Aangepast zoeken

woensdag 27 maart 2013

Rekenkamercommissie Zoetermeer brengt onderzoeksrapport programma Economie uit


De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat er sprake is van grote samenhang tussen doelstellingen, activiteiten en meetfactoren in de beleidsnota's, begrotingen en jaarstukken op het beleidsterrein Economie. Deze goede aansluiting maakt dat er sprake is van transparante informatie.

Daardoor is de raad grotendeels in staat de met het college afgesproken ambities, prestaties en effecten op het beleidsterrein economie door de tijd te volgen. Wel valt er iets op te merken over de kwaliteit en relevantie van de gevraagde en verstrekte informatie.

De raad moet het college kunnen controleren. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat verschillende documenten binnen eenzelfde beleidsterrein goed op elkaar aansluiten. De rekenkamercommissie heeft in haar onderzoeksprogramma 2010 aangekondigd stelselmatig de aansluiting tussen diverse documenten in de planning- en controlcyclus te onderzoeken. Eind 2012 heeft de Rekenkamercommissie ervoor gekozen, als tweede onderzoek in deze reeks, de aansluiting van beleidsstukken binnen het programma Economie te onderzoeken.

Beleidsprogramma's en programmabegrotingen geven aan hoe het college zijn ambities wil waarmaken. Wanneer het college duidelijk en meetbaar omschrijft wat het wil bereiken, met behulp van effectindicatoren, of wat het college concreet wil gaan doen om iets te bereiken (prestatie-indicatoren), kan de raad achteraf goed bepalen of het college zijn ambities waar heeft gemaakt.

De Rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek een analyse gemaakt van hoofdstuk 10 van de programmabegrotingen 2010-2013 tot en met 2013-2016 en van de Jaarverslagen 2010 en 2011 in samenhang met het Stedelijk Beleidskader Economie en het Stedelijk Beleidskader Economie Smart.
Met haar rapport hoopt de Rekenkamercommissie de raad te helpen om haar rol als kadersteller en controleur van het college het nog beter vorm te geven.

Het volledige rapport kunt u vinden op www.zoetermeer.nl/rekenkamercommissie.

1 reacties:

Transparante verwarring.
-----------------------
Weer een promotieartikel uit de propagandamachine van burgemeester Aptroot. U kunt beter het rapport zelf nalezen!:

De rekenkamer meldt het volgende:

" Nog opmerkelijker is echter dat in het Verantwoordingsverslag 2011 alle indicatoren op een hoop zijn gegooid en zijn gepresenteerd als “effect-/prestatie-indicatoren”.

- Het is de rekenkamercommissie opgevallen dat een indicator soms versdwijnt en soms verschijnt er een nieuwe of wordt een indicator bijgesteld.

- De rekenkamercommissie vindt het opmerkelijk dat het aspect “duurzaam” in het Stedelijk beleidskader economie nadrukkelijk een plaats heeft, maar niet in SBE Smart en de programmabegrotingen. Een toelichting terzake ontbreekt.

- Terugdringen van leegstand onder kantoren ( actie 9 in hoofdstuk 10.3 van PB 2012-2015)komt — zonder toelichting — niet meer voor in PB 2013-2016.

- Het is de rekenkamercommissie opgevallen dat in de achtereenvolgende stukken de begrippen “doelstelling” en “wat willen we bereiken” niet consequent worden gebruikt. Soms zijn indicatoren ten onrechte betiteld als effect-indicator dan wel prestatie-indicator.

- Opmerkelijk is dat effect-indicatoren in het ene document in een volgend document worden geduid als prestatie-indicatoren.

- Nog opmerkelijker is echter dat in het Verantwoordingsverslag 2011 alle indicatoren op een hoop zijn gegooid en zijn gepresenteerd als “effect-/prestatie-indicatoren”.
Het is de rekenkamercommissie opgevallen dat een indicator soms verdwijnt en soms verschijnt er een nieuwe of wordt een indicator bijgesteld.

http://www.zoetermeer.nl/document.php?m=65&fileid=92491&f=8cf87570ca8a9530934afb7d8a7bd3fc&attachment=1&c=35405

Een reactie posten

Gratis ads