Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

Zoeken in ZMN

Wordt geladen...

maandag 20 april 2015

Plasterk schetst varianten burgemeestersbenoeming

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een notitie aan de Tweede Kamer gezonden over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester. De Tweede Kamer heeft verzocht om zo’n notitie.

De aanstellingswijze kan niet los gezien worden van de positie van de burgemeester in het gemeentelijk bestuur. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de taken en bevoegdheden van de burgemeester en de verhouding van de burgemeester tot de gemeenteraad en wethouders.

De notitie schetst drie hoofdvarianten: benoeming door de Kroon, benoeming door de gemeenteraad, rechtstreekse verkiezing. Het kabinet spreekt geen voorkeur uit voor een specifieke variant.


Eventuele verandering in de aanstellingswijze van de burgemeester komt pas aan de orde als de Kroonbenoeming uit de Grondwet wordt geschrapt. D66 heeft hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat is aanvaard door de huidige Tweede Kamer en volgende week wordt besproken in de Eerste Kamer. Daarna moet het voorstel nog met tweederde meerderheid worden aanvaard door een nieuw gekozen Tweede Kamer, en vervolgens nog een keer door de Eerste Kamer.
(rijksoverheid.nl)

Zes jaar celstraf plus TBS voor doodslag bij Parnassia in Den Haag

​De rechtbank Den Haag veroordeelt een 30-jarige man voor het doden van een medepatiënt in zorginstelling Parnassia in Den Haag. Hij krijgt daarvoor een celstraf van zes jaar. Ook legt de rechtbank een TBS-maatregel met dwangverpleging op vanwege zijn persoonlijkheidsstoornis. De man mag pas weer de maatschappij in als hij hiervoor behandeld is.

Forensisch bewijs
Op vrijdagavond 20 juni 2014 vond een medewerkster een patiënt dood op zijn kamer. De rechtbank stelt op basis van forensisch bewijs vast dat het slachtoffer uiteindelijk door verstikking om het leven is gebracht, nadat hij daarvoor fors geweld heeft opgelopen. De politie heeft in de kamer van de verdachte en op zijn schoen bloed gevonden van het slachtoffer, waarvoor de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven. De verklaring, zoals verdachte die heeft afgelegd, komt ook op andere punten niet overeen met de gegevens in het dossier. Er is niet gebleken dat iemand anders dan de verdachte, in het tijdsbestek waarin het slachtoffer moet zijn overleden, in de kamer van het slachtoffer is geweest.

Lagere straf dan geëist

De rechtbank legt een lagere straf op dan de officier van justitie geëist heeft. Deze straf valt ten eerste lager uit vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte als gevolg van zijn persoonlijkheidsstoornis. Ten tweede valt de straf lager uit, omdat de rechtbank naast de gevangenisstraf ook de TBS-maatregel oplegt.
(rechtspraak.nl)

Japanse Tuin Clingendael tot en met 7 juni open

De Japanse Tuin in Clingendael is deze lente weer open: van zaterdag 25 april tot en met zondag 7 juni van 9.00 tot 20.00 uur. Op 25 april vanaf 12.00 uur.

De Japanse Tuin is van grote historische waarde. Het is de enige Japanse Tuin in Nederland van rond 1910. Omdat deze tuin erg kwetsbaar is, is de tuin maar 2 keer per jaar geopend: in het voor- en najaar. Kom daarom snel een kijkje nemen.

Trouwreportages

Het is mogelijk om tijdens de openingsuren een trouwreportage te maken. Hiervoor is toestemming nodig. Kijk voor meer informatie op trouwreportage in de Japanse Tuin.

Landgoed Clingendael

Als u de Japanse Tuin bezoekt, maak dan ook gelijk een wandeling over landgoed Clingendael. U kunt een wandelroute volgen van 2 of 4 kilometer of gewoon zelf gaan wandelen.
Met kinderen kunt u naar speeltuin De Gees achter de stenen trappen van de oud-Hollandse tuin gaan. Kinderen kunnen hier onder andere het klimfort beklimmen.
Kijk voor meer informatie op landgoed Clingendael en Oosterbeek.
(denhaag.nl)

Drie verdachten aangehouden voor poging inbraak in Voorburg

Voorburg - In de nacht van zondag 19 op maandag 20 april werden drie mannen aangehouden op verdenking van een inbraakpoging bij een avondwinkel aan de Parkweg.

Omstreeks 1.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat twee mannen aan de deur van een avondwinkel op de Parkweg zaten te rommelen, terwijl een derde man op de uitkijk leek te staan. Agenten gingen ter plaatse en zagen dat er was getracht in te breken bij de winkel. Na een zoektocht in de omgeving werden de drie verdachten aangehouden in de Sionstraat die aan het signalement voldeden. Het betrof drie Hagenaars van 19, 24 en 27 jaar. In hun auto werd een inbrekerswerktuig aangetroffen. De politie onderzoekt de poging inbraak.
(politie.nl)

Vragen D66 over reclame De Beren Eetcafés

Van bewoners in Noord-Hove en de Leijens hebben wij begrepen dat er een flink aantal bezwaarschriften opgesteld zijn naar aanleiding van de plaatsing van de reclame bij het restaurant de Beren, met name de neonlichtreclame aan de waterzijde. De D66 fractie heeft zich in het dossier verdiept hetgeen ons tot de volgende vragen brengt.

1. Is het juist dat in de vergadering van juli 2014 van de Overleggroep Noord-Aa – waar ook een vertegenwoordiging van de D66 fractie aanwezig was - door de wethouder Marc Rosier aangegeven is dat de aanvraag voor de reclame zou worden voorgelegd aan deze groep en dat de reclame getoetst zou worden aan de geldende regels en dat neonreclame ongewenst was of woorden van gelijke strekking? Graag uw toelichting.

2. Is het juist dat in de vergadering van de Overleggroep Noord-Aa van september 2014 door de directeur van de Beren uitleg gegeven is over de voorziene reclame en dat leden van de Overleggroep groot bezwaar maakten tegen mogelijke neonreclame en dat de directeur op grond daarvan de toezegging gedaan heeft dat neonreclame niet aan de orde zou zijn? Graag uw toelichting.

3. Is het College het bekend dat in het verslag van de vergadering van de Overleggroep Noord-Aa van september 2014 opgenomen is dat neonreclame minder aan de orde is en hoe verhoudt de weergave van dit verslag zich met de mogelijke feitelijke gang van zaken in de vergadering? Graag uw toelichting. Vorig jaar heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de Beren (23 juni 2014) met als laatste vraag: “De omwonenden voelen zich wéér niet serieus genomen. Wat gaat het College doen om het vertrouwen van deze inwoners terug te winnen.” Het antwoord van het College luidde: “Voor wat betreft de horecalocatie zal het college toezien op strikte handhaving van de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en overige toepasselijke overeenkomsten en regelgeving.”

4. De regelgeving voor reclame is opgenomen in de Reclamenota volgens welke regels vergunningvrij reclame kan worden geplaatst. In het antwoord op onze schriftelijke vragen heeft het College toegezegd om strikt de hand te houden aan de toepasselijke regelgeving om daarmee het vertrouwen met de inwoners terug te winnen. Ook de reclamenota kan onder deze regelgeving geschaard worden. Staat deze toezegging, wellicht achteraf gezien mede gelet op de bezwaren, niet op gespannen voet met het verlenen van een ontheffing van deze regels waardoor reclame wordt toegestaan die verder reikt dan de geldende regels uit de reclamenota?

5. In het verslag van de Overleggroep Noord-Aa van september 2014 staat opgenomen dat neonreclame minder aan de orde is. De uiteindelijke verleende vergunning voor de neonreclame is echter vele malen groter dat volgens de Reclamenota toegestaan is. Hoe dienen wij deze schriftelijke uitspraak van “minder aan de orde” te rijmen met de vergunning die neonreclame toestaat die “meer aan de orde” is, meer dan volgens de orde van de Reclamenota toegestaan is?

