Aangepast zoeken

dinsdag 19 september 2017

Meer tijd en aandacht voor bewoners verpleeghuizen

In 2018 is er 435 miljoen euro extra beschikbaar - in vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2016 – voor een grote verbetering van de kwaliteit verpleeghuiszorg. Dit bedrag is de eerste stap. In totaal kan op termijn met zo’n 2,1 miljard euro extra per jaar worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners van verpleeghuizen. Komende jaren komt er stapsgewijs geld bij tot dat niveau structureel is bereikt, omdat er een aantal jaar nodig is om voldoende extra medewerkers aan de slag te laten gaan.

Extra inspanningen arbeidsmarkt

Omdat niet alleen in verpleeghuizen extra medewerkers nodig zijn de komende jaren maar bijvoorbeeld ook in de wijkverpleging, ambulancezorg, intensive care en spoedeisende hulp zet het kabinet in op extra inspanningen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Voor de periode van 2017 tot 2022 is hiervoor bij elkaar opgeteld circa 350 miljoen beschikbaar. Samen met zorgaanbieders, zorginkopers, werknemers en het onderwijs wordt de komende jaren gewerkt aan het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en herintreders en het behoud van bestaande medewerkers. Medewerkers kunnen ook beter worden ingezet. Bijvoorbeeld door bestaande parttime contracten uit te breiden, werk slimmer te organiseren en gebruik te maken van innovatie. Het grootste deel van deze investeringen – circa 220 miljoen euro – heeft het kabinet al in de eerste helft van 2017 aangekondigd. Voor de verpleegzorg zullen de arbeidsmarktinspanningen (met 275 miljoen bij elkaar opgeteld tot 2022) het grootst zijn.

Groei zorguitgaven

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden wordt er een actief beleid gevoerd op beheersing daarvan. In 2018 leveren we 1,9% meer zorg. Voor de zorg die valt onder de zorgverzekeringswet gaat het om 1,6%. Dit is in lijn met de afspraken uit de hoofdlijnenakkoorden die minister Schippers heeft gesloten met de verschillende zorgsectoren. Voor de langdurige zorg gaat het om 2,5%. 
Het gaat economisch gezien goed met ons land. Dat is fijn, maar daarmee stijgen ook de lonen en de prijzen. De zorguitgaven zijn gekoppeld aan de lonen en prijzen in de markt. In de zorg werken ruim 1 miljoen mensen. Dit heeft dus een groot effect op de zorgkosten. De netto zorguitgaven groeien daardoor komend jaar met 5,4% naar 73 miljard euro in 2018.

Zorgpremie zorgverzekeringswet in 2018

Door de hogere zorgkosten, groeit ook de premie. Voor 2018 raamt het kabinet een zorgpremie van 113,50 euro per maand (1362 euro per jaar). Dat zou een groei betekenen van ongeveer 6 euro per maand. Ruim 4 euro hiervan wordt veroorzaakt door hogere lonen en prijzen.  

Jaarlijks raamt het kabinet met Prinsjesdag de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. Deze raming is nodig om te kunnen inschatten hoe de koopkracht van mensen zich ontwikkelt. De daadwerkelijke premie voor 2018 wordt pas uiterlijk in november 2017 vastgesteld door de zorgverzekeraars. De raming met Prinsjesdag wijkt daarom vaak af van de daadwerkelijke premie. Zo werd in september 2013 de premie voor 2014 zo’n 128 euro per jaar te hoog geraamd. In 2016 werd de premie voor 2017 juist 49 euro te laag geraamd. 

Naast de zorgpremie betalen werkgevers een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage gaat van 6,65% naar 6,90 %. Gepensioneerden en zelfstandigen betalen een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage. Deze gaat van 5,4% naar 5,65%.

Eigen risico in 2018

De berekening van de hoogte van het eigen risico is wettelijk vastgelegd. Uit deze wettelijke berekening volgt dat het eigen risico in 2018 uitkomt op 400 euro. De verhoging van 15 euro is daarmee geen politiek besluit, maar volgt automatisch uit de groei van de zorguitgaven.

Verhoging zorgtoeslag compenseert hogere premie en eigen risico

Door de hogere zorguitgaven gaat ook de zorgtoeslag automatisch omhoog. Voor alleenstaanden gaat het om een automatische stijging van 64 euro. Om mensen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, verhoogt het kabinet de zorgtoeslag voor alleenstaanden daarbovenop nog eens met 67 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor met 131 euro naar 1197. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2237 euro. Die stijging bestaat uit een automatische stijging van 129 euro en een extra verhoging door het kabinet van 65 euro.  

Voor een alleenstaande met een minimuminkomen betekent dit dat de nettopremie (premie + gemiddeld eigen risico – zorgtoeslag) jaarlijks 407 euro is. In 2017 was dat nog 464 euro. En in 2005, ten tijde van het ziekenfonds, 544 euro.

Zorgakkoorden

Het kabinet heeft in het voorjaar nieuwe hoofdlijnenakkoorden gesloten met sectoren in de curatieve zorg, gericht op kwaliteitsverbetering en beheersing van de stijging van de zorguitgaven. Deze akkoorden lopen tot eind 2018 en leiden vanaf dat jaar tot een besparing van 280 miljoen euro. In deze akkoorden en afspraken gaan betaalbaarheid en kwaliteit van zorg hand in hand.
Onderwerpen die in de akkoorden en afspraken aan de orde komen zijn:
·  Meer samenwerking in de zorg en het aanpakken van wachtlijsten;
·  minder administratieve lasten en bureaucratie;
·  zorg op de juiste plek, dichter bij mensen thuis;
·  de te hoge prijzen voor geneesmiddelen;
·  meer en beter gebruik van moderne technologie.

Met deze akkoorden wordt de stijging van de volumegroei in de zorg beperkt en daarmee ook de premiestijging en de stijging van het eigen risico.

Een op de acht meisjes wordt online gepest

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet, bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd. Het percentage mensen dat online gepest wordt is in de afgelopen jaren niet veranderd. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor.

 In 2016 gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan wel eens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim 400 duizend personen. Dit aantal is sinds 2012 niet wezenlijk veranderd. Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18 jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers. Meisjes van 15 tot 18 jaar zijn duidelijk vaker slachtoffer van online pesten dan jongens in die leeftijdsgroep (12 tegen 7 procent). Ook bij jongvolwassenen bestaat een verschil, al is dit minder groot. Bij 25-plussers zijn de verschillen naar geslacht veel kleiner.

Vooral laster

De meest voorkomende vorm van online pesten bij jongeren van 15 tot 18 jaar is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van hen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage.

Meestal niet gemeld

Minder dan een op de zeven online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar maakte in 2016 hiervan melding bij de politie of een andere instantie. Dit verschilt niet wezenlijk van de jaren daarvoor. Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van online pesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.


Jongen gestoken op verjaardagsfeest

Den Haag - Politieagenten kregen zaterdag 16 september om 23.00 uur een melding dat een jongen op een verjaardagsfeest op het Buitenom gestoken zou zijn. De recherche onderzoekt het steekincident en zoekt getuigen.

Agenten die een onderzoek instelden troffen in een ziekenhuis een jongen met een steekwond aan. Uit verklaringen bleek dat de jongen op een verjaardagsfeestje gestoken was. Op het Buitenom troffen agenten verschillende jongeren aan die op het verjaardagsfeest waren geweest. De verdachte was daar niet bij. De recherche kent de identiteit van de verdachte en zoekt getuigen van het steekincident. 

Tips? Bel de politie!

Bent u getuige geweest van het steekincident of heeft u informatie die voor de recherche van belang is? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.

SP pleit samen met GroenLinks en PvdA voor meer dansgelegenheden in Zoetermeer

ZOETERMEER – De SP heeft samen met GroenLinks en PvdA een motie ingediend om meer dansgelegenheden in Zoetermeer mogelijk te maken. Momenteel wijken mensen uit naar omliggende gemeenten omdat Zoetermeer achterloopt op dit gebied. Met ons voorstel willen we de komst van meer dansgelegenheden makkelijker maken. Voor wat betreft de komst van de meeste horeca heeft het college een de houding van ja, mits. Alleen voor grootschalige horeca heeft het college de houding van nee, tenzij. De SP, GroenLinks en PvdA vinden het belangrijk dat Zoetermeerders ook in eigen stad een dansje kunnen wagen. Daarom hebben zij een voorstel ingediend om ook voor grootschalige horecavoorzieningen, 
dansgelegenheden, een houding van ja, mits te hanteren. 

Dit voorstel is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Raadslid Lennart Feijen “Als linkse partijen willen we meer bruis in de stad en vinden we het belangrijk dat inwoners ook binnen Zoetermeer voldoende gelegenheid hebben om een dansje te wagen. Door de komst van dansgelegenheden in Zoetermeer makkelijker te maken hoeven mensen niet uit te wijken naar omliggende gemeenten en wordt het gezelliger in de stad. So let’s dance...and put on your red shoes! ”

College gooit € 700.000 aan belastinggeld over de balk aan onderzoeken naar Holland Outlet Mall

ZOETERMEER – De SP is blij dat de plannen voor de Holland Outlet Mall nu definitief van de baan zijn. Al in januari gaf de SP aan dat de HOM een onhaalbaar en onwenselijk idee is. Nu is ook de meerderheid van de gemeenteraad tot dit voortschrijdend inzicht gekomen.

 In januari ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met de verdere ontwikkeling van de HOM zonder dat er een gedegen haalbaarheidsonderzoek en business case lag. Wel zijn er toen allerlei randvoorwaarden aan de komst van de HOM gesteld. Deze randvoorwaarden zijn voor de projectontwikkelaar blijkbaar dusdanig lastig of duur, dat zij nu zelf de stekker uit het project hebben getrokken. Dit is de tweede keer dat de komst van een grootschalig Factory Outlet Center naar Zoetermeer strand. Wat de SP betreft stoot Zoetermeer zich niet driemaal aan dezelfde steen en komt er geen FOC naar Zoetermeer. 

Raadslid Lennart Feijen “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Jammer dat daar eerst € 700.000 aan belastinggeld voor moest worden verspild. Wat de SP betreft geven we omwonenden, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nu duidelijkheid. De duidelijkheid dat Zoetermeer de komst van een FOC niet zal faciliteren. Nu niet, en straks ook niet.”

EERSTE REACTIE ANBO: Geen vertrouwen in eerlijke koopkrachtgroei

“Iedereen moet profiteren van de economische groei. En ik vertrouw er nog niet op dat dat gaat gebeuren. Ik roep de informateur en de onderhandelaars op om deze begroting tegen het licht van de demografische ontwikkelingen te houden, met twee specifieke opdrachten: verklein de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. En compenseer de mensen met een middeninkomen en een hoge zorgvraag”, dat zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, in een eerste reactie. Uit de koopkrachtcijfers die het CBS afgelopen week publiceerde bleek dat ruim 37 procent van de 65-plussers in 2016 met een koopkrachtdaling geconfronteerd werd, terwijl ‘we’ gemiddeld 2,7 procent méér koopkracht kregen. De economie groeide in 2016 met 2,1 procent en voor 2017 wordt een groei van 2,4 procent verwacht (CBS).

“Gepensioneerden gaan er volgens uitgelekte stukken 0,6 procent op vooruit. Gemiddeld. Maar de zorgkosten stijgen. Dat doet vooral pijn bij mensen met een modaal inkomen, die de afgelopen jaren veel meer zélf zijn gaan betalen. “Denk aan een stijgend eigen risico, meer premie en veel hogere eigen bijdragen voor medicatie en hulpmiddelen. Als je inkomen niet meegroeit of zelfs daalt, wordt het elk jaar lastiger. De rek is er uit!”
 
De economie groeide in 2016 met 2,1 procent en voor 2017 wordt een groei van 2,4 procent verwacht (CBS). Den Haan: “Toch kwamen in de eerste rekensommen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in de min, aldus de Telegraaf gisteren. Compensatie vindt plaats door de zorgtoeslag met 130 euro te plussen. Dit is geen oplossing voor deze groep, die door de hoogte van hun inkomen net niet in aanmerking komen voor compensatieregelingen. Ik maak mij daar ernstig zorgen over.” ANBO presenteerde in 2015 een wetenschappelijk koopkrachtonderzoek, waaruit bleek dat de koopkracht van gepensioneerden met een zorgvraag sinds het uitbreken van de economische crisis harde klappen heeft gekregen. Onlangs bevestigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dit beeld in hun rapport ‘De val van de middenklasse’. Ik roep het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen om die koopkrachtkloof te dichten. Daarbij past het om extra aandacht te geven aan specifieke groepen in onze samenleving die in de afgelopen jaren niet hebben mogen profiteren van het economisch herstel. 

Los daarvan pleit ANBO voor nieuw beleid op zorg en wonen, dat rekening houdt met de demografische opbouw en de behoeftes van de ouder wordende bevolking. Den Haan: “De politiek is te vaak van de korte termijn, terwijl we grote veranderingen zien aankomen. Over twee jaar is de helft van Nederland ouder dan 50 en in 2030 is een kwart ouder dan 65. Het aantal 75-plussers stijgt in rap tempo. Er moet ten eerste veel meer gebouwd worden; de woningbouw blijft achter bij de behoeftes van de ouder wordende burger. Tot 2025 is er een tekort van 60.000 tot 200.000 huurwoningen in het middensegment, onder andere omdat het aantal zelfstandig wonende ouderen toeneemt. Er is blijkbaar geld genoeg, maar de bouw komt niet van de grond. Daarnaast moeten we de (verpleeg)zorg veel meer thuis organiseren. Dáár moet geld naar toe. Het is tijd voor actie.”

donderdag 14 september 2017

Getuigen gezocht incident Jan Romeinstraat Den Haag

Den Haag - In de ochtend van donderdag 14 september hielden agenten in een woning in de Jan Romeinstraat een verdachte aan. In de woning troffen agenten een hennepkwekerij en een vuurwapen aan. De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.

De politie kreeg om 06.45 uur een melding dat een ruit van een woning vernield was. Politieagenten die een onderzoek instelden, troffen inderdaad een vernielde ruit aan. Na de vernieling renden drie verdachten weg. De politie startte direct een onderzoek, waaruit bleek dat bij het incident ook geschoten was. In de woning troffen agenten een wapen en een hennepkwekerij van 100 planten aan. Agenten hielden de bewoner, een 57-jarige Hagenaar, aan. De politie nam het wapen en de hennep met het daarbij behorende apparatuur in beslag. 

Tips? Bel politie!

De recherche onderzoekt het incident en zoekt nog naar de drie verdachten die betrokken zijn geweest bij het incident. Helaas is er weinig informatie over deze verdachten. Het waren licht getinte jonge mannen. Heeft u informatie over deze verdachten? Bent u getuige geweest van dit incident? Of heeft u informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Nijmeegse band Juneville bij PIER32

Op donderdag 21 september is de Nijmeegse band Juneville, verbonden aan het Arnhemse platenlabel Kroese Records, te gast in Den Haag bij Pier32.  Juneville, dat zich recentelijk versterkte met drummer Thomas Calis en gitarist Pieter Klaassen, werkt momenteel aan een nieuw album waarvan in Pier32 een aantal nummers ten doop wordt gehouden.

Vorig jaar mei debuteerden de Nijmegenaren met In the Garden dat lovende recensies kreeg. Muziekblad Lust for Life, dat de plaat bekroonde met vijf sterren schreef: “De Nederpop heeft er weer een droomdebuut bij.”  Het oordeel van 3voor12 Gelderland was: “Pieter Nabbe heeft rake, emotionele nummers op de plaat gelegd en heeft zich omringd met een goed stel muzikanten die zijn liedjes van prikkelende accenten voorzien.

In the Garden is een verzameling rijk gearrangeerde liedjes ondergedompeld in melancholie en romantiek, schatplichtig aan Bryan Ferry, Nick Lowe en Nick Cave.

In Pier32 brengt de band een aantal fonkelnieuwe songs die op de nieuwe plaat zullen verschijnen. Het nieuwe werk gaat richting americana en rock, en de band laat zich nadrukkelijk meer van een geëngageerde kant horen.

Juneville bestaat uit: Pieter Nabbe: zang, Bart Spierings: slaggitaar/zang, Pieter Klaassen: leadgitaar, Thomas Dessing: toetsen/zang, Gert-Jan Brust: bas, Thomas Calis: drums/zang.

Het programma begint om 21.00 uur en toegang is gratis.

Veel incidenten door eerste najaarsstorm

Op woensdagochtend 13 september 2017 trok een zware storm over de het land. Tussen 6:30 en 15:00 uur kwam de brandweer bij meer dan 150 incidenten ter plaatse. Het was daarmee een zeer drukke dag voor de hulpdiensten. In nagenoeg alle gevallen betrof het stormschade. Omgevallen bomen, afgerukte takken of weggewaaide gevelplaten. In de meeste gevallen relatief kleine incidenten, waar binnen korte tijd weer voor een veilige situatie gezorgd kon worden. Het zwaartepunt van de incidenten lag in Den Haag en dan met name in de wijken aan de kust.
Opvallende incidenten
In de ochtendspits viel een boom over meerdere rijbanen van de A13 richting Delft, hierbij werd een auto geraakt. Ook viel er een boom om op het terrein van Partycentrum Madestein in Den Haag. Deze boom kwam op een woning terecht. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Aan de Melis Stokelaan in Den Haag raakte de bovenleiding van de tram beschadigd door een omgevallen boom. De internationale school aan de Wijndaelerduin in Den Haag werd ontruimd nadat er door een omvallende boom mogelijk een gasleiding was beschadigd. Gelukkig bleek er geen gas te zijn vrijgekomen.
Bellen met beleid
Al in het begin van de ochtend heeft de brandweer gevraagd om te bellen met beleid. Bij een storm als deze komen er tientallen telefoontjes binnen bij de meldkamer. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer maken op basis van de melding een inschatting van het risico.
Goed voorbereid
De storm van vanochtend werd reeds voorspeld door het KNMI. Daarop heeft de brandweer direct maatregelen getroffen. Zo zijn geplande oefeningen afgelast en zijn extra vrijwilligers ter ondersteuning gevraagd. Op deze manier was er extra capaciteit beschikbaar en kon het grote aantal incidenten binnen korte tijd verwerkt worden. Ook zijn de gemeenten gevraagd zich voor te bereiden op grote aantallen stormklussen die geen direct gevaar opleverden, maar wel aangepakt moesten worden.

woensdag 13 september 2017

Dunea waarschuwt:Recreëren in Meijendel en Solleveld afgeraden door storm

Dunea waarschuwt voor vallende takken in Meijendel en Solleveld vanwege de storm. Recreanten wordt geadviseerd onze duingebieden niet te betreden.
Uit voorzorg zijn alle fietspaden en wandelpaden gesloten zijn in Meijendel. Enkel het provinciale fietspad in Meijendel van hotel Duinoord naar Scheveningen blijft open. Ook alle wandelpaden in Solleveld zijn gesloten.
Door de rukvinden kunnen takken uit bomen afknappen en naar beneden vallen. Dunea roept daarom fietsers en wandelaars op om onze duingebieden tijdens de storm niet te betreden. Gevaarlijke situaties kunt u eventueel melden via natuur@dunea.nl. Wij danken u voor uw medewerking.

Gratis ads

NOS.nl binnenlands nieuws