Aangepast zoeken

vrijdag 9 september 2011

Gemeente Zoetermeer:"We gaan zorgvuldig om met alle bomen en boomstructuren!"
Gemeente wil iedereen mobiliseren om verlies biodiversiteit tegen te gaan

Aanstaande maandag 12 september bespreekt de gemeenteraad de startnotitie visie Biodiversiteit.

Eigenlijk is het een verbijsterend stuk dat de gemeente op papier heeft gezet.Als je het leest val je eigenlijk van de ene in de andere verbazing.De gemeente doet voorkomen alsof zij er alles aan doet om de biodiversiteit en de 180 beschermde dier en plantensoorten in Zoetermeer te beschermen.

De handelswijze van de gemeente laat echter iets anders zien.Wat te denken van het plan om 8000 bomen in de komende 10 jaar te kappen omdat ze te dicht op elkaar staan.Een oude wilg die als huisvesting diende voor o.a. vleermuizen tegen de vlakte werken bij de Noord-Aa en de milieurapportage in de wind slaan. Milieudeskundigen noemen het een ecologische ramp.
Monumentale bomen bij de dorpsstraat moeten het ontgelden.Het zeer oude kasteelpark bij bakker Jongerius verdween voor een muziekcentrum en parkeerfaciliteiten.

Honderden bomen langs Randstadrail zijn onnodig verdwenen.Onnodige en ongebreidelde kap van bomen in heel Zoetermeer en in het bijzonder in het Westerpark voor o.a. een nieuw fietspad.
De gemeente geeft dit zelfs zonder blikken of blozen toe.Het verdwijnen van veel natuur voor allerlei prestige Leisure voorzieningen en natuurlijk de tonnen van het kankerverwekkende Ethyleenoxide die over Zoetermeer werden uitgestort door een falende organisatie en bestuur van de gemeente Zoetermeer.Het opdoeken van volkstuinen enz. De lijst is eigenlijk oneindig lang.En de vernietiging van natuur is van een ongekende omvang.

De gemeente Zoetermeer is niet bepaald een lichtend voorbeeld van een gemeente die voorzichtig met de natuur en de biodiversiteit om gaat. Het is alsof de ambtenaren,college en gemeenteraad niet door hebben wat ze aan het doen zijn. Ze zijn zo overtuigt van hun gelijk en goede bedoelingen dat men ijskoud een biodiversiteit startnotie schrijft die zo onwezenlijk is dat hij lijkt te gaan over alles behalve de stad Zoetermeer.

Wat staat er in de startnotitie?
Een aantal quotes uit de visie:

Met de visie biodiversiteit willen we de stad nieuw leven in blazen

Biodiversiteitsdoelstelling:Behoud en waar mogelijk een toename van de verscheidenheid aan plant en diersoorten in de stad

Sterkte Biodiversiteit:
Heeft veel draagvlak onder de bewoners
Wordt hoog gewaardeerd
Heeft veel positieve maatschappelijke effecten
Wettelijke bescherming 180 in Zoetermeer waargenomen soorten als beleidsinstrument voor de gemeente

Zwakte Biodiversiteit
Waarde Biodiversiteteit vertaalt zich niet direct in gemeentelijke baten! (het kost geld en brengt niks op)
Onbekend maakt onbemind,natuur kan eng zijn!!!
Beleid en bescherming vraagt om kennis van de natuur bij iedereen (vooral bij de gemeente!)
Biodiversiteit heeft nog geen volwaardige plaats in het gemeentelijk beleid??????

Centraal staat de noodzaak om iedereen te mobiliseren om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.De overheid zal er actief aan moeten deelnemen.Zoetermeer deelt deze gedachten en is lid geworden van de nationale coalitie biodiversiteit 2010.

De Flora-en Fauna wet van 2002 heeft voor Zoetermeer de meeste effecten op de praktijk van alle dag.Om in de praktijk met de wetgeving om te gaan heeft de gemeente Zoetermeer een gedragscode Flora en faunawet opgesteld.De minister van LNV heeft deze in 2010 goedgekeurd.De gedragscode wordt nu in de praktijk van de gemeente ingepast!Verder hebben nieuwe wetten als dierenwelzijn en de natuurbeschermingswet raakvlakken met het biodiversiteitsbeleid.Hierdoor is een ander juridisch kader ontstaan voor de gemeente met betrekking tot de omgang en bescherming van de aanwezige stadsnatuur.

Het bomenbeleid is gericht op het handhaven van het groene karakter van de gemeente Zoetermeer.
Dit houdt in dat zorgvuldig om wordt gegaan met alle bomen en boomstructuren in de stad!!!!!!

Het beheer is grootschalig uitbesteed aan bedrijven.Een gevaar van deze manier van werken is dat speciaal groen, dat aangepast beheer vereist onder druk komt te staan.Dit kan ten koste gaan van de biodiversiteit.(Inmiddels heeft dit al plaatsgevonden in o.a. het Westerpark)
Sinds kort werkt de gemeente met een door het ministerie erkenden (nietszeggende) gedragscode in het kader van de Flora- en Faunawet.

Op stadsniveau zijn de vleermuizen en vogels goed in kaart gebracht.(vandaar het purschuim in de bomen bij de Noord-Aa!!!)

Centraal staat het vergroten van de trots,waardering en ervaring van groen en natuur door de inwoners,gemeente en bedrijven.

De waardering voor stadsnatuur in de directe woonomgeving is met 88,4% zeer hoog.De publieksenquête 2010 toont het grote belang dat bewoners hechten aan gemeentelijke aandacht voor biodiversiteit,waardoor de bewoners een kans moeten krijgen om hun mening kenbaar te maken.Aan het einde van het jaar zal na vaststelling van het concept door de gemeenteraad de visie een inspraakprocedure doorlopen.(We weten allemaal hoe de gemeente omgaat met inspraak van de burgers van Zoetermeer,zie hiervoor dossier noord-Aa.

Einde quotes

Eigenlijk is deze visie een heel mooi stuk voor de bühne.In de praktijk heeft de gemeente lak aan alles wat ze zelf schrijft over gedragscodes,controles op beheer van Groen, bomenkapbeleid, natuurwetgeving,natuurbehoud,natuurbescherming en het in stand houden van de biodiversiteit en bescherming van zeldzame dieren (zolals vleermuizen)en planten.Kortom een flutstuk dat mijlenver van de praktijk staat.Om het bewijs daarvan te zien hoeft U alleen maar een rondgang te maken door het Westerpark!


Hieronder de link naar dit bijzondere stuk
En geef vooral uw reactie

Startnotitie Visie Biodiversiteit
(Zoetermeernieuws)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws