Aangepast zoeken

dinsdag 10 november 2009

CDA wil flink bezuinigen op bedrijfsvoering gemeente Zoetermeer

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Zoetermeer wil al met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2010 (na 3 maart a.s.) het huidige aantal wethouders (6) met één verminderen. Hier dringt CDA-fractievoorzitter Klaasjan de Jong maandagavond 9 november op aan in het begrotingsdebat in de gemeenteraad.
De bezuiniging met deze vervroegde beperking van de omvang van het college resulteert in een voordeel van 350.000 euro (150.000 euro in 2010 en 200.000 euro in 2011).

Het CDA wil de vrijkomende gelden gebruiken voor:
• voortzetting van de sportoriëntatie als onderdeel van de zogenoemde BOS-projecten (15.000 euro in 2010);
• voortzetting van het SIZO-project (implementatie van ICT in het onderwijs) waarborgen tot 2012 (toekenning tweemaal 50.000 euro);
• verlenging van het initiatief voor gratis gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek voor jongeren tot 18 jaar in 2011, 2012 en 2013 (kosten 10.000 euro per jaar).

Bedrijfsvoering

Het CDA staat achter de keuze van het college van B&W om de dekking van het oplopende structurele tekort op de begroting allereerst te zoeken in de bedrijfsvoering en de efficiëntie. In het licht van een extra bezuinigingsopgave van 10 tot 20 miljoen euro vanaf 2011 zijn fundamentele beleidskeuzes onvermijdelijk. De CDA-fractie wil het armoedebeleid, het veiligheidsbeleid en het Wmo-beleid daarbij zoveel mogelijk ontzien.

Het CDA wil de bezuinigingen op de bedrijfsvoering (gemeentelijk apparaat) de komende jaren verdubbelen. Ten opzichte van 2008 is al 3 miljoen euro bespaard door inhuur van derden te verminderen. Duurzaam bezuinigd kan worden door verdergaand te digitaliseren. Teveel papier wordt gebruikt en in veelvoud rondgepompt.

Bestrijding armoede en eenzaamheid

Bestrijding van de armoede en eenzaamheid (met name onder 65-plussers heeft bij het CDA hoge prioriteit. De fractie wil in overleg met de exploitanten van de grand cafés in de woonzorgcentra realiseren dat aan Zoetermeerpashouders vanaf 65 jaar (AOW-ers) per dag gratis maximum twee keer koffie of thee wordt aangeboden. Het CDA wil de voorzieningen van de Zoetermeerpas uitbreiden met een strippenkaart, waarbij mensen vanaf 65 jaar in totaal 12 keer per jaar kosteloos gebruik mogen maken van de buurtrestaurants. Deze voorstellen kosten totaal 100.000 euro, te dekken uit het ´potje van de raad´.

Actieve buurtcoaches

Voor alle wijken in Zoetermeer waar grootschalige bouw- en/of renovatieprojecten aan de orde zijn wil het CDA zogenoemde ABC-coaches (Actieve Buurt Coaches) aangesteld zien, die actief op zoek gaan naar hulpbehoevenden in de wijk. Met het resterende deel van de middelen die de gemeente Zoetermeer van het rijk ontvangen heeft voor het terugdringen van sociale overlast en fysieke verloedering kunnen de coaches worden betaald.

Andere punten CDA-fractie

• Het CDA pleit voor een welzijnskaart die de basis is voor het maken van wijkontwikkelingsplannen. Door deze kaart wordt meer inzicht bereikt in de samenhang en de succesfactoren van het welzijnsbeleid.
• De fractie roept het college op nadrukkelijk te kijken naar deelname aan de aanleg van een glasvezelnet. Overheden kunnen deelnemen in de vorm van voorfanciering en cofinanciering. Het CDA vindt deze voorziening onontbeerlijk voor Zoetermeer als ICT-stad.
• Zorgen heeft het CDA over het tekort aan verpleeghuisbedden. De fractie wil een inhoudelijke reactie van het college hoe dit probleem kan worden opgelost.
• Ook vraagt het CDA aandacht voor prolongatie van de bijdragen vanuit de gemeente Zoetermeer aan ontwikkelingsprojecten in zusterstad Jinotega in Nicaragua.
(postiljon)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads