Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

zondag 23 november 2014

Raad weigert reactie

Op 1 september 2014 heeft het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!)een verzoek tot onderzoek bij de gemeenteraad van Zoetermeer ingediend. Het verzoek is tweeledig en ziet op (1) het politieoptreden van 31 december 2012 en (2) de wijze waarop bestuur en politiek dit hebben opgepakt. Op 20 november 2014 heeft de gemeenteraad schriftelijk ‘gereageerd’. De reactie is echter onvolledig.

Het houding van de gemeenteraad is schokkend. Dit is namelijk niet de eerste keer dat de raad zich onwelwillend opstelt jegens verontruste inwoners en weigert te reageren. Bovendien riekt dit alles opnieuw naar een zekere mate van vooringenomenheid. Dit is niet de manier hoe een volksvertegenwoordiging zou moeten functioneren.

Het Comité zal het verzoek daarom opnieuw bij de gemeenteraad neerleggen en daarbij benadrukken dat ook inwoners uit de Houtbuurt het recht hebben om met respect te worden behandeld. Wat er nu gebeurd is onacceptabel, aldus het Comité.

Provincie gaat extra maatregelen nemen om biodiversiteit te verbeteren

Den Haag,  18 november 2014 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbespreking van Provinciale Staten in Zuid-Holland op 12 november jl. een aantal voorstellen gedaan die ten goede komen aan dieren, natuur en milieu en de biodiversiteit verbeteren. Gedeputeerde Staten hebben een groot aantal van deze voorstellen overgenomen.

Zo heeft het provinciebestuur toegezegd dat (samenwerkende) gemeenten uitdrukkelijk worden betrokken bij de realisatie van tijdelijke natuur. Ook komen er, naast regionale economische overleggen, nu ook structurele regionale ecologische overleggen.

Vanwege geldgebrek bij terreinbeheerders en andere prioriteiten bij onder meer de politie is de handhaving in Natura 2000- en andere natuurgebieden sterk onder druk komen te staan. Gevolg is dat wildstroperij en vooral de visstroperij in deze gebieden de afgelopen tijd fors is toegenomen. Aan de ene kant worden stringente beschermingsmaatregelen genomen, maar aan de andere kant worden ze op deze manier weer teniet gedaan. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de handhaving in deze gebieden wordt verbeterd. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om in overleg te gaan met de diverse handhavende organisaties om tot oplossingen te komen voor een betere handhaving in deze gebieden.
Ook hebben Gedeputeerde Staten beloofd om per 1 januari 2016 blijvend voor bloemrijke akkerranden in Zuid-Holland te zorgen. Deze akkerranden zijn maximaal negen meter brede stroken met bloemen of planten. Ze bieden ruimte aan veel soorten planten en dieren, zoals muizen, hazen, akkervogels, reeën en insecten. De insecten zijn voedsel voor diverse akker- en weidevogels. Uiteindelijk kunnen akkerranden zelfs ten goede komen aan roofdieren- en vogels als wezel, kerkuil en grauwe kiekendief.

Het voortbestaan van veel vlindersoorten staat sterk onder druk. Steeds meer vlindersoorten krijgen een beschermde status op de rode lijst. Het aantal vlinders dat voorkomt in agrarische graslanden, zoals de argusvlinder, is sterk afgenomen. De afgelopen 20 jaar zelfs met 98 procent. Eén derde van argusvlinders komt in Zuid-Holland voor. Daarom is bescherming van groot belang. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat deze vlindersoort beter wordt beschermd en wordt opgenomen in het kader van het agrarisch natuurbeheer. Dit voorstel kreeg geen meerderheid, maar de vlinder kan wel profiteren van de vele nieuwe akkerranden die worden aangelegd.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten, Carla van Viegen: Er is nog maar 15 procent over van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland. De ecologische crisis is veel groter dan de economische. Er is sprake van 3 procent economisch tekort, maar er is 35 procent ecologisch tekort. We vinden dat de provincie daarom veel meer moet doen om de ecologische crisis aan te pakken. We zijn dan ook blij met de extra maatregelen die nu worden genomen.”
(PvdD)

Steekpartij in Den Haag

Den Haag - Een 18-jarige Hagenaar liep tijdens een ruzie een lichte steekwond op. De ruzie vond plaats op de Melis Stokelaan ter hoogte van een tramhalte op vrijdagavond rond 17:00 uur.

Een groepje jongeren kreeg ruzie met elkaar, waarbij een van hen een steekwond opliep. Het 18-jarige slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en vraagt getuigen om zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met dit voorval te maken heeft? Bel dan 0900-8844. Ook anoniem kunt u een tip doorgeven door M. te bellen via 0800-7000.

Ramkraak kledingwinkel Bleiswijk

Bleiswijk - Zondagochtend vroeg is een auto de gevel van een kledingwinkel op de Dorpsstraat in Bleiswijk bin-nengereden. De daders hebben kleding uit de winkel meegenomen en zijn er vervolgens met dezelfde auto weer vandoor gegaan.

Agenten hebben direct na de melding de omgeving afgezet en gezocht naar de betreffende auto. Het zou gaan om een blauwe hatchback die flinke schade moet hebben van het rammen van de gevel. Helaas is de auto met de daders niet meer aangetroffen.

De Forensische Opsporing heeft de winkel onderzocht op sporen. De recherche doet verder onderzoek.

zaterdag 22 november 2014

Katwijkerlaantracé: Geen samenspraak!

Op maandag 17 november is er op initiatief van alle Zoetermeerse politieke partijen tijdens de commissievergadering gesproken over de aanhoudende problemen op het Katwijkerlaantracé. Er liggen al ruim zes jaar plannen vanuit de gemeente om er een zorgcentrum te bouwen. Er worden echter constant vanuit de projectontwikkelaar Dura Vermeer nieuwe aanpassingen voor de woonbuurt bedacht waar de buurtbewoners zelf weinig tot geen inspraak hebben.

Volgens wethouder Kuiper gaat het samenspraak traject via Dura Vermeer en speelt de gemeente hier geen partij meer in. Ik vind dat niet correct. Dit college vindt samenspraak met burgers bijzonder belangrijk, zo heeft zij altijd geschreven. Nu is dit het praktijkvoorbeeld waarin de gemeente het van zich afschuift en de verantwoordelijkheid legt bij de projectontwikkelaar. Zo werkt het natuurlijk niet.
Ik ben zelf ook wezen kijken bij het Katwijkerlaantracé en de omliggende straten. Dit deed ik samen met buurtbewoners die namens de ‘Klankboordgroep Zenobia’ spreken. Dat zijn een groep buurtbewoners die zich tegen de plannen verzetten. Het gaat hen niet om het zorgcentrum dat er komt, in tegendeel. Zij vinden dit, net als de SP, zeer belangrijk. Waar het hen om gaat is dat er continu meer bijgebouwd dreigt te worden. Er moet een fietspad doorgetrokken worden waardoor er veel groen in de buurt verdwijnt. De klankboordgroep heeft verschillende contra voorstellen gedaan richting Dura Vermeer en het Zoetermeerse college waar ondanks de komst van het zorgcentrum ook het groen in de wijk kan blijven. Keer op keer kregen zij geen antwoord.


Wethouder Kuiper heeft tijdens de laatste vergadering een toezegging gedaan dat het college het samenspraakproces nauwlettender in de gaten zal houden en er bij Dura Vermeer op zullen dringen dat zij zo snel mogelijk met de buurtbewoners om tafel moeten gaan. Ik vind dat deze buurtbewoners serieuzer genomen moeten worden. Hoe vaak roept de politiek dat het zou willen om buurtbewoners meer betrokken bij hun buurt te krijgen? Nu steken deze mensen bijzonder veel tijd en energie in het ontwikkelen van kleine aanpassingen in de wijk, (die binnen het bestemmingsplan passen!), die er voor zorgen dat er groen behouden blijft, en het gewilde zorgcentrum alsnog kan komen, en dan worden zij vervolgens genegeerd. Gelukkig zijn alle Zoetermeerse politieke partijen het er over eens dat zij nu na al die jaren moeten worden gehoord.
(sp)

Gratis ads

Gratis ads