woensdag 22 maart 2017

Marianne's foto van de dag

350 Euro boete voor Zoetermeerse vlogger die politie beledigt

Een 23-jarige Zoetermeerder heeft van het OM een strafbeschikking opgelegd gekregen voor het beledigen van de politie in een vlog. Hij moet 350 euro boete betalen, de vlog verwijderen en in een nieuwe vlog zijn excuses aanbieden.


Afschaffing precariobelasting per 1 juli

Het kabinet schaft de precariobelasting op nutsbedrijven af per 1 juli 2017. Burgers moeten nu vaak meebetalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en dus ook zelf niet hebben gestemd op de gemeenteraad. Dit komt omdat nutsbedrijven nu in een deel van de gemeenten precariobelasting moeten betalen over het netwerk dat zij in de gemeentegrond exploiteren. Nutsbedrijven berekenen dat vaak door aan al hun klanten, ook als die in een andere gemeente wonen dan de gemeente die de belasting heft.

Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Voor gemeenten die onder de overgangsregeling vallen, maar na de peildatum het tarief hebben verhoogd, betekent dit dat zij vanaf 1 juli 2017 hun tarief moeten verlagen naar maximaal het tarief van 10 februari 2016. Enkele gemeenten zijn pas na 10 februari 2016 begonnen met het heffen van precariobelasting, waardoor ze niet onder het overgangsrecht vallen. Deze gemeenten mogen alleen heffen over de periode vóór1 juli 2017. Voor beide groepen gemeenten geldt dat de aanslag ambtshalve moet worden verlaagd als de gemeente al een aanslag had opgelegd voor de maanden na 1 juli 2017.


Het wetsvoorstel tot afschaffing van precariobelasting is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer.

Brede samenwerking voor veiligheid en zorg

Gemeente Zoetermeer start samen met 31 partners in de stad de samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg. Maandag 20 maart ondertekenden burgemeester Aptroot en 31 deelnemende partijen vanuit politie, justitie, scholen, huisvesting en zorgpartners het convenant van het uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg in het Stedelijk College in Zoetermeer. Hierdoor is het mogelijk om informatie over veiligheid met elkaar te delen en op een veilige en juridisch sluitende manier persoonsgegevens te verwerken.

In de praktijk komt het er erop neer dat als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of als er (jongeren)overlast is of een verontrustende situatie, dat de achterliggende problematiek gemakkelijker in beeld komt en aangepakt kan worden met inbreng van gemeente en zorgpartijen. Het doel is om herhaling of verergering van de problematiek voor te zijn en te voorkomen.

Samenwerking

Burgemeester Aptroot: 'In Zoetermeer lopen we voorop met de samenwerking tussen veiligheid en zorg. Alleen door doelgerichte samenwerking kunnen we een veilige stad krijgen. We willen minder strafbare feiten in de stad, de overlast voorkomen en verminderen en passende zorg verlenen.' Het samenwerkingsverband kan niet functioneren zonder een goede aansluiting met de wijken van Zoetermeer. Ook de wijkregisseurs en de stadsmarshall worden hierbij ingeschakeld.

Warm 2016 had wereldwijd gevolgen

De wereldgemiddelde temperatuur was in 2016 de hoogste ooit gemeten. De temperatuur was 1,1 ºC hoger dan aan het eind van de 19e eeuw. Ook de gemiddelde zeewatertemperatuur en zeespiegelhoogte waren de hoogste in de meetreeks. Dit stelt de WMO in een rapport dat vandaag verscheen. Wetenschappelijk onderzoek op het KNMI heeft er mede toe geleid dat we tegenwoordig kunnen uitrekenen hoe de wereldwijde opwarming lokaal extreem weer beïnvloed heeft.

In 2016 kwam veel extreem weer voor. Dit had verschillende oorzaken: de opwarming van de aarde, de effecten van El Niño in het begin van het jaar en La Niña in de tweede helft. En tenslotte het toeval: het weer is nu eenmaal grillig. Zo vonden we dat de kans op de hevige zomerregen die begin juni overstromingen veroorzaakte in Frankrijk door klimaatverandering is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de extreme regen in het zuiden van de VS in augustus. Ook in Nederland zijn onweersbuien in de zomer heftiger geworden.

Extremer weer

De kans op extreem warm weer zoals afgelopen maanden in Australië is toegenomen, terwijl de kans op koudegolven zoals in december in de VS is afgenomen. In Afrika waren veel gebieden met droogte. In zuidelijk Afrika aan het begin van 2016 en in Kenia in oktober–december was de invloed van El Niño en La Niña duidelijk. Verder zijn door de opwarming wereldwijd koraalriffen aangetast.

In het noordpoolgebied was het weer in 2016 extreem zacht
Er is een duidelijke invloed van de opwarming van de aarde. De wisselwerkingen tussen water, zeeijs en weer zijn in het noordpoolgebied zo complex dat de veranderingen zelfs nog sneller kunnen gaan dan we op basis van berekeningen verwachten.

Oorzaak opwarming

De voornaamste oorzaak van de opwarming is de toegenomen hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, nog getemperd door rook en zwaveldeeltjes. De concentratie van het belangrijkste broeikasgas CO2 heeft in 2016 de grens van 400 ppm gepasseerd, en blijft gestaag doorstijgen. Zolang de CO2-concentraties blijven toenemen zal de wereld blijven opwarmen met de bovengenoemde gevolgen voor lokaal extreem weer.Positief is dat de wereldwijde uitstoot de laatste drie jaar niet is toegenomen, terwijl de wereldeconomie wel gegroeid is. Dat is een eerste stap op weg naar de afname van emissies en stabilisatie van de CO2-concentraties die in het akkoord van Parijs afgesproken is.

In Team West


Den Haag - Helpt u mee bij het oplossen van: een schietpartij #Smitstraat, drie overvallen #Binnenwatersloot #Winkelhof #Stieltjesstraat, een explosie #KamerlinghOnnesplein en oplichting #Sassenheim. De politie wil weer met hulp van de kijkers misdrijven uit de regio kunnen oplossen. De volgende zaken staan centraal in de uitzending van het regionale opsporingsprogramma.


Schietpartij Smitstraat - Den Haag

In de Smitstraat vond dinsdag 21 februari omstreeks 12:30 uur een schietpartij plaats naar aanleiding van een deal op marktplaats. Het 23-jarig slachtoffer sloot de deal en sprak af voor de overdracht van de aankoop in de Smitstraat. De verdachte was iets later en kwam direct op de 23-jarige aflopen en bedreigde hem met een vuurwapen en vroeg om zijn tas. Toen het slachtoffer wegrende, loste de verdachte een schot. De recherche heeft goede beelden en zoekt de verdachte. 

Overval Eazie Wok - Delft

Bij het restaurant Eazie Wok aan de Binnenwatersloot vond op zaterdag 18 februari omstreeks 22:30 uur een overval plaats. De verdachte bedreigde met een mes de medewerkers en eiste contanten. Van de verdachte zijn goede beelden beschikbaar. 

Overval Chinese Muur - Leiderdorp

Twee gewapende, gemaskerde mannen overvielen zondag 12 maart omstreeks 21:10 uur het restaurant de Chinese Muur aan het Winkelhof. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen en gingen er met een geldbedrag vandoor. De recherche zoekt getuigen. 

Explosie woning - Leiden

Minstens twee explosieven vernielden op 30 augustus omstreeks 2:45 uur een woning aan het Kamerlingh Onnesplein. De hoofdbewoner lag te slapen tijdens de explosie en raakte gelukkig niet gewond. Wel raakten de voordeur en een ruit vernield door de klap. Op de camerabeelden staan twee verdachten. De recherche wil weten wie dit zijn. 

Woningoverval Stieltjesstraat - Den Haag

Een ouder echtpaar werd vrijdag 29 juli omstreeks 18:30 uur overvallen in hun woning aan de Stieltjesstraat. Twee onbekenden mannen maakten een geldbedrag en persoonlijke goederen buit. De twee slachtoffers hielden lichamelijk en geestelijk letsel over aan de overval. Team West besteedde in de uitzending van 30 augustus al een keer aandacht besteed aan deze zaak. De politie toont wederom de beelden en het onderzoek naar de verdachten loopt. 

Oplichting Sassenheim

Eind oktober 2016 benaderde een onbekende man het slachtoffer met een aanbod voor onroerend goed dat hij te koop aanbood. Nadat de man het vertrouwen van het slachtoffer won, lichtte de oplichter hem op door een groot geldbedrag van hem te stelen. De onbekende man gebruikt een geldwisseltransactie, waarbij de aangever achter blijft met valse bankbiljetten. Op de camerabeelden bij het casino is de verdachte goed in beeld. 

Tips?

Kijkers die tips hebben over de zaken uit de uitzending, kunnen contact opnemen met de desbetreffende rechercheafdeling via telefoonnummer 0800-6070. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000. Ook bestaat de mogelijkheid om op www.politie.nl het tipformulier te gebruiken.

 

Uitzending Team West

In een uitzending van Team West worden beelden en foto’s getoond van verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van overvallen, mishandeling, diefstal en oplichting. De politie is op zoek naar de identiteit van deze verdachten.

Team West wordt dinsdagavond uitgezonden om 17:00 uur en de gedurende de avond en woensdagmiddag nog een aantal keer herhaald. De zaken zijn vanaf dinsdagmiddag ook terug te zien op de websites www.politie.nl en www.teamwest.nl.

Verdachten aangehouden voor oplichting 87-jarige Hagenaar

Den Haag - De recherche aan Bureau de Heemstraat hield maandag 20 maart twee 46-jarige Hagenaars aan in verband met de oplichting van een 87-jarige plaatsgenoot. De mannen worden ervan verdacht het slachtoffer duizenden euro’s afhandig te hebben gemaakt. De recherche onderzoekt de zaak.

In februari en maart kreeg het slachtoffer in zijn woning in het werkgebied van Bureau De Heemstraat bezoek van twee voor hem onbekende mannen. Toen de twee op maandag 20 maart opnieuw bij de woning van de man stonden, meldde de Hagenaar dit bij de politie. Agenten hielden hierop één van de mannen op heterdaad aan. De tweede verdachte meldde zich later op het politiebureau en werd daar door rechercheurs aangehouden. De twee zitten vast en worden gehoord. De recherche doet verder onderzoek naar de oplichting.

Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen

Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. Wanneer het ene geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel of een andere behandeling die het milieu minder belast, kan daarmee milieuwinst worden behaald. Dit blijkt echter in de praktijk nog moeilijk.

Restanten van geneesmiddelen komen na gebruik, via onze urine en ontlasting, in oppervlaktewater terecht. In de huidige situatie verwijderen rioolwaterzuiveringsinstallaties niet alle geneesmiddelresten. Organismen in het watermilieu kunnen van deze geneesmiddelresten schadelijke effecten ondervinden, zoals gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, maar kan in de toekomst wel onder druk komen te staan.

Uit gesprekken met professionals uit de medicijnketen, zoals beleidsmakers, fabrikanten, beoordelaars van fabrikantendossiers, zorgverleners, apothekers en waterzuiveraars, blijkt dat iedereen zich bereid toont om na te denken over oplossingen, zoals het aanpassen van behandelingen.

Minstens even veilig en effectief

De belangrijkste voorwaarde die wordt gesteld is dat een andere behandeling voor de patiënt minstens even effectief en veilig is. In de praktijk blijkt dat voor veel geneesmiddelen nog niet goed mogelijk.

Milieuwinst goed onderbouwen

Bovendien moet de milieuwinst voldoende zijn onderbouwd. Voor veel geneesmiddelen ontbreken echter goede gegevens over de effecten op het milieu. Er is behoefte aan een afwegingskader om effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen met elkaar te kunnen vergelijken.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en is onderdeel van de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’.

Vrouw raakt gewond tijdens CPC loop, politie zoekt getuigen

Den Haag - Een 66-jarige vrouw uit Den Haag raakte zondag 12 maart omstreeks 16.30 uur gewond toen zij omver geduwd werd door een man die deelnam aan de CPC loop. De politie zoekt getuigen.

De vrouw stond met een vriendin langs de route. Zij stond op de Scheveningseslag ter hoogte van het Rederserf. Het was nogal druk met mensen en de laatste lopers kwamen voorbij.

Uit het niets werd de vrouw  krachtig vastgepakt door een loper en werd ze aan de kant gegooid. Een stuk verder kwam ze op de grond terecht. Direct had ze hevige pijn in haar heup. De vrouw  werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar bleek dat zij haar heup gebroken had.

Het signalement  van de hardloper:
-blanke, grote man van rond de 50 jaar;
-grijzig haar,
-wit t-shirt.
De politie zoekt getuigen. Heeft u gezien dat de vrouw omver werd geduwd of heeft u informatie, neem dan contact op met de politie van bureau Scheveningen via 0900-8844. Liever anoniem, dan via M 0800-7000

dinsdag 21 maart 2017

Man aangehouden na diefstal vanaf bouwterrein Waddinxveen

Waddinxveen - De politie heeft maandagmiddag 20 maart een 50-jarige Waddinxvener in zijn woning aangehouden op verdenking van diefstal vanaf een bouwterrein.

De politie kreeg maandag 20 maart om 02.40 uur een melding van een getuige die een man op het afgesloten bouwterrein aan het Zuidplashof zag lopen. De man liep meerdere keren met goederen vanaf het terrein naar een auto. Agenten kwamen ter plaatse en troffen de auto met de spullen aan. Bij het appartementencomplex bleek dat het slot van de toegangsdeur naar het trappenhuis was geforceerd. Met assistentie van politiehonden werd gezocht naar de verdachte, maar hij werd niet aangetroffen. De auto met de gestolen lading, zoals radiatoren en goederen voor het sanitair, werd in beslaggenomen voor verder onderzoek. De verdachte werd later op de dag aangehouden. Eerder die dag had hij het bouwterrein al bezocht en ondermeer een betonmixer weggenomen. De goederen gaan weer terug naar de eigenaar. Ook waren op het terrein andere goederen klaargezet om mee te nemen.

Gratis ads

NOS.nl binnenlands nieuws