vrijdag 24 juni 2016

LIVEBLOG NIGHT AT THE PARK 2016

KLIK OP READ MORE OM NIGHT AT THE PARK TE VOLGEN 

TIMETABLE #NATP16

Wacht tot de pagina volledig is geladen

Aanbieden beschut werk aan mensen met beperking straks wettelijk verplicht

Gemeenten zijn tot nu toe zeer terughoudend als het gaat om het aanbieden van beschut werk aan mensen die vanwege hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere werkomgeving. Uit vervolgonderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat een kwart van de gemeenten in Nederland deze voorziening zelfs helemaal niet beschikbaar stelt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma spreekt in een reactie op het rapport van een zorgelijk beeld en kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten om beschut werk aan te bieden.

Uit het rapport blijkt dat de opgave van 115 ingevulde beschut werkplekken ver af staat van de geraamde 3200 voor het einde van dit jaar waar gemeenten de financiële middelen voor ontvangen. Staatssecretaris Klijnsma: “Dagbesteding en andere alternatieven zonder dienstbetrekking die gemeenten nu soms aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking leveren niet op, dat mensen uit de doelgroep van de Participatiewet zelf in hun inkomen kunnen voorzien en zo financieel zelfstandig zijn.”

Verder kondigt Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat zij de zogeheten ‘praktijkroute’ wil invoeren als de resultaten van nog lopend onderzoek positief zijn. De praktijkroute houdt in dat mensen in het doelgroepregister banenafspraak kunnen worden opgenomen als is vastgesteld dat ze op de werkplek niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Klijnsma werkt de verplichting van beschut werk en de praktijkroute uit in één wetsvoorstel dat zij in het najaar aan de Tweede Kamer zal aanbieden.
(rijksoverheid.nl)

Gebruik diergeneesmiddel Velactis tijdelijk verboden

Het gebruik van het diergeneesmiddel Velactis wordt tijdelijk verboden vanwege ernstige bijwerkingen. Dit middel wordt gebruikt om de melkproductie van runderen abrupt te stoppen. Dit heeft staatssecretaris Van Dam de Tweede Kamer laten weten.

Sinds maart 2016 is het diergeneesmiddel in Nederland en andere lidstaten op de markt. In juni 2016 werden de eerste ernstige bijwerkingen gemeld. Gezonde koeien werden plotseling ziek. Sommige dieren konden niet meer zelfstandig staan of lopen.


De Europese Commissie heeft het Europees Geneesmiddelenbureau om advies gevraagd hoe verder te handelen. In de tussenliggende periode mag het middel niet meer in Nederland gebruikt worden door dierenartsen en veehouders.
(rijksoverheid.nl)

NIGHT AT THE PARK WEERSVERWACHTING:In de middag komt de zon tevoorschijn, middagtemperatuur 22 graden

In het oosten zijn er wolkenvelden, in het westen is het breed opgeklaard. Het is droog. Alleen in het zuidoosten kan er een bui voorkomen, waarbij een steviger exemplaar met onweer niet uitgesloten is. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden vlak aan zee tot 22 graden in het oosten van het land. De wind is westelijk en is zwak tot matig van kracht.

Komende nacht zijn er in het westen opklaringen en in het oosten wolkenvelden, het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen het zuidoosten blijft gevoelig voor een bui. De minimumtemperatuur varieert van 12 graden in het westen tot 16 in het oosten bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind.


Morgenochtend is er veel bewolking met langs de oostgrens kans op buiige regen, elders is het meest droog. In de middag komt ook de zon tevoorschijn, maar dan kunnen er wel enkele lokale regen- of onweersbuien ontstaan. De wind is overwegend westelijk en zwak tot matig van kracht. De middagtemperaturen komen uit op een graad of 22. (Bron: KNMI)


Samen werken aan veiligheid in de Schilderswijk

Den Haag - Diverse organisaties hebben aangekondigd maandag 27 juni in Den Haag te willen demonstreren tegen politiegeweld. Politiechef Paul van Musscher betreurt deze oproepen. ‘Samen met de bewoners hebben we als politie het afgelopen jaar tal van maatregelen genomen en zijn we met elkaar het gesprek aangegaan om samen de veiligheid in de stad te vergroten. Met resultaat!’
Maandag is het precies een jaar geleden dat Mitch Henriquez tijdens Night at the Park door de politie werd aangehouden. Een dag later overleed hij. Vijf agenten die bij deze aanhouding waren betrokken, zijn tot op de dag van vandaag buiten functie gesteld. ‘Natuurlijk is het verschrikkelijk als iemand om het leven komt na een aanhouding’, staat politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag hierbij stil. ‘Ook bij ons is dit hard aangekomen. Bij de politie werken mensen die willen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Zij spannen zich juist in om burgers te beschermen…’

Goed geluisterd

Na het overlijden van Mitch Henriquez vond een demonstratie tegen politiegeweld plaats bij het in de Schilderswijk gelegen politiebureau De Heemstraat. Enkele dagen met rellen in de wijk volgden. Dat nu voor 27 juni opnieuw demonstraties zijn aangekondigd, is volgens de politiechef spijtig. ‘Iedereen heeft natuurlijk het recht te demonstreren en zijn mening te verkondigen. Deze demonstraties kunnen echter een deel van wat wij afgelopen jaar samen met de inwoners hebben bereikt weer teniet doen.’ De politiechef benadrukt dat de politie het afgelopen jaar goed heeft geluisterd naar de kritiek van inwoners over haar optreden en daar, al dan niet samen met deze inwoners, volop mee aan de slag is gegaan.

Mooie initiatieven

In de Schilderswijk leidde dit tot in totaal achttien actiepunten. Zo zijn intensieve contacten met scholen en speciale lesprogramma’s voor basisscholen ontwikkeld. Verschillende groepen jongeren staan in direct contact met de politie om kennis en ervaring uit te wisselen. Wijkagenten hebben veel tijd geïnvesteerd in het versterken van hun lokale netwerken. ‘Een groot deel van deze punten voeren we uit in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers uit de wijken. Ook zijn er diverse bewoners en instellingen die zelf met mooie initiatieven aan de slag zijn gegaan om de veiligheid in hun wijk te verbeteren en de rust te bewaren.’

Multicultureel Jongeren Geluid

Een van deze inwoners is Mustapha Barbouch, oprichter van de Stichting Multicultureel Jongeren Geluid in de Schilderswijk en tevens ondernemer aan de Hoefkade. Al in januari 2015 startte de stichting in samenwerking met de politie het project ‘Second Wave’. Dit project is erop gericht het onderlinge vertrouwen te vergroten aan de hand van workshops die jongeren en agenten samen volgen.

Nog voor het project was beëindigd, braken de rellen in de Schilderswijk uit. ‘Dertig jongeren hebben zich toen vrijwillig in gele hesjes gestoken om samen met de politie de veiligheid en rust in de wijk te laten terugkeren.’ Ook na de rellen bleef het contact met de politie goed. In overleg met de politie en gemeente Den Haag gaat de stichting het project ‘Second Wave’ dan ook uitrollen in andere wijken.

Ook als het gaat om het maken van verbinding met de wijkbewoners, heeft de politie het afgelopen jaar grote stappen gezet, meent Mustapha. ‘Het gaat steeds beter. Ik ben dagelijks in de wijk en zie dat er steeds minder miscommunicatie is tussen de politie en jongeren. Steeds meer zie ik dat agenten jongeren in de wijk groeten, een praatje met ze maken. Dat jongeren en agenten normaal met elkaar omgaan.’

Stichting 2Gather

Hafida Leri, projectleider van de Stichting 2Gather, ervaart in de houding van agenten een wereld van verschil met een jaar geleden. Toen de politie na de rellen haar plannen presenteerde om het anders aan te pakken, had ze daarover haar twijfels. ‘In het verleden is het wel vaker geprobeerd, zonder resultaat. Maar als ik zie hoe er nu vanuit de politie wordt gecommuniceerd, hoe de houding van agenten is veranderd en hun mentaliteit is verbeterd. Ik vind het echt ongelooflijk wat er in zo’n korte tijd is bereikt. Ik ervaar een wereld van verschil.’

Met de Stichting 2Gather heeft Hafida geprobeerd zoveel mogelijk contactmomenten tussen jongeren en agenten te leggen. ‘Zo leer je elkaar kennen, zien jongeren dat agenten ook mensen zijn. En andersom. Dat leidt uiteindelijk tot wederzijds respect. De politie krijgt vertrouwen in de bewoners, de bewoners in de politie. In het verleden is dat zeker anders geweest.’

Culturele achtergronden

Een van de punten die het afgelopen jaar is aangepakt, is de ontwikkeling van de wijkagenten en de variëteit en diversiteit bij de verschillende teams. ‘Hierbij hebben we goed gekeken naar wat het werk van de agenten in een wijk als bijvoorbeeld de Schilderswijk met zich meebrengt en vraagt van een agent. Agenten die nieuw in de teams komen werken, worden door middel van een drie weken durende stageperiode zorgvuldig voorbereid op het werken in deze wijken. Ook proberen we in de werving van nieuw personeel zoveel mogelijk rekening te houden met de diversiteit in de teams. Op al deze manieren vinden we beter aansluiting bij de diverse culturele achtergronden in de wijk.’

Nog meer in gesprek

Hoewel de wijkagenten in de Haagse wijken in hun werkgebied al volop in gesprek gaan met inwoners en ondernemers, zijn agenten op straat sowieso beter aanspreekbaar geworden. Waar mogelijk wordt de surveillanceauto ingeruild voor bijvoorbeeld een fiets. Hierdoor kunnen inwoners hen makkelijker aanspreken. Door tal van andere initiatieven zoekt de politie al dan niet samen met partners actief contact met inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is het Educatief Programma Jongeren (EPJO), waarbij wijkagenten lesgeven op basisscholen. In het centrum van Den Haag doen in totaal tien scholen mee. Daarnaast grijpen agenten zoveel mogelijk lokale bewonersbijeenkomsten aan om kennis te maken met de bewoners en met hen in gesprek te gaan.

Identiteitscontroles

Incidenten op straat zijn echter nooit te voorkomen, beseft ook de politiechef. ‘Dat is immers onlosmakelijk verbonden met het politiewerk.’ Ook daarin heeft de politie echter waar mogelijk maatregelen genomen. Zo klonk er vanuit diverse Haagse wijken kritiek op de, in de ogen van veel inwoners overvloedige en willekeurige, controles van identiteitsbewijzen. ‘In de diverse politieteams wordt dit regelmatig ter sprake gebracht. Niet alleen wordt gekeken hoe dit wordt toegepast, ook wordt altijd benadrukt dat agenten goed moeten kunnen uitleggen waarom ze iemand staande houden en een identiteitsbewijs willen zien.’

Geweldsincidenten direct besproken

Dat de politie ook geweld moet toepassen om de orde te handhaven of de maatschappij te beschermen, is onoverkomelijk. ‘Afgelopen jaar zijn we bij de Haagse teams gestart om alle geweldsincidenten die plaatsvinden intern te bespreken, te toetsen aan de regels en te delen met collega’s. Hierbij maken we ook gebruik van beelden van bodycams, voor reconstructies van incidenten en voor opleidingsdoeleinden. Dit alles wordt begeleid door een docent die doorlopend feedback geeft aan de agenten.’ Politiemedewerkers die zich misdragen en de wet overtreden, riskeren net als iedere andere burger vervolging en veroordeling.

Minder geweld gebruikt

Of de maatregelen ook echt effect hebben, is in de meeste gevallen maar moeilijk meetbaar. Wel blijkt uit de cijfers dat het aantal geweldstoepassingen door agenten in het centrum van Den Haag de afgelopen jaren is afgenomen. Gebruikten agenten in 2013 nog 495 keer geweld en 415 keer in 2014, in 2015 was dit aantal al teruggelopen tot 356 keer. Tot 24 juni van dit jaar gebruikten agenten in Den Haag centrum 147 keer geweld. Als deze trend zich doorzet, kent dit op jaarbasis dus opnieuw een flinke daling.

Ook het aantal processen-verbaal dat bij identiteitscontroles is uitgeschreven, is aanzienlijk verminderd. Gebeurde dit in 2013 in het centrum van Den Haag nog 1523 keer en in 2014 1602 keer, in 2015 was dit teruggebracht tot 1057. Tot en met 15 juni van dit jaar schreven agenten in het Haagse centrum 436 boetes uit. Ook hier valt het aantal op jaarbasis dus lager uit als deze trend zich doorzet.

Samen inspannen voor veiligheid

‘Politiewerk is en blijft complex’, sluit politiechef Paul van Musscher af. ‘Vaak moeten we op het scherpst van de snede opereren en snel handelen. Daarbij staat voor ons de veiligheid van de regio, van onze inwoners, altijd voorop. Wij staan altijd open voor de mening van onze inwoners op ons optreden, op ons werk. Initiatieven als die van Mustapha en Hafida ondersteunen wij van harte. Veiligheid is tenslotte iets waar niet alleen de politie voor moet zorgen, maar waaraan iedereen zelf kan bijdragen.’
(politie.nl)

DeScorpio's Column: Babbeltrucs, slechte camera's en ouderen zonder internet

Een paar dagen geleden las ik op zoetermeernieuws.nl dat een hoogbejaarde man het slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Drie ongure figuren deden of er een vlek op de jas van de man zat en wisten zo de beurs van de 92-jarige heer te jatten. De pincode? Die hadden ze op slinkse wijze al genoteerd, door goed te kijken op het moment dat de man zijn boodschapjes aan het betalen was.

De fabrikant van de pinautomaten, de supermarkten en andere winkels en natuurlijk de beveiligingsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van deze winkels hebben allerlei maatregelen genomen om dit soort boeven zo weinig mogelijk gelegenheid te geven hun misdaden te plegen. Beveiligingscamera’s waar je niks aan hebt omdat de resolutie zo slecht is dat de dader met geen mogelijkheid te herkennen is (zie afbeelding), hekwerken die alleen brave burgers tegenhouden, toetsen die afgeschermd zijn voor pottenkijkers met een plastic scherm, zodat mensen met grote handen de knopjes nauwelijks kunnen indrukken en natuurlijk de alarmpoortjes die om de haverklap onderhevig zijn aan een storing, zodat niemand het alarmsignaal nog serieus neemt.


Het zijn maatregelen die leuk verzonnen zijn, maar iets minder goed in de praktijk zijn gebracht. Ondertussen richten de boeven hun pijlen steeds meer op bejaarden, want de Nederlandse burger wordt steeds opstandiger en is geneigd het recht in eigen hand te nemen.
“Als ze mijn portemonnee  proberen te rollen, breek ik hun arm!”, hoorde ik iemand brullen op een plek waar zakkenrollers actief waren.
Je weet wel, zo’n plek waar een bordje hangt met de mededeling dat mensen op hun spullen moeten letten, waardoor iedereen even aan z’n portemonnee voelt. De zakkenrollers zien waar de beurs zit en zijn zo ervaren en getraind dat ze ‘m kunnen rollen zonder dat het slachtoffer het merkt.

Woningovervallen, babbeltrucs en de ouderwetse straatroof zijn steeds normaler aan het worden in Nederland. Zoals ik zojuist al zei zijn het vaak de ouderen die er aan moeten geloven, simpelweg omdat ze wat naïever zijn dan de opstandige dertigers en veertigers. 30 jaar geleden gebeurden dit soort dingen immers nauwelijks!
We klagen er graag over, want we zijn Nederlanders. We hebben zelfs allerlei oplossingen verzonnen, maar er komt niets van terecht zolang we die ideeën alleen tegen elkaar uit de doeken doen. Laten we eerlijk zijn, de camerabeelden van de pinautomaat waar de rekening van de 92-jarige man is leeg getrokken zijn praktisch waardeloos. Waarom investeert de bank niet in een wat beter camerasysteem?

Of gaan we nu voorbij aan het echte probleem?
Hoe hoog is de pakkans? Hoe groot is de kans dat omstanders het opnemen voor de 92-jarige man?
Als de boeven worden opgepakt, wat gebeurt er dan met hen? Krijgen ze een tik op de vingers? Worden ze, indien ze niet beschikken over een Nederlands paspoort,  teruggestuurd naar het land van herkomst? Wordt er van uit gegaan dat ze daar braaf blijven?. Het zijn allemaal interessante vragen waar ik slechts een speculatief antwoord op kan geven, maar me dunkt dat u dat zelf ook wel kunt.
In mijn optiek is er slechts één oplossing die wij zelf kunnen bewerkstelligen!
Een voorlichtingsavond, georganiseerd om de brave burgers van ons land bewust te maken van de verschillende babbeltrucs die gebruikt worden.
Ik hoor het u al zeggen: “Dat staat toch allemaal gewoon op internet!?”
Klopt ja! Het is allemaal te vinden met een simpele Google-opdracht.
Maar wanneer was de laatste keer dat uw kindloze, 92-jarige buurman op het internet zat te surfen?

Aangezien we kunnen wachten tot we een ons wegen en we eigenlijk al weten dat de plaatselijke en/of nationale overheid toch geen avond zal gaan organiseren, stel ik voor om deze week allemaal een bejaard familielid of oudere buur te waarschuwen voor babbeltrucs.
Als we allemaal ons steentje bijdragen, maken we het de boeven steeds moeilijker en kunnen we Nederland steeds veiliger maken!
Lou DeScorpio

Schippers investeert miljoenen in sport

Nederland is een echt sportland. In de topsport hebben we als klein land de ambitie om bij de top 10 van beste landen ter wereld te horen. Maar ook in de buurt en op scholen is sport volop aanwezig. Om de topsportambitie waar te maken en nog meer mensen aan het sporten te krijgen investeert minister Edith Schippers (Sport) komende jaren miljoenen in sport en komt zij met nieuwe plannen in de bestaande breedtesportprogramma’s. Dit schrijft Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste extra investeringen zijn 1,5 miljoen voor topsportprogramma’s, 2 miljoen voor de toelage van topsporters die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en 6 miljoen voor maatschappelijke relevant sportonderzoek. Ook werkt Schippers aan een regeling om topsporters te ondersteunen bij een overstap naar een maatschappelijke carrière.

Meer mensen aan het sporten

Schippers verleent via de zogenaamde Sportimpuls subsidies aan projecten om mensen aan het sporten te krijgen. Hierbij moet er meer aandacht komen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Daarvoor wil Schippers de creativiteit in de sport aanwakkeren door meer ruimte te bieden voor nieuwe ideeën. Er komt daarom een experiment waarbij minder regels gaan gelden voor de projecten. Daarnaast worden er vanaf komend jaar afspraken gemaakt met topsporters over het geven van clinics of presentaties op scholen, in buurten en bij sportverenigingen. Topsporters kunnen op die manier als rolmodel fungeren en een hele belangrijke bijdrage leveren aan het in beweging krijgen van jong en oud. In het actieplan naar een Veiliger Sportklimaat komt meer aandacht voor het ondersteunen van bestuurlijk zwakkere verenigingen om excessen en ongewenst gedrag op en om het veld tegen te gaan.

Investeringen in topsport

Door tegenvallende loterij-inkomsten heeft NOC*NSF de afgelopen jaren moeten bezuinigen op topsportprogramma’s. Om te zorgen dat belangrijke programma’s door kunnen gaan richting de Olympische Spelen in Rio en voor de Spelen in Tokyo daarna, investeert Schippers in 2016 en 2017 € 1,5 miljoen extra in topsport. Vanaf 2018 moet dit geld opgebracht worden uit de extra inkomsten van de Lotto/Staatsloterij. Omdat steeds meer Nederlandse sporters meedoen in de wereldtop, trekt Schippers ook structureel 2 miljoen extra uit voor de tegemoetkoming in hun levensonderhoud. Het gaat dan om Olympische en Paralympische sporters die met de uitoefening van hun sport niet genoeg geld verdienen om van te kunnen leven.

Sportonderzoek


Niet alleen in de topsport, maar ook op het gebied van onderzoek en innovatie wil Nederland tot de absolute wereldtop behoren. Daarbij hoort een ambitieus programma voor sportonderzoek. Hiervoor stelt Schippers de komende jaren 6 miljoen euro beschikbaar. Dit is aanvullend op de beschikbare middelen voor het programma sportinnovator (jaarlijks € 2 mln.). Onderzoekers kunnen dit gebruiken voor maatschappelijk relevant sportonderzoek, zoals het gebruik van nieuwe materialen of onderzoek naar het effect van inspanning op het menselijk lichaam. Om voor het geld in aanmerking te komen moeten aanvragers ook andere financiers vinden.
(rijksoverheid.nl)

Boete voor verwijtbaar falende farmaceuten naar 820.000 euro

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) verhoogt de maximale boete voor het verwijtbaar veroorzaken van een geneesmiddelentekort van 45.000 naar 820.000 euro. De maximale boete in de Geneesmiddelenwet wordt daarmee gelijk aan die in de Warenwet. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig. In de tussentijd wordt de maximale boete alvast verhoogd van 45.000 naar 150.000 euro. Dat schrijft Schippers vandaag in een brief over de aanpak van geneesmiddelentekorten aan de Tweede Kamer. De boete ziet op de verplichting van de houder van een handelsvergunning voor een geneesmiddel om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad aanwezig is en om een (dreigend) tekort op tijd te melden. Daarnaast maakt Schippers afspraken met groothandels over het aanhouden van voorraden, zodat zij bij een eventueel acuut tekort bij kunnen springen.

Overige maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

Naast het verhogen van de boete en afspraken met groothandels presenteert Schippers nog een aantal maatregelen dat voortvloeit uit de werkgroep geneesmiddelentekorten.

1 meldpunt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maken samen 1 loket, waar aankomende tekorten kunnen worden gemeld. Betere samenwerking op dit vlak moet de snelheid waarmee een oplossing kan worden gevonden verhogen en dubbel werk voorkomen. Dit loket moet voor het einde van het jaar operationeel zijn.

Aanpassen regelgeving


Daarnaast onderzoekt Schippers de mogelijkheid om in de regelgeving beter rekening te houden met mogelijke tekorten, zodat eenvoudiger overgestapt kan worden op alternatieven, bijvoorbeeld uit het buitenland. Ook zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de vergoeding van alternatieve middelen bij een tekort. Dit moet gesteggel over kosten voorkomen en het beschikbaar komen van een alternatief voor patiënten versnellen.
(rijksoverheid.nl)

Wateroverlast leidt naar hennepplantage in Den Haag

Den Haag - De politie heeft donderdagavond 23 juni een hennepkwekerij in een woning aan de Bragastraat ontdekt en ontmanteld. Er werden vijf zakken met bijna 4000 gram henneptoppen in beslag genomen.
Agenten waren naar de woning gegaan in verband met wateroverlast vanuit de  betreffende woning. Een 49-jarige man die in de woning was liet de agenten binnen. De agenten troffen  afwatering en afzuiging aan van een hennepkwekerij. Vervolgens werd er een kwekerij met vijf zakken geoogste hennep aangetroffen. De 49-jarige man en een vrouw die eveneens daar aanwezig was werden aangehouden.

Meld hennepkwekerijen!

Hennepkwekers veroorzaken schade en overlast door lekkage en stank. Omdat hennepkwekerijen vaak provisorisch zijn ingericht is de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot. Dit levert dus risico’s op voor de veiligheid in de buurt. Door de overlast ontstaan spanningen of angstgevoelens bij buurtbewoners en wordt het leefklimaat in een woonwijk aangetast.

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.
(politie.nl)

Vies worden mag op ModderDag bij Boerderij ‘t Geertje!

Op woensdag 29 juni 2016 viert Boerderij ’t Geertje Modderdag. Dit initiatief van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) laat duizenden kinderen in heel Nederland weer ontdekken wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en hoe leuk de natuur is. Van 14:00 tot 16:00 zijn alle kinderen en volwassenen welkom om lekker te kliederen met modder. Meedoen met ModderDag op ’t Geertje is gratis.
Bij honderden kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen, basisscholen en natuur- en milieucentra uit het hele land kun je op 29 juni moddertorens maken en moddertaartjes bakken. En niet alleen Nederlandse kinderen, ook honderdduizenden kinderen in het buitenland zijn op 29 juni 2016 tegelijkertijd actief bezig met natuur op International Mud Day. En dat is belangrijk. Want waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen over het water? Hoe het is om slootje te springen of in een boom te klimmen? En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert.
Kinderen spelen steeds minder buiten en nog minder in de natuur. Het doel van ModderDag is om kinderen op een positieve, bijzondere en uitdagende manier in aanraking te brengen met natuur. Via spel met zand en water worden zij betrokken bij hun omgeving. Ook de ontwikkeling van kinderen wordt enorm gestimuleerd door het buitenspelen in een natuurrijke omgeving. Natuurbelevingsactiviteiten op jonge leeftijd dragen bij aan een positievere houding en positiever gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Aandacht voor buitenspelen en contact met natuur is voor ieder kind dus heel belangrijk.

Gratis ads

NOS.nl binnenlands nieuws

RTL nieuws