6. Enkele jaren geleden heeft het College, zoals u bekend is, ook gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot ontheffing van de regels van het bestemmingsplan waardoor de horecalocatie tweemaal zo groot (200 m2 ipv 100 m2) kon worden als de regels toestonden, hetgeen mede de nodige commotie heeft veroorzaakt. Opnieuw heeft het College gebruik gemaakt van haar bevoegdheid tot het geven van ontheffing van de regels, nu voor de reclamenota dat opnieuw tot bezwaren van bewoners leidt. Zou het niet verstandig zijn om deze keer de bezwaren van de bewoners wel heel serieus te nemen nu het nog juridisch kan, en daarmee te laten zien dat de gemeente graag het vertrouwen wil terugwinnen van bewoners?

7. Is het u bekend dat het College gerechtigd is onafhankelijk van de uitspraak van de bezwarencommissie en zonder deze commissie zelfs gehoord te hebben, te besluiten tot een heroverweging van de verleende omgevingsvergunning, gelet op bezwaren die zijn binnengekomen?

8. Is het College bereid gelet op de voorgaande overwegingen om de vergunning voor tenminste de (licht)reclame aan de waterkant waartegen de grootste bezwaren zich richten en gelet op de precedentwerking voor de andere horecagelegenheden, nog eens tegen het licht te houden en te overwegen weer in te trekken?

Namens de D66-fractie,

Schriftelijke vragen LHN over Thuiswonende kwetsbare ouderen

In een persbericht van de NOS van maandag 13 april valt te lezen dat huisartsen en wijkverpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk zien dat steeds meer zelfstandig wonende kwetsbare ouderen vereenzamen of slecht eten en drinken. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen te weinig professionele zorg aan huis krijgen.

Met de decentralisatie was beoogd dat de mantelzorger de groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen zou ondersteunen bij de dagelijkse behoeften als eten, drinken, vereenzaming en dus een oogje in het zeil houden. LHN heeft zich van meet af aan ingezet om de ouderen te ondersteunen daar waar mogelijk en hoort tijdens gesprekken, leest uit noodkreten en nu dan uit de pers dat onze ouderen met het huidige systeem in een neerwaartse spiraal aan het terecht komen zijn. LHN heeft dan ook enkele vragen aan het college.

1. Kent het college deze berichten?
2. Hoe is de situatie in Zoetermeer, is het college op de hoogte van de zorgen van de huisartsen en de wijkverpleegkundigen zoals in het persbericht verwoord?
3. Kan het college aangeven om hoeveel kwetsbare ouderen het in Zoetermeer gaat?
4. Wat wordt er aan acties uitgevoerd om deze kwetsbare ouderen in beeld te krijgen?
5. Zodra deze kwetsbare ouderen in beeld zijn welke stappen worden dan ondernomen om de kwetsbare ouderen te ondersteunen?

Lijst Hilbrand Nawijn

Schriftelijke vragen LHN over functioneren Samenspraak Groep

Naar aanleiding van een artikel in het AD van vandaag, met betrekking tot het terugtrekken van drie leden uit de Samenspraak Groep (SSG) heeft de LHN de volgende vragen; In het artikel staat te lezen dat wethouder Paalvast op korte termijn wil kijken hoe het vertrekkende drietal wordt vervangen, echter;

1. Waarom wordt er niet gekeken naar het functioneren van de SSG?
2. Is er inderdaad een gebrek aan vooruitgang, zoals gesteld door terugtrekkende leden Dhr. Wildering en Dhr. van Eeten en zo ja, welke maatregelen gaat het college hiertegen nemen?
3. Wanneer het college vindt dat er wel vooruitgang is geboekt met de SSG, waaruit blijkt dit dan?
4. Herkent het college zich in de opmerkingen van Dhr. Wildering dat er in de praktijk weinig terecht komt om de inspraak van burgers te verbeteren? (Dit mede ook naar aanleiding van de opmerkingen van diverse insprekers tijdens de raadsvergadering van 13 april jl.)
5. Is het college ook van mening dat de Nota Samenspraak nauwelijks wordt toegepast? Zo nee, graag een toelichting hoe deze dan wel wordt toegepast. Zo ja, waarom wordt deze niet toegepast?
6. Waaruit blijkt dat bij diverse projecten in de stad, de participatieladder wordt toegepast?
7. Is deze informatie voor de belanghebbende partijen en voor bewoners van Zoetermeer op een transparante wijze inzichtelijk? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
8. Is het college het met de LHN eens dat voor projecten, duidelijk zichtbaar op de website van de gemeente, in 1 oogopslag te zien moet zijn op welke trede van de participatieladder een project zich bevindt gedurende het hele traject?
9. Is het college het met de LHN eens dat de SSG niet meehelpt aan de verbetering van de Zoetermeerse burgerparticipatie en derhalve beter opgeheven kan worden? Graag een toelichting.

Namens de fractie van de LHN Zoetermeer

Zoetermeerse waterpolodames promoveren

De Zoetermeerse waterpolodames promoveren volgend seizoen naar de Eerste Klasse. Dat heeft de competitieleider van de KNZB dit weekend officieel bekend gemaakt.

Voor het eerst in de geschiedenis van Startgemeenschap WVZ & ZVZ Combinatie, kortom SG WZC, zullen de dames van trainer/ coach Ton Kloosterman op het een na hoogste niveau van de Nederlandse waterpolocompetitie gaan acteren.

"Een enorme opsteker," reageert de vierdejaars trainer. "Ik wist dat de competitie er komend seizoen anders uit zou gaan zien. Na de zomerstop worden alle internationals uit de competitie gehaald. Die spelen bij ploegen uit de top vier van de Eredivisie en een aantal in het buitenland. Ze zullen zich in Zeist als groep voorbereiden op de Olympische Spelen van Rio. Om de Eredivisie weer op niveau te krijgen, wordt deze aangevuld met de vijf beste ploegen uit de Eerste Klasse. De Eerste Klasse wordt vervolgens weer versterkt met de beste zes standaardteams uit de Tweede Klasse. Daar zijn wij er één van."

Twee weken geleden waren er al signalen dat deze herstructurering en aangepaste promotieregeling plaats zou gaan vinden. De bevestiging kwam dit weekend uit Nieuwegein, waar het Bondsbureau zetelt.

"Het is een beetje een onverwachte situatie,” vervolgt Kloosterman. "Aan het begin van het seizoen hielden we hier geen rekening mee. Volgens de toen geldende regels, zou alleen het hoogste standaardteam promoveren. Na onze laatste verliespartij van een paar weken geleden zou dat BZ&PC uit Bodegraven zijn. Nu blijkt dus dat ook wij ons op kunnen maken voor een jaar in de Eerste Klasse. Onverwacht, maar heel gaaf! Of we daar klaar voor zijn? We hebben veel geleerd de afgelopen maanden en zijn steeds beter gaan spelen. In onze zware poule zijn we knap als vierde geëindigd. Deze verrassende promotie is een buitenkans en past wel goed bij de ambitie van de selectie en van de club. Of deze groep klaar is voor zo’n stap, zal moeten blijken. Het zal wederom een zwaar seizoen worden, maar dat zijn uitdagingen voor na volgende week. We spelen immers nog een laatste wedstrijd tegen ZVL in Leiden. Laten we ons daar eerst op richten, dan zien we daarna wel verder." 


Zaterdag is dus ZVL de laatste tegenstander van dit seizoen. Om 17:10 uur klinkt in het Vijf Meibad in Leiden het eerste fluitsignaal. Later op de avond is er in het eigen clubhuis in zwembad De Veur een afsluitend feestje. “Dat was al gepland voordat dit mooie promotienieuws naar buiten kwam. Laten we van die gelegenheid gebruik maken om dit seizoen feestelijk te beëindigen. Succes moet je tenslotte vieren," besluit hij opgewekt.

Unieke mini-tentoonstelling over de Jolly Duck in het Stadsmuseum Zoetermeer

Op 22 februari 1945 maakte het vliegtuig de ‘Jolly Duck’ een noodlanding in de Geerpolder. In het Stadsmuseum Zoetermeer is een mini-tentoonstelling ingericht met uniek materiaal van de Amerikaanse bommenwerper. De tentoonstelling is te zien van 29 april t/m 31 mei. Op Bevrijdingsdag 5 mei is het museum gratis geopend. Van 14.00 tot 16.00 uur zal Jaap van Rij, de zoon van de Zoetermeerse verzetsheld Jacob van Rij, aanwezig zijn om zijn boek ‘De Opperwachtmeester in oorlogstijd’ te signeren. Maarten Havinga en Sylvan Staub, makers van de website www.jollyduck.com en experts op dit gebied, zijn de hele dag aanwezig om de tentoonstelling toe te lichten.

De Jolly Duck
Zeventig jaar geleden, op 22 februari 1945, crashte het vliegtuig de ‘Jolly Duck’. De Liberator B24 bommenwerper had negen bemanningsleden. Ze overleefden de crash, maar vier werden meteen gevangen genomen door de Duitsers. De vijf andere Amerikanen konden vluchten. Een van hen was John McCormick, een drieëntwintigjarige boordschutter uit Pennsylvania. Hij verstopte zich in de hooiberg van een boerderij aan de Zegwaartseweg. Het Zoetermeerse verzet zorgde ervoor dat hij kon onderduiken in het Jachthuis in Zevenhuizen. Hij heeft daar ruim twee maanden gewoond, samen met ondergedoken verzetsleden en Engelse vliegeniers. Op 29 april 1945 deden de Duitsers een inval in het Jachthuis waarbij John McCormick en verzetsstrijder Jacob van Rij om het leven kwamen. Jaap van Rij was die dag toevallig in het Jachthuis met zijn moeder, maar kon op tijd vluchten. Hij is de laatst overlevende van de inval op het Jachthuis.

Filmpjes van de beschieting
In 2011 kwamen er filmpjes boven water van de beschieting van de bommenwerper. Als een neergestort vliegtuig nog grotendeels in tact was, werd het door de Geallieerden onder vuur genomen. De Jolly Duck werd op 26 februari 1945 beschoten door Engelse Spitfire’s. Naast de boordkanonnen waren 16 mm camera’s gemonteerd, die begonnen met opnemen zodra de trekker werd overgehaald. Zo kon een piloot aantonen dat hij zijn opdracht met succes uitgevoerd had. Op de filmpjes is te zien dat de Jolly Duck beschoten wordt. Helaas werd hierbij niet alleen het vliegtuig geraakt. De bommenwerper werd bewaakt door Duitse soldaten en die vonden het prima als nieuwsgierige bewoners een kijkje kwamen nemen. Kinderen mochten zelfs in het wrak spelen. Zo ook op de dag van de beschieting. Vijf mensen kwamen om het leven waaronder de 15-jarige Jopie en de 5-jarige Gerrie van Bemmelen.

Mini-tentoonstelling ‘De Jolly Duck. Het verhaal van een Amerikaanse bommenwerper’
Vanaf 2005 is in de Geerpolder veldonderzoek gedaan naar sporen van de bommenwerper. Er zijn onder andere delen van de romp, een motorplaat en kleine brokstukken gevonden. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de Jolly Duck. Op de mini-tentoonstelling in het Stadsmuseum Zoetermeer is voor het eerst al het unieke materiaal samengevoegd, dat een bijzonder beeld geeft van een Amerikaanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei is de entree van het museum gratis.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Floravontuur Promotie Zoetermeer

Mini-tentoonstelling ‘De Jolly Duck. Het verhaal van een Amerikaanse bommenwerper’
29 april t/m  31 mei, Stadsmuseum Zoetermeer, Dorpsstraat 7, tel. 079-3164735, www.stadsmuseumzoetermeer.nl, open: di t/m vrij: 10.00 – 16.00 uur, za en zo: 13.00 – 17.00 uur,

entree: € 3,00, kinderen t/m 12 jaar, MJK, ICOM, CJP en op Bevrijdingsdag 5 mei: toegang gratis

zondag 19 april 2015

Dinsdag 21 april afsluiting Europatunnel in Zoetermeer

Op dinsdag 21 april wordt de Europatunnel in de richting van de Australiëweg (richting Utrecht) afgesloten voor verkeer. Woensdag 22 april wordt de Europatunnel ook afgesloten, maar nu in de richting van de Afrikaweg (richting Den Haag). De afsluitingen duren beide dagen van 9.30 tot 15.00 uur. Het verkeer wordt bovenlangs de Europatunnel via de Europaweg (om)geleidt. De afsluiting van de Europatunnel is nodig omdat de afwateringsgoten moeten worden gereinigd.

Gratis ads

ANBO