezinnen. In hoeverre Het Nieuwe Werken van invloed is op dit probleem is nog de vraag. Het CDA wil dat de gemeente ruimte voor nieuwe schooltijden creëert, waarbij dagprogramma’s ontstaan voor kinderen. Per wijk zouden de schooltijden kunnen variëren. In brede scholen ligt het accent op meer effectieve onderwijstijd voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. Een goede overdracht vanuit de peuterspeelzalen of kinderopvang vergroot de slaagkans van dit actiepunt.

27.    Leefbare wijken

Het CDA wil dat de wijkbewoners voor hun dagelijkse voorzieningen zo veel mogelijk terecht kunnen in hun eigen wijkwinkelcentrum.
Veel wijkbewoners, zowel gezinnen, jongeren als ouderen, ervaren de geconcentreerde nabijheid van winkels, openbaar vervoer, gemeentelijke wijkpost en zorgvoorzieningen als een kwaliteit van onze stad. Het CDA kiest voor de menselijke maat bij het verder stimuleren van het voorzieningenniveau. Zo nodig dient de gemeente aan te sturen op meer diversiteit in de wijkwinkelcentra. Het Stadshart en de wijkwinkelcentra moeten aanvullend zijn op elkaar.

52.    Veilige scholen

Het CDA wil ondersteuning van de Zoetermeerse scholen om kinderen een veilige school te bieden.
Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen bij hun ontwikkeling een veilige school (omgeving) ervaren. Zowel een veilige omgeving in de school (bijv. alle scholen hebben een anti-pestprotocol) als de (verkeers)veiligheid rondom de school verdienen duurzame aandacht. De leerkrachten hebben steeds meer de handen vol aan hun primaire taak. Ouders kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk afspreken dat zij bij het brengen en halen hun auto’s ten minste 50 meter van de schoolomgeving verwijderd houden. Een autoluwe zone tijdens de breng- en haalperioden van kinderen is een nog betere oplossing.

54.    Nieuwe speelgelegenheden

Het CDA bevordert de aanleg van nieuwe speelgelegenheden die intensief worden gebruikt.
Bij de vervanging van oude en de aanleg van nieuwe speelgelegenheden voor zowel jonge als oudere kinderen wil het CDA dat ouders en kinderen daarover hebben meegedacht. De inrichting dient te passen bij de wensen van omwonende kinderen. Het CDA gaat er vanuit dat speelgelegenheden, die intensief worden gebruikt, kunnen rekenen op veel toezicht van omwonende ouders. De rol van de gemeente is vooral te zorgen voor een goede inpassing in de omgeving en voor veilige speeltoestellen.
57.    Een veilige fietsstad
Het CDA wil blijven werken aan veiligere verbindingen tussen de wijken en naar het stadscentrum.
De gemeente Zoetermeer heeft zich al jarenlang ingespannen om het fietsverkeer in onze stad veel veiligheid te bieden. Die waarde van onze stad verdient verduurzaming. Dat vraagt om een actief beleid in samenspraak met fietsgebruikers om het hoge veiligheidsgehalte te borgen, ook tijdens werk in uitvoering en bij andere onvoorziene omstandigheden op het wegennet.
58.    Voldoende parkeerruimte in de wijken
Het CDA ondersteunt activiteiten van burgers om een betere parkeersituatie in hun buurt te bereiken.

Uit onderzoeken van de gemeente is bekend dat in verschillende buurten onvoldoende parkeergelegenheid is. Meer parkeerplaatsen aanleggen vraagt vaak om oplossingen waarbij ook de groenvoorziening in de buurt onderwerp van discussie is. Het CDA wil zich inzetten om binnen de gemeentelijke inspraakkaders oplossingen te helpen bereiken, die de instemming hebben van de buurtbewoners. Voorwaarde is dat een probleemverschuiving naar aangrenzende buurten wordt vermeden.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